Slovensko a slovenština v našich studijních oborech

1. 9. 2010 | O studijních oborech

Přestože – a nebo možná protože – mezi češtinou a slovenštinou panuje vztah, který by se dal v příbuzenském kontextu nazvat sesterským, nenajdeme zatím na našich školách mnoho oborů, které by se slovenskému jazyku věnovaly s velkou péčí. Kde tedy jeho studium nabízejí a jak probíhá?

Pár slov o slovenštině

Svým původem patří slovenština mezi západoslovanské jazyky, stejně jako čeština. Jejich vzájemná podobnost i oboustranné ovlivňování vychází zejména z historického kontextu, především z dob Československa, a tím i společného historického vývoje obou národů. Vzhledem k tomu, že je pro Čechy i dnes slovenština relativně srozumitelná, umožňuje česká legislativa, aby byl tento jazyk využíván v celé řadě případů úřední či právní komunikace bez nutnosti jeho ověřeného překladu či tlumočení. Navíc jazyk našich východních sousedů můžeme i dnes, bezmála dvacet let po rozpadu Československa, stále ještě celkem běžně slýchat nebo číst také v našich médiích. Ostatně, užívat slovenštinu při přijímacích zkouškách a během studia umožňuje studentům pocházejícím ze Slovenska i většina našich vysokých škol.
Možná právě pro tento přirozeně chápaný blízký vztah i podobnost nenajdeme na našich školách mnoho oborů, které by slovenštině (a Slovensku vůbec) věnovaly zvláštní pozornost – jak je tomu například u jiných cizích zemí a jejich jazyků.

Slovensko a slovenština na našich vysokých školách

Obor zaměřený na slovenštinu můžeme u nás najít jen na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde je nabízen v rámci programu Filologie.
Na slovenské dějiny se zaměřují některé obory, které lze hledat především na filozofických a pedagogických fakultách, v jednom případě i na fakultě filozoficko-přírodovědecké. Alespoň okrajově se však Slovensku a slovenštině věnují téměř všechny obory, jejichž součástí jsou předměty zaměřené na kulturu, literaturu, hudbu, film, divadlo, architekturu a jiné formy umění, dále na historii, geografii, politologii apod. Těm se však blíže věnovat nebudeme, neboť žádné z těchto oblastí není ve vztahu ke Slovensku vyčlěněn zvláštní obor.

Slovenština na našich vysokých školách

MASARYKOVA UNIVERZITA
Filozofická fakulta
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Slovenský jazyk a literatura – bakalářské studium (P; 3 roky; jedno- i dvouoborové studium), navazující magisterské studium (P; 3 roky; jedno- i dvouoborové studium), magisterské (P; 5 let; dvouooborové studium)
Web: www.muni.cz/phil (Bc.), www.muni.cz/phil (NMgr.), www.muni.cz/phil (Mgr.)

Náplň studia

Tento obor je koncipován podobně jako jakýkoli jiný obor z oblasti filologie. Jeho hlavním cílem je především vybavit své posluchače nejen dostatečnými jazykovými znalostmi ve slovenském jazyce, ale samozřejmě pak i znalostmi o jazyku jako takovém. Studenti se mimo jiné naučí rozlišovat mezi jeho současnou i historickou podobou, budou jej umět zařadit do kontextu s ostatními slovanskými či indoevropskými jazyky a vzájemně je konfrontovat.
Jak z názvu oboru vyplývá, součástí výuky je i literárněvědný směr. Ten se věnuje mimo jiné historii slovenské literatury a jejím zvláštnostem a sleduje její vybrané žánry a druhy. To vše je opět nahlíženo i v česko-slovenském, případně evropském či celosvětovém kontextu.
Na bakalářské studium navazuje také stejnojmenný dvouletý magisterský obor, kde mají posluchači možnost rozšířit si své dosud nabyté znalosti. Studenti se tak například hlouběji seznámí s dalšími diachronními (tj. historicko-komparativními) možnostmi zkoumání jazyka, postoupí k pokročilé úrovni syntaxe a stylistiky a v literárněvědné části studia pak mimo jiné získají zevrubnější znalosti z oblasti literárněvědné metodologie, stejně jako se dozví více o různých směrech slovanské literární tvorby a o pozici, jakou v ní zaujímá právě slovenská literatura.

Uplatnění absolventů

Z absolventů bakalářského a zejména navazujícího magisterského studia se stávají odborní filologové-slovakisté s širokým odborným slavistickým rozhledem. Uplatnit se mohou jako překladatelé, editoři, redaktoři, publicisté a zástupci dalších profesí, které vyžadují zevrubné jazykové znalosti.

  • Doktorské studium

V rámci doktorského studia se lze slovenskému jazyku věnovat na následujících školách a fakultách:

MASARYKOVA UNIVERZITA
Filozofická fakulta
Studijní program: Filologie
Studijní obor: Paleoslovenistika a slovanské jazyky (P, K; 3 roky)
Web: www.muni.cz

Slovenská historie na našich vysokých školách

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Filozofická fakulta
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: České a československé dějiny – bakalářské studium (P; 3 roky; jednooborové studium)
Web: ff.osu.cz

Náplň studia

Studium je zaměřeno jak na teoretické vzdělávání v oboru historie, tak i na praktickou aplikaci nabytých znalostí a dovedností v rámci odborné praxe. Studenti oboru jsou vedeni ke zvládnutí interpretace složitějších historických problémů zaměřených na dějiny Československa a učí se samostatné vědecké a badatelské činnosti s využítím tomu určené metodologie a specializovaných informačních zdrojů. Studium je navíc doplněno o poznatky z příbuzných oborů (filozofie, politologie, sociologie apod.).
Záměrem oboru je zejména umožnit studentům pokračovat ve vyšších stupních studia (magisterském či doktorském) s historickým zaměřením.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou působit mimo jiné v archivech, muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, v oblasti památkové péče, ve sdělovacích prostředcích, uplatnit se ale mohou kupříkladu jako popularizátoři historie v knižním průmyslu (třeba jako odborní redaktoři či editoři) apod.

  • Doktorské studium

V rámci doktorského studia se lze slovenským dějinám věnovat na následujících školách a fakultách:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
Filozofická fakulta
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: České a československé dějiny (P; 3 roky/K; 5 let)
Web: ff.osu.cz

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Pedagogická fakulta
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: České a československé dějiny (P, K; 4 roky)
Web: www.pedf.cuni.cz

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: České a československé dějiny (P, K; 4 roky)
Web: hu.ff.uhk.cz

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj foto: Stock.XCHNG