Hledejte biotopové stromy s mobilní aplikací Lesodiverzita

1. 2. 2024 | PR články

Lesodiverzita
Projekt Lesodiverzita vznikl na Katedře ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univer­zity v Praze, a jak název napovídá, ubírá se především směrem k lesu a k jeho rozmanitosti. Konkrétně cílí na biotopové stromy, které lze zanášet do společné online databáze pomocí mobilní aplikace. S tou je propojen také stejnojmenný, kreativně pojatý webový portál, který skýtá mapu s uloženými záznamy a zaměřen je na edukaci.

Na zmíněné katedře se tým vědců dlouhodobě mimo jiné zabývá studiem člověkem doposud neovlivněných lesních ekosystémů mírného pásma Evropy a násled­ným uplatňováním získaných poznatků do běžných les­nických podmínek České republiky. Pokud bychom měli jedním slovem vyjádřit, co tyto člověkem neovlivněné lesy, nebojme si říct pralesy, charakterizuje a spojuje, zřejmě by to byla diverzita neboli rozmanitost. Najdeme v nich totiž jehličnaté i listnaté stromy různých rozměrů (výšek i tlouštěk), různého stáří i různých druhů, a tím pádem i mnoho různých druhů lesních živočichů a orga­nismů, kterým tato nabídka vyhovuje.

Proč biotopové stromy?

Mnoho z těchto obyvatelů lesa je na těchto podmínkách životně závislých, ať už se jedná o potravu, místo k úkry­tu, či příležitosti k rozmnožování. Dodejme, že se často jedná o druhy ohrožené a chráněné jako například různé druhy ptáků, hmyzu či lišejníků.

Tato celková rozmanitost živočišných i rostlinných druhů se nazývá biodiverzita. Velkou mírou biodiverzity oplý­vají právě takzvané biotopové stromy, což jsou stromy výrazné pro své neobvyklé rozměry nebo značné stáří a může jít o stromy již mrtvé, avšak stále stojící. Právě

tyto stromy ve fázi dožívání či již suchých torz předsta­vují skvělou příležitost pro další účastníky cyklu lesního života. Osídlení dřevo-rozkladným hmyzem či houbami už samo o sobě představuje pouze v jiné formě znovuo­živení stromu, které plynule vytváří další podmínky pro nové návštěvníky. Tekoucí míza, odpadávající kůra, otvo­ry po zlomených větvích naplněné vodou, mrtvé dřevo v koruně či dutinky ve kmeni apod. Vše je využíváno až do doby úplného rozpadu stromu. Takové prvky na stro­mě se nazývají stromová mikrostanoviště, kterých je dle uznávané vědecké metodiky velká řada a vy je může­te postupně objevovat na biotopovém stromě na naší webové stránce.

Kde mají své místo?

Biotopové stromy tedy představují nepostradatel­ný prvek v lesním koloběhu a jsou pomyslným klíčem k podpoře a ochraně biodiverzity. Nutno podotknout, že nejenom té lesní, neboť i ve městském prostředí jsou stromy významných rozměrů a úctyhodného věku žáda­ným prvkem – vždy je ovšem nutné eliminovat všechna bezpečnostní rizika, která by mohla vést ke zranění.

Bohužel, ne v očích každého jsou biotopové stromy žá­doucím elementem a například v hospodářských lesích, sloužících primárně k produkci dřeva, mohou u někte­rých vlastníků lesa pro své rozměry představovat pouze značný objem zpeněžitelné suroviny či pro svůj pokročilý věk a mnoho „vad na kráse“ nechtěný element. O význa­mu biotopových stromů je zkrátka zapotřebí informovat a v osvětě o takzvaném ekologickém lesnictví, které na ochranu těchto stromů myslí, nutné intenzivněji po­kračovat. Nejen v pralesích, přírodních lesích, potažmo v jakémkoli chráněném území, ale i právě v hospodář­ských lesích mají biotopové stromy své místo a je zapo­třebí k nim tak přistupovat.

O co nám jde?

Proto vidíme v našem projektu, zaměřeném na mapová­ní biotopových stromů, smysl. S pomocí mobilní aplikace bychom chtěli vytvořit jejich rozsáhlou online databázi, a to na základě dat z mapování jak přírodo-ochranář­ských, lesnických či vzdělávacích institucí, tak širokou veřejností se zájmem o přírodu a její ochranu. V obou případech přitom platí potenciál uplatnění záznamů pro vědecké účely. Pokud by se nám například podařilo kom­plexně zmapovat území větších rozloh, bodové záznamy nalezených stromů mohou dobře posloužit k modelová­ní výskytu významných druhů organismů vázaných na mrtvé dřevo apod. V souhrnu by měla shromažďovaná data a projekt celkově přispívat k šíření povědomí o vý­znamu biotopových stromů pro ochranu biodiverzity velké části ohrožených druhů organismů, nutnosti je­jich ochrany a odpovědnému chování v jejich blízkosti. To je totiž důležitým předpokladem pro současnou pří­tomnost těchto stromů v krajině i na vhodných místech městského prostředí.

A protože se snažíme edukovat i ty menší až nejmen­ší, zvolili jsme formu, která by mohla být sympatická i dětem. Interaktivní biotopový strom na hlavní stránce umožňuje prozkoumávání stromových mikrostanovišť, galerie lesních druhů je doplňována o kresby i s popi­sem jejich ekologie a pod galerií naleznete lesní pexeso, díky němuž si děti názvy lesní fauny a flóry snáze zapa­matují.

Lesodiverzita_QR

Zaujalo vás toto téma? Sledujte nás na sociálních sítích. Přihlášku ke studiu je možné podat do 31. března 2024.

Linktree lesodiverzita

Další články k tématu

Když si studenti plní životní sny díky studiu na PřF UJEP

Když si studenti plní životní sny díky studiu na PřF UJEP

„Už před začátkem bakalářského studia biologie na PřF UJEP jsem věděla, že se chci stát mořským biologem. Zároveň jsem také věděla, že nebude jednoduché toho dosáhnout,” zmiňuje studentka dálkového studia na Přírodovědecké fakultě Klára Sobotníková o začátku cesty za svým snem. Ten sen se jí splnil. Byla přijata na Hawaii Pacific University! „S Klárou jsme velice …

Dny otevřených dveří na ČZU – zažijte jedinečný univerzitní kampus

Dny otevřených dveří na ČZU – zažijte jedinečný univerzitní kampus

Vyberte si z více než 140 bakalářských a magisterských programů studium, které vás bude bavit! Přijďte se podívat na Dny otevřených dveří, které se budou konat 19. a 20. ledna 2024 od 9:00 do 15:00 hodin v kampusu České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole. Na jednotlivých fakultách poznáte naše studijní programy, budete mít příležitost …

„Máme holé lesy!“ Studenti stávkovali za klima

„Máme holé lesy!“ Studenti stávkovali za klima

17. listopad je mezinárodní den studentů. Jde o jediný mezinárodní svátek, který má kořeny v Česku. Desítky studentů svůj letošní svátek využily k tomu, aby upozornily na problémy související s klimatem. Pochodem na výročí sametové revoluce završili v největších českých městech třídenní stávku za klima. Stávky za klima se účastnili studenti z Prahy, Brna, Olomouce, Pardubic a Hradce Králové. Cílem …