Speciál O OBORECH: Teorie interaktivních médií

6. 9. 2012 | O studijních oborech

Když někomu řeknete, že studujete teorie interaktivních médií, často nebude vědět, o co vlastně jde. Facebook, Youtube nebo počítačové hry přitom spoluutváří svět většiny z nás. A právě takzvanými „novými médii“ se tento obor zabývá.

Obsah studia: Nová média, informační společnost, kyberkultura

Všechna tato slova jsou stěžejními pojmy teorie interaktivních médií. Obecně se dá říci, že nová média jsou média založená na digitálním zpracování dat. Dalším důležitým znakem nových médií je jejich interaktivita, tedy schopnost komunikovat s uživatelem. Především jde hovořit o médiích internetových – jsou to tedy internetová periodika a e-ziny, servery, internetová rádia, webové stránky a prezentace, blogy, pošta, komunikační programy typu Skype, ICQ, chat nebo právě již zmíněné sociální sítě. V umění se sem řadí takové způsoby uměleckého vyjádření, které nějak zapojují technické inovace. Může jít o experimenty s algoritmicky zpracovávaným obrazem nebo zvukem, o vytváření virtuální reality, vizualizace, ale také o počítačové hry nebo robotiku. Posluchač oboru „teorie interaktivních médií“ se bude zabývat historií nových médií, s nimi spojenou filosofií postmodernismu i dopady nových médií na společnost, tedy jakousi sociologií nových médií a kyberkulturou. Může však volitelně zvládnout také praktickou práci s novými médii, tedy například práci s videem (natáčení, střih a další digitální zpracování), základy režie a dramaturgie či hudební kompozice. Dále se studenti tohoto oboru zabývají dějinami filmu, teorií umění nebo třeba uměleckou kritikou.

Kde studovat Teorie interaktivních médií

V současné době tento obor zájemcům o bakalářský titul nabízí prezenčně i kombinovaně Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, konkrétně Ústav hudební vědy. Již z toho důvodu je studium zaměřeno mírně uměleckým směrem a v povinných předmětech neujdete teoriím estetiky a dějinám umění. Studium je koncipováno jako tříleté bakalářské a následně navazující dvouleté magisterské. Informace naleznete na stránkách Ústavu hudební vědy. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je pak nabízeno dvouleté navazující magisterské studium oboru Studia nových médií, které navazuje na předchozí bakalářské studium v prograu Informační studia a knihovnictví. V Praze je tak studium zaměřeno méně umělecky, s větším pozadím informačních studií.

Uplatnění absolventů

Teorie interaktivních médií je jedním z oborů, u kterých je obtížné představit si uplatnění. Absolventi přesto ztraceni nejsou. Uplatní se v kulturních institucích, v médiích, tím spíše pak v médiích internetových, v komunikačních sítích, v samostatné tvůrčí a publikační činnosti, a pokud získali v nepovinných kurzech patřičné dovednosti, mohou působit také ve tvorbě, střihu či postprodukci videa nebo zvuku.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se na bakalářský stupeň Teorie interaktivních médií na Masarykově univerzitě konají v podobě Testu studijních předpokladů. Šance na přijetí jsou velmi vysoké. V roce 2011 se na prezenční studium ze 357 přihlášených dostalo 348 úspěšných uchazečů. Zájemci o kombinované studium uspěli dokonce všichni. Na navazující magisterské studium je na Masarykově univerzitě zapotřebí složit oborové zkoušky. Přijímací řízení na navazující magisterské studium na Univerzitě Karlově je komplikovanější než v Brně. Univerzita Karlova vyžaduje kromě písemné oborové zkoušky také zkoušku ústní, navržení projektu v oblasti mediální tvorby, diskusi nad dvěma texty a předložení záměru diplomové práce. Všechny informace k přijímací zkoušce naleznete opět na stránkách školy.

Zdroj: webové stránky škol

Zdroj fotografie: Stock.Xchng