Státní maturita a přijímačky: jak se k nim staví vysoké školy?

28. 2. 2011 | Přijímací řízení

Letošní maturity budou pro všechny tak trochu pokusné. To ale nic nemění na tom, že většina maturantů podává přihlášku na vysokou školu a trne, jak se jednotlivé instituce ke státní maturitě postaví. Nebudou se překrývat termíny maturit a přijímacích zkoušek? Zohledňuje vámi vybraná škola výsledky maturity u přijímaček? Zeptali jsme se přímo na univerzitách.

Přinášíme vám přehled nejžádanějších českých vysokých škol a jejich postojů ke stáním maturitám. Ptali jsme se za vás na dvě otázky: jestli může dojít k překrývání termínů státních maturit a přijímacích zkoušek a zda budou vysoké školy v letošním roce přijímat na základě výsledků u státních maturit. Podívejte se na nejaktuálnější vyjádření k těmto problémům.

Univerzita Karlova v Praze

(Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí)

 • Termíny přijímacího řízení a maturit byly překontrolovány a neměly by se překrývat.
 • Stupeň obtížnosti, kterou maturant absolvuje, nebude univerzita rozlišovat. K výsledkům maturity bude přistupováno jako dosud, bude tedy zohledňováno při udílení bonusových bodů u některých studijních oborů (Pedagogická fakulta, Právnická fakulta). Poté, co proběhnou první státní maturity, plánuje univerzita vyhodnocení a seriózně zváží, v jakých případech by maturita mohla být náhradou za přijímací zkoušky.

Masarykova univerzita

(Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí)

 • Sedm z devíti fakult univerzity požaduje pro přijetí pouze Testy studijních předpokladů, které se tradičně píšou o víkendu právě proto, aby ke krytí termínů nedocházelo. Na Fakultě sociálních studií jsou využívány Scio testy, které dávají uchazečům možnost vybrat si termín. Oborové testy na Lékařskou fakultu byly plánovány rovněž s ohledem na termíny maturit (pátek, sobota).
 • Univerzita výsledky státní maturity u přijímacího řízení nezohledňuje. Výjimkou je pouze Fakulta informatiky, která přihlíží k výsledkům státní maturity pouze v případě matematiky, neboť dlouhodobě zohledňuje mimořádné výsledky uchazečů v celostátně organizovaných srovnávacích zkouškách z matematiky (kam patří státní maturita).

Vysoká škola ekonomická

(doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost)

 • Všechny termíny přijímacího řízení na vysoké školy jsou stanovené tak, aby se s termíny konání státních maturit nepřekrývaly a proběhly až po maturitách.
 • V současné době vysoká škola nezohledňuje výsledky státní maturity při přijímacím řízení. Fakulty se dohodly, že po tři roky budou sledovat průběh státních maturit, výsledky přijímacích zkoušek a studijní úspěšnost přijatých studentů, a po vyhodnocení těchto indikátorů bude učiněno další zásadní rozhodnutí.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

(Mgr. Hana Bumbová, tisková mluvčí)

 • Univerzita přizpůsobila termíny přijímacího řízení tak, aby se s maturitou nepřekrývaly. Některé fakulty využívají testů Scio, které dávají uchazečům na výběr, nebo vychází pouze ze známek během studia na střední škole.
 • V současné době univerzita výsledky státní maturita nezohledňuje. V budoucnu (asi za dva roky) plánuje s ohledem na výpovědní hodnotu státních maturit postoj změnit a přihlížet k náročnější variantě z daného předmětu.

Západočeská univerzita v Plzni

(PhDr. Eva Pasáčková, CSc., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost)

 • Univerzita přizpůsobila termíny přijímacího řízení tak, aby se nepřekrývaly s termíny státních maturit.
 • V letošním roce žádná z fakult nepřijímá na základě státní maturity. V budoucnu se o zohlednění výsledků v různě míře na různých fakultách uvažuje.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

(Mgr. Jan Malý, redaktor/editor tiskového odboru rektorátu)

 • Termíny přijímacích zkoušek se s termíny státních maturit nekryjí, s výjimkou jedné fakulty, která uchazečům v případě kolize termínů nabízí náhradní termín přijímacích zkoušek.
 • Výsledky státních maturit tento rok při přijímacím řízení nebudou zohledněny.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

(Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí)

 • Univerzita garantuje, že k překrývání termínů v žádném případě nedojde.
 • V letošním roce univerzita výsledky maturit nezohledňuje. V příštích letech ale pravděpodobně dojde v tomto směru ke změně.

Mendelova univerzita v Brně

(Ing. Kateřina L. Brettschneiderová, kancléřka)

 • Komise rektora pro pedagogiku** přesunula termíny přijímacího řízení** na univerzitě tak, aby se nepřekrývaly s termíny státních maturit.
 • V současné době výsledky u státních maturit nejsou zohledňovány. Do budoucna by mohly být chápány jako doplněk, tedy bonusové body k přijímacímu řízení.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

(Ing. Jakub Novotný, Ph.D., rektor)

 • Termíny přijímacího řízení by se mohly překrývat s termíny státních maturit. Pokud by k takovému souběhu došlo, mohou se uchazeči o studium zúčastnit 2. kol přijímacího řízení.
 • V současné době vysoká škola nezohledňuje výsledky státních maturit, nýbrž využívá vlastních přijímacích testů, které se liší podle studijních oborů. Do budoucna se zohledněním výsledků zatím nepočítá.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

(Bc. Alexandr Průša, tiskový mluvčí)

 • Termíny přijímacího řízení jsou upraveny tak, aby se s termíny státních maturit nepřekrývaly. Pokud by z nějakého důvodu ke kolizi termínů přece jen došlo, mohou uchazeči požádat o náhradní termín přijímacího řízení, který jim bude udělen.
 • V současné době univerzita výsledky státních maturit nezohledňuje. Během přijímacího řízení jsou testovány především znalosti z chemie a biologie, zatímco státní maturita testuje znalosti z jiných předmětů. O možném využití výsledků se zatím pouze uvažuje.

Zdroj obrázku (perex): stock.xchng; zdroj log: webové stránky škol