Talentové zkoušky na umělecké obory a jak se na ně připravit

19. 3. 2013 | Přijímací řízení

Talentové zkoušky se většině studentů spojují s uměleckými obory – s kresbou, designem, učitelstvím výtvarné výchovy, herectvím i s obory hudebními. Potkají vás ale také třeba na architektuře. Co můžete udělat pro jejich zdárné zvládnutí?

Školy vyžadující talentové zkoušky mohou být různého typu. Může jít o školy vyloženě umělecké, jako je brněnská Janáčkova akademie múzických umění či pražská Akademie múzických umění, ale také o školy a obory jinak zaměřené – třeba zahradní architektura. Pojďme se v podobě a požadavcích talentových zkoušek zorientovat.

Talentové zkoušky výtvarného zaměření

Kde se s nimi setkáte

V zásadě existují tři oblasti, ve kterých se můžete setkat s výtvarně zaměřenými přijímacími zkouškami. Zaprvé jsou to vyloženě umělecké obory – tedy především obory na Akademii výtvarných umění v Praze, kde můžete studovat malířství, sochařství, kresbu, architektonickou tvorbu i restaurování. Standartně se zde studuje šest let magisterského studia a na konci získáte titul MgA. Kritériem přijetí na tuto školu je prokázání výtvarného talentu, motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled a schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby. Součástí přijímacího řízení je v prvním kole odevzdání vlastních prací (zpravidla patnácti až dvaceti), ve druhém kole pak praktická zkouška na místě. Skladba praktické talentové zkoušky je následující:

  1. den – kresebná či plastická studie dle reálného modelu
  2. den – kompozice na zadané volitelné téma, zpracované v libovolném médiu (technice), test ověřující všeobecný kulturní přehled
  3. den – volná kompozice v libovolném médiu (technice)
  4. den – speciální ověřovací zadání příslušného pedagoga, souběžně probíhají pohovory s jednotlivými uchazeči.

Zadruhé se můžete setkat s talentovými výtvarnými zkouškami na obory pedagogické s aprobací ve výtvarné výchově. Ať již budete studovat Pedagogické asistentství výtvarné výchovy či Výtvarnou výchovu se zaměřením na vzdělávání na brněnské Masarykově univerzitě, na Univerzitě Karlově nebo například na Univerzitě Palackého v Olomouci, nebo zda vyzkoušíte jinou z mnoha pedagogických fakult, bude po vás patrně opět požadováno portfolio a praktická zkouška z výtvarné tvorby – typickou je například kresba hlavy. Požadavky se však na jednotlivých školách liší.

Zatřetí vás výtvarné talentové zkoušky čekají na oborech architektury, a to i architektury zahradní. Zahradní architekturu můžete studovat první tři roky v Brně na Mendelově lesnické a zemědělské univerzitě, zbylé tři roky pak v Lednici. U přijímacích zkoušek musíte předložit portfolio s výtvarnými pracemi a vytvořit návrh architektonického řešení konkrétního popsaného prostoru. Architekturu pak nabízí z velkých veřejných škol České vysoké učení technické, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Pokud jde o přijímací řízení, na některých školách je zaměřeno více na deskriptivní geometrii a matematiku (např. na VUT), na jiných spíše na kreslení a výtvarnou tvorbu (např. na Vysoké škole báňské je součástí přijímacího řízení kresba zátiší a řešení architektonického prostoru). Např. ČVUT spojuje v přijímacím řízení obojí.

Jak se na ně připravit

Ideálním řešením je zapsat se do nějakého přípravného kurzu. Takový kurz nabízí většina veřejných škol nabízejících výtvarné obory. Vhodné je kreslit to, co vás bude čekat u přijímacích zkoušek – pokud půjde o kresbu hlavy, zaměřte se právě na toto. Dobrý nápad je také účast v kurzech na základní umělecké škole, kde můžete požádat o pomoc vyučujícího, případně oslovení učitelů výtvarné výchovy na střední škole. Pokud jde o portfolio, které mnohé školy vyžadují, zde je klíčovým začít s jeho tvorbou včas.

Talentové zkoušky hudebního zaměření

Kde se s nimi setkáte

S hudebními talentovými zkouškami se setkáte zaprvé na uměleckých směrech (například tedy na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a Akademii múzických umění v Praze, na muzikologii na filozofických fakultách či Fakultě umění na Ostravské univerzitě v Ostravě), zadruhé opět na oborech pedagogických. Pokud jde o umělecké zaměření (kde můžete studovat hru na jednotlivé hudební nástroje, zpěv či kompozici), zpravidla je předepsáno, co je třeba při přijímací zkoušce zahrát. Nejspíše půjde o stupnici, rozložené akordy, některé etudy (přičemž si můžete vybrat z předloženého seznamu) a nějaký koncert či složitější přednesová skladba. Bývá zodpovědností uchazeče o studium sehnat si vlastní klavírní doprovod, nehlásí-li se na klavír, ale např. na zpěv, dechový nástroj nebo například violoncello. Součástí zkoušky je také vědomostní test, který však nemá příliš velkou váhu v rozhodování.

Na pedagogické fakultě libovolné univerzity budou přijímací zkoušky výrazně mírnější. Větší důraz je kladen na znalost hudební nauky a teorie. Například na Masarykově univerzitě se dělá talentová zkouška z intonace a rytmu, vyžaduje se zpěv dvou lidových písní a je možné vybrat si buď klavír nebo housle, kde jsou předepsány požadované skladby. Je třeba umět zahrát stupnice, etudy, přednesovou skladbu dle svého výběru i improvizovaný doprovod určené písně.

Jak se na ně připravit

Hudební fakulty a katedry výrazně méně často než výtvarné nabízí přípravné kurzy. Zde je třeba opřít se o dovednosti a znalosti ze základní umělecké školy. Pokud není vaším prvním nástrojem nejčastěji vyžadovaný klavír a chystáte se na pedagogickou fakultu, zjistěte si včas, zda můžete zkoušku složit také na váš nástroj, nebo zda bude třeba klavír například v posledních dvou letech před zkouškami doučit.

Herectví

Kde se s nimi setkáte

Tradičně se talentové zkoušky dělají také na divadelních fakultách. Ať již na Akademii múzických umění nebo na Janáčkově akademii múzických umění se budete muset naučit několik úryvků (raději monologů) z divadelních her dle svého výběru, např. na JAMU jde o tři úryvky v délce 2 – 4 minuty. Dále je v požadavcích recitace dvou básní, úryvku prózy, popis člověka slovem či gesty a pohybem, vyprávění historky ze svého života a schopnost improvizace.

Jak se na ně připravit

Bohužel ani herecké a divadelní školy nevytváří přípravné kurzy vyloženě pro přijímací zkoušky a i zde je třeba požádat o pomoc vyučující z dramatických kroužků, ze základní umělecké školy či z češtinářů. Kurzy herectví však nabízí mnoho soukromých vzdělávacích agentur. Dobrý nápad je také oslovit přímo studenty vašeho vybraného oboru a požádat je o rady, případně se s nimi a s učiteli setkat na nějakém divadelním festivalu či workshopu.

Další talentové zkoušky

Talentové zkoušky se konají také na obory umělecké, ale mladší – tedy fotografie či film. Speciálním typem talentových zkoušek jsou talentové zkoušky sportovní a zkoušky fyzické zdatnosti, které jsou vyžadovány na sportovních fakultách, u učitelů a animátorů sportovních aktivit i na policejní akademii, o kterém bude pojednáno v samostatném článku.