POROVNÁNÍ OBORŮ: Ergoterapie

27. 6. 2012 | O studijních oborech

****Jak zapojit do společnosti lidi s postižením nebo ty, které postihlo životní neštěstí či úraz? Kromě psychologů, speciálních poradců nebo fyzioterapeutů jsou součástí rehabilitačního týmu i ergoterapeuti. Jak probíhá studium tohoto oboru a na kterých školách se konkrétně vyučuje?

stránky 1. LF UKErgoterapie je součástí zdravotnických oborů, které usilují o zlepšení kvality života člověka, o jeho duševní a fyzickou pohodu. Z názvu, který je složen z řeckých slov ergon (práce) a therapia (léčení), vyplývá, že ergoterapie dosahuje výše zmíněných cílů prostřednictvím práce a naučením konkrétních dovedností, které vedou k plnému zapojení člověka do života (například po úrazu), k soběstačnosti a zlepšení postavení ve společnosti. Specializovaný zdravotnický obor ergoterapie se u nás v současné době vyučuje na čtyřech vysokých školách. Studium na všech oborech probíhá prezenční formou ve tříletých bakalářských programech.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Charakteristika oboru: Ergoterapie se na fakultě studuje již od roku 1994. Jak tomu bývá i u jiných oborů, zpočátku se studenti zabývají především teoretickými znalostmi (anatomie, první pomoc, psychosociální vývoj, fyziologie), které jsou následně doplněny o ergoterapeutické předměty (např. úvod do ergoterapie, terapeutické techniky, teorie ergoterapie, vyšetřovací metody). V dalších ročnících pak studentům přibývají předměty odbornějšího charakteru, jako například ergoterapie a kognitivní rehabilitace, speciální pedagogika a další. Třetí ročník je nejvíce zaměřen na praktickou výuku a na vypracování bakalářské práce. Součástí studia je i absolvování souvislé praxe. Na závěr každého ročníku se jedná o praxi třítýdenní, na závěr studia pak o souvislou praxi (2× 5 týdnů).

Fakulta nabízí i magisterské studium ergoterapie.

Uplatnění absolventů: Studium na 1. LF UK splňuje požadavky mezinárodních organizací pro tento obor, což umožňuje absolventům umístit se na trhu práce nejen ve státech Evropské unie, ale i celého světa. Konkrétně se pak ergoteraputi mohou uplatnit v nemocnicích, rehabilitačních centrech a ústavech, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, mohou se stát osobními asistenty či spolupracovat s denními stacionáři a službami pro děti, seniory i dospělé osoby se zdravotním postižením. Uplatnění naleznou absolventi také v terapeutických dílnách nebo ve speciálních školách pro děti se specifickými potřebami.

Přijímací zkoušky: Pro přijetí ke studiu na 1. lékařské fakultě je potřeba absolvovat písemné přijímací zkoušky, které se skládají z testu z biologie, chemie a fyziky. Každá otázka nabízí vždy čtyři různé varianty odpovědi a vždy mohou být správně jedna až všechny čtyři varianty.

V loňském přijímacím řízení bylo ke studiu přijato 20 studentů z celkem 29 uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce.

Více informací: stránky 1. LF UK

Ústav zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Charakteristika oboru: Ergoterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně se složením předmětů příliš neliší od výše popisované 1. lékařské fakulty. Velká část učiva je však orientována teoreticky s důrazem na základní odborné učivo a speciální odborné učivo v oblasti teoretického i praktického vzdělání. Výuka je zaměřena také na testování a následnou péči o pacienta v celkovém rehabilitačním procesu. Výuka probíhá nejen v klasických učebnách, ale také ve specializovaných odborných prostorách školy a na odborných pracovištích zdravotnických zařízení a zařízeních sociální péče. Mezi vyučované předměty patří anatomie, fyziologie, kineziologie, dále vyšetřovací metody v ergoterapii, rehabilitační léčba ve vnitřním lékařství, chirurgii, traumatologii a dalších. Nezbytnou součástí studia jsou i psychologie a psychiatrie a odborná příprava z cizího jazyka.

Uplatnění absolventů: Studijní obor připravuje studenty pro výkon specializovaných činností v preventivní, léčebné i výchovné péči pro pacienty ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízeních. Absolvent má možnost pracovat ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Jedná se o kliniky léčebné rehabilitace, rehabilitační ústavy, lázeňská zařízení, pracoviště pro léčbu bolesti, sociální zařízení pro děti a seniory. Absolvent si může také zřídit vlastní odbornou praxi.

Přijímací zkoušky: Spolu s přihláškou ke studiu a ověřeným maturitním vysvědčením musí uchazeči o studium na Ústavu zdravotnických studií přiložit také potvrzení o zdravotní způsobilosti. Přijímací zkouška má formu písemného testu z biologie člověka a somatologie. Uchazeč složí úspěšně přijímací zkoušku v případě dosažení minimálně 15 bodů z maximálního počtu 50 bodů.

Pro následující akademický rok je očekávaný počet přijatých 50 studentů. V loňském roce bylo ke studiu přijato 75 studentů ze 101 uchazeče.

Více informací: stránky Ústavu zdravotnických studií UJEP

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Charakteristika oboru: Ergoterapie v Plzni se nijak výrazně neliší od předchozích dvou popisovaných škol. Studium je organizováno ve spolupráci s ostatními katedrami a s řadou klinických pracovišť a připravuje studenty pro oblast vykonávání rehabilitační péče o nemocné a tělesně postižené.

Uplatnění absolventů: Absolventi mohou vykonávat činnost v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebné a rehabilitační péče v oboru léčba prací v léčebných a rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v agenturách domácí péče, v sanatoriích. Najdou své uplatnění i ve vzdělávacích zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež a v rekvalifikačních kurzech pro zdravotně postižené občany, v chráněných dílnách a v chráněném bydlení.

Přijímací zkoušky: Dříve než se uchazeč dostaví k přijímací zkoušce, musí doručit na fakultu lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Samotné přijímací řízení se pak skládá z vědomostního testu biologie člověka v rozsahu 50 otázek. Ze čtyř nabízených možností je pouze jedna správná. Uchazeči, kteří nezískají více jak 20 bodů, nesplní přijímací řízení.

Ke studiu Ergoterapie na Západočeské univerzitě v Plzni je průměrně přijímáno 50 procent všech uchazečů.

Více informací: stránky Fakulty zdravotnických studií ZČÚ

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Charakteristika oboru: Mezi dovednosti, které studenti oboru Ergoterapie Ostravské univerzity získají, patří například schopnost provádět ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu aktivit pacienta, hodnocení senzomotoriky a mobility. Dále se studenti naučí jak správně hodnotit a cvičit s pacientem běžné denní činnosti v nemocničním i ve vlastním sociálním prostředí. Studenti absolvují kurzy, během kterých si osvojí dovednosti potřebné k navrhování kompenzačních a technických pomůcek.

Uplatnění absolventů: Absolventi by měli být schopni sestavit krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán, určovat výběr postupů a metodik. Další uplatnění je možné nalézt v ergodiagnostice. Absolvent může najít práci v oblastech rehabilitace poruch hybného systému, psychiatrie, neuropsychologie, etopedie, psychopedie, gerontologie, pediatrie a sociálních oblastech.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška má formu písemného znalostního testu s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Obsahem písemného testu je středoškolská biologie. Písemný test bude mít 30 otázek. Další částí přijímacího řízení je pak talentová zkouška z výtvarné výchovy.

Ke studiu bylo v minulých letech přijímáno vždy průměrně 30 až 40 procent uchazečů.

Více informací: stránky Lékařské fakulty OU

Názory studentů

Jana Slováková, 2. ročník, LF Ostravské univerzity v Ostravě: „Dlouhodobě se věnuji dobrovolnictví v ústavu sociální péče. Nějak mi došlo, že bych těm lidem chtěla nabídnout víc, než „jen“ si povídat. Přes vedoucí dobrovolnického centra jsem se doslechla o málo známém oboru ergoterapie. Z poslání ergoterapie jsem byla nadšená. Vracet klienty a pacienty zpátky do života, aby byli co nejvíc samostatní. Ostravu jsem si vybrala proto, protože je to jediná možnost, jak studovat ergoterapii na Moravě. Do prvního ročníku nás nastoupilo 20, teď je nás přibližně polovina, plus ti co pojedou na Erasmus nebo nemají splněné postupové věci a rozvloňují studium. Největší část studentů odešla hned na začátku studia, protože to nebylo takové, jaké čekali. Studium není až tak jednoduché, jak by se zdálo. Hodně předmětů máme společných s fyzioterapeuty a celkově je předmětů docela dost. Co se mi líbí, je velká spolupráce s Fakultní nemocnicí, kde máme praxe. Dále se mi líbí, že odborné předměty – internu, ortopedii, chirurgii, traumatologii, neurologii, neuropediatrii – učí lidé, kteří se jim věnují v praxi a bývají kapacitami ve svém oboru. Také jsou blízko rehabilitační ústavy Hrabyně nebo Chuchelná, kde probíhá výuka nebo individuální stáže.”

H.Z., Ostravská univerzita v Ostravě, studium dokončeno v roce 2010: „Jsem ráda, že jsem tento obor vystudovala právě na zmíněné Ostravské univerzitě, neboť ne každá vysoká škola se studiem ergoterapie má praktickou státní závěrečnou zkoušku, tedy přímo s pacientem s určitou diagnózou. Toto studium bylo časově náročné, někdy i psychicky. Přesto na katedru rehabilitace a ergoterapii nedám dopustit a ráda vzpomínám, neboť za tři roky jsme získaly spoustu vědomostí, praktických zkušeností. Tuto školu by měl jít studovat člověk, který dokáže spolupracovat s druhými lidmi, protože jen tak terapie dosáhnou své účinnosti. Obor ergoterapie je pro lidi, jenž jsou kreativní, neboť v praxi se musí neustále přemýšlet. Nejde jen o cvik, ale zapojit pohyb do určité činnosti běžných denních činností a cíleně jej aplikovat na danou osobu. Ačkoli na katedře rehabilitace byly krušné chvíle, tak si myslím, že absolventi mají dobrou průpravu do pracovního života. Abych podotkla, tak jsme promovaly v polovičním počtu absolventů než nás bylo na počátku studia.“

Zdroje: internetové stránky jednotlivých škol, www.ergoterapie.cz

Zdroj fotografií: www.sxc.hu