OBOROVÝ SERIÁL – kam se hlásit, když chci chránit životní prostředí – část II

5. 9. 2018 | O studijních oborech

3472876_ekologie-zivotni-prostredi-v0

Jak říkal Paul Henry Dietrich: Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě. Pokud se jí chcete naučit rozumět a není vám jedno, co se děje kolem vás, můžete si vybrat hned z několika vysokoškolských studijních oborů. V druhé části našeho eko přehledu jsme jich pro vás našli dalších osm. Tentokrát s technickým zaměřením.

Obor Inženýrství životního prostředí

Pro absolventy středních stavebních škol se nabízí možnost ochrany přírody při stavebních činnostech v krajině. Uplatníte se při řešení environmentální problematiky v rámci inženýrských, průmyslových, dopravních i vodních staveb, stejně jako u obytné a občanské výstavby.

České vysoké učení technické v Praze – předpokládaný den otevřených dveří 11. 1. 2019.

Obor Technická ekologie nebo Technika tvorby a ochrana životního prostředí

Skvělá volba pro absolventy středních technických oborů. Prohloubíte si své dosavadní znalosti z elektrotechnických disciplín, elektroniky, sdělovací a měřící techniky. Porozumíte oblasti elektrotechniky, energetiky, managementu a především ekologie. Řada předmětů je zaměřena na ochranu a tvorbu životního prostředí v průmyslu, měření fyzikálních veličin životního i pracovního prostředí podle hygienických, technologických a ekonomických kritérií. Ve srovnání s absolventy netechnických oborů se naučíte problémy životního prostředí analyzovat a řešit technicky. V praxi se uplatníte v jakémkoliv průmyslovém podniku.

Západočeská univerzita v Plzni – předpokládaný den otevřených dveří 31. 1. 2019.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – předpokládaných den otevřených dveří 26. 1. 2019.

Obor Energetika, procesy a životní prostředí

Opět se jedná o technický obor se zaměřením na energetiku a procesní inženýrství. Během studia se seznámíte  s pochody v tepelných strojích a zařízeních a se strojními komponenty používanými v energetice a procesních technologiích. Jedná se například o stavbu kotlů, tepelných turbín a výměníků tepla. V neposlední řadě budete také studovat technologické jednotky a zařízení, která mají za úkol snížit ekologický dopad těchto zařízení na životní prostředí. Uplatníte se především v energetických podnicích či soukromých firmách zaměřených na výrobu energetických produktů.

Vysoké učení technické v Brně – předpokládaný den otevřených dveří 14. 2. 2019.

Obor Technika a technologie zpracování odpadů nebo Odpadové hospodářství

Jste absolventem strojního nebo technického oboru a zajímá vás, jak funguje odpadové hospodářství? Chtěli byste ochránit svět od rostoucího množství odpadu? Pak studujte jeden z těchto oborů. Jedná se o zvlášť významnou a stále diskutovanou oblast životního prostředí. Jako absolventi budete připraveni na provozní i projekční činnosti podniků zabývajících se zpracováním a likvidováním odpadů. Také se seznámíte s technologiemi energetického využití odpadů. Můžete se pak ucházet o pozici projektanta nebo konstruktéra těchto technologií. Uplatníte se též jako vyšší úředník státní správy zabývající se životním prostředím a ekologicky účinnou likvidací odpadů ve městech či krajích.

Česká zemědělská univerzita v Praze – předpokládané dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019.

Mendelova univerzita v Brně – předpokládané dny otevřených dveří 11. 1., 25. 1. a 15. 2. 2019.

Obor Biologie a ekologie, Environmentální biologie, Péče o životní prostředí nebo Inženýrství ochrany životního prostředí

Baví vás biologie a chemie? Rádi něco zkoumáte a chtěli byste pracovat v laboratořích? Zároveň také chcete svým bádáním přispět ke zdraví naší planety? Pak se zaměřte na studium tohoto oboru. Získáte další znalosti o fungování přírodních systémů na Zemi. Budete schopni samostatně realizovat biologické a ekologické experimenty, analyzovat získaná data, dále výsledky své práce formulovat a prezentovat, a na jejich základě pak řešit ochranářské problémy. Také se nevyhnete výzkumu v terénu, kde se budete věnovat studiu geoinformatiky. Uplatníte se především jako vědecký pracovník ve výzkumných ústavech.

Univerzita Palackého v Olomouci – dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava– předpokládaný den otevřených dveří 26. 1. 2019.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – předpokládaný den otevřených dveří 21. 1. 2019.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – předpokládaný den otevřených dveří 7. 12. 2018.

Obor Alternativní energie a životní prostředí

Jedná se o velice unikátní obor, kde absolvent bude schopen hledat alternativní a především obnovitelné zdroje energie pro každodenní využití obyvatelstva. Zároveň však také dokáže efektivně zpracovávat a využívat i zdroje tradiční, jako je uhlí, ropa a zemní plyn. Veškeré znalosti budete schopni uplatnit v souladu s ochranou přírody. Můžete se tak stát odborníkem v této oblasti například v automobilovém či jiném průmyslovém odvětví.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – předpokládaný den otevřených dveří 18. 1. 2019.

VŠCHT pro mě měla obrovskou výhodu v tom, že už jako student VŠ jsem měl možnost pracovat na skutečném výzkumu pod vedením velmi zkušených vědců – prof. Svoboda mi osobně ukazoval řadu laboratorních technik a věnoval mi spoustu času – to je výhoda, kterou například mnoho velkých universit v USA nemá: v USA dělají většinu výzkumu Ph.D. studenti a postdoci a je velice výjimečné, aby studenti VŠ pracovali na skutečném projektu.“ Absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ing. Petr Váchal, Ph.D., nyní vedoucí automatické syntézy Merck & Co. v New Yorku, v USA.

Pokud byste chtěli studovat obory životního prostředí v angličtině, máte následující možnost:

Obor Chemistry and Technology 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – předpokládaný den otevřených dveří 18. 1. 2019.

Obor Sustainable Use of Natural Resources

Česká zemědělská univerzita v Praze – předpokládané dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019.