POROVNÁNÍ OBORŮ: Všeobecné lékařství

28. 12. 2011 | O studijních oborech

Pro studium medicíny se málokdo rozhodne impulzivně. Chce to hodiny, dny, ne-li měsíce uvažování, zda se pro výkon takového povolání vůbec hodíte, zda na to budete mít pevné nervy a odvahu. Když už se člověk odhodlá, nabízí se mu studium hned na šesti fakultách – jak si mezi nimi vybrat?

medical-equipment-with-stethoscope_23-2148150940

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Charakteristika oboru: Studijní obor Všeobecné lékařství se na 1. lékařské fakultě UK studuje 6 let v magisterském oboru. Žádná jiná forma neexistuje. Kvalifikaci lékaře lze dosáhnout pouze prezenční formou a to studiem teoretických a preklinických předmětů (3 roky) a studiem klinických předmětů (3 roky).

Uplatnění absolventů: Absolventi po úspěšně ukončeném studiu získají titul medicinae universae doctor (MUDr.). Po vystudování oboru Všeobecné lékařství jsou absolventi způsobilí k výkonu povolání ve všech oborech léčebně preventivní péče, v oborech dětského lékařství i v oborech hygieny a epidemiologie.

Přijímací zkoušky: Na této fakultě je ke studiu Všeobecného lékařství přijímáno 300 studentů bez přijímacích zkoušek, podmínkou je úspěšně ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Výsledný průměr všech známek uvedených na přihlášce nesmí být vyšší než 1,20, do tohoto průměru se však nezapočítává maturitní vysvědčení. Další podmínkou po přijetí je absolvování tří profilových předmětů (fyzika, chemie, biologie) v délce alespoň jeden rok v uplynulých posledních dvou letech studia. Zároveň tyto předměty nesměly být klasifikovány horší známkou než 2 (chvalitebně). Podle kritérií, zejména těch, které se týkají průměru maturitního vysvědčení, je vytvořen žebříček, z něhož je 300 „nejlepších“ přijato bez přijímaček.

Pokud ovšem tato kritéria nesplňujete, musíte se dostavit k přijímacím zkouškám. Ty jsou jednokolové a konají se formou písemných testů z chemie, fyziky a biologie. Na přijímací zkoušky se lze také připravit přípravným kurzem, který pořádá sama fakulta. Více o přípravných kurzech na vysokou školu se můžete dočíst také v našem článku Jak si vybrat přípravný kurz na vysokou.

V loňském akademickém roce (2011/2012) bylo do 1. ročníku přijato celkem 1 118 studentů z 2 694 žadatelů.

Více informací: www.lf1.cuni.cz

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Charakteristika oboru: Stejně jako u předchozí fakulty připraví šestileté prezenční studium magisterského programu Všeobecné lékařství studenty na vše, co se týká vývojových aspektů lidského života ve zdraví a nemoci od prenatálního období až po vysoké stáří. Podmínky studia jsou srovnatelné s jinými fakultami, ovšem klade se zde větší důraz na teoretické vzdělání i dovednosti týkající se všech speciálních oborů dětského lékařství.

Uplatnění absolventů: Od 1. lékařské fakulty se absolventi této fakulty nijak výrazně neliší. Také oni si po ukončení studia mohou napsat před jméno titul MUDr. a mohou nalézt uplatnění jako praktičtí lékaři či jako specialisté ve všech lékařských oborech.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška ke studiu na 2. lékařské fakultě je dvoukolová. V prvním kole skládají uchazeči písemné testy z biologie, fyziky, chemie (celkem 75 otázek) a z všeobecných předpokladů pro studium medicíny (25 otázek). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů.

Druhé kolo absolvují uchazeči, kteří dosáhnou nejlepších výsledků v prvním kole. Maximální počet studentů, kteří postoupí do druhého kola, je 400. Jedná se o ústní část přijímací zkoušky před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč bude muset během ústního pohovoru zodpovědět dvě otázky. Cílem této zkoušky je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a zájem o zvolený obor.

Ke studiu bylo loni přijato 174 z celkem 1 434 uchazečů.

Jak se připravit na ústní pohovor si můžete přečíst také v některém z našich článků, které se tomuto tématu podrobněji věnují.

Více informací: www.lf2.cuni.cz

medical-doctor-analysing-x-ray-image-handheld-standing-office-desk_21730-10724

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Charakteristika oboru: Studium na 3. lékařské fakultě se oproti dvěma předchozím liší svým přístupem. Vedení fakulty v 90. letech totiž přistoupilo ke koncepčním změnám, které dělí studium do tří cyklů a ty se dále dělí do modulů. Cílem těchto změn bylo horizontálně propojit jednotlivé teoretické či klinické obory a zapojit do výuky i interdiscipli­nární obory.

Uplatnění absolventů: Studium na 3. lékařské fakultě je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách, absolventi jsou tedy po ukončení studia odborně připraveni k výkonu povolání ve všech lékařských oborech.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je dvoukolová. První část je koncipovaná formou souhrnného testu z biologie, fyziky a chemie, který bude mít celkem 90 otázek. Do druhé části přijímací zkoušky postupuje 300 nejlépe hodnocených uchazečů. Druhá část přijímacího pohovoru je formou ústního pohovoru – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu.

Uchazeči o studium magisterského studijního programu Všeobecné lékařství mohou být přijati bez přijímací zkoušky při splnění všech podmínek, které naleznete v tomto dokumentu.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro akademický rok 2012/2013 je 155.

Více informací: www.lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Charakteristika oboru: Mimopražská fakulta Univerzity Karlovy se od těch v hlavním městě zas až tak neliší. Studium Všeobecného lékařství je také šestileté a prezenční. První dva roky lékařského studia jsou věnovány teoretickým oborům – biologii, biofyzice, anatomii, histologii, fyziologii a biochemii. Ve třetím a v části čtvrtého ročníku se studují preklinické předměty – Patologická anatomie, Patologická fyziologie, Mikrobiologie, Farmakologie a začíná klinická výuka. Nejvyšší ročníky jsou plně věnovány klinickým oborům. Při přípravě lékařů se klade důraz i na výuku jazyků, každý student musí kromě latiny složit zkoušku z angličtiny a dalšího světového jazyka.

Uplatnění absolventů: Absolventi Všeobecného lékařství získávají titul MUDr. Studenti jsou vychováváni nejen pro výkon lékařské praxe, ale seznamují se i se základy vědecké práce, k samostatné vědecké práci jsou i vedeni. Studenti mají možnost pokračovat na fakultě v doktorském studiu (to je možné i na jiných fakultách).

Přijímací zkoušky: Po úspěšné maturitě a správně vyplněné a poslané přihlášce vás čekají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu. Pro přijetí bez přijímacích zkoušek platí pro uchazeče stejné podmínky jako na 1. lékařské fakultě.

Předpokládaný počet přijatých pro akademický rok 2012/2013 je maximálně 200.

Více informací: www.lfp.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Charakteristika oboru: Studium v Hradci Králové je rovněž šestileté a je koncipováno podobně jako studium na ostatních lékařských fakultách. Teoretické a preklinické předměty poskytují základ pro pochopení fyziologických a patologických procesů v organismu. V klinických předmětech se studenti prakticky seznamují především se základními způsoby vyšetřování, s laboratorními metodami a principy léčby včetně diferenciálních diagnostik. Velký důraz je kladen na praktickou výuku u lůžka pacienta.

Uplatnění absolventů: Absolventi, kteří po skončení studia obdrží titul MUDr., jsou připraveni k výkonu povolání ve všech oborech léčebně preventivní péče.

Přijímací zkoušky: Zkoušky se skládají formou testu, který píší uchazeči dohromady i s uchazeči, kteří se hlásí do oboru Zubní lékařství. Při přijímací zkoušce se formou testu ověřují znalosti uchazečů z biologie, somatologie (nauka o struktuře a funkci lidského těla), chemie a fyziky. Písemné testy jsou pro oba studijní programy totožné. Přijímáni budou nejlepší uchazeči dle pořadí stanoveného na základě výsledku testu. Testy jsou s mnohočetným výběrem odpovědí, všechny otázky mají stejnou váhu. Pro přijetí bez přijímací zkoušky platí podobná kritéria jako u 1. lékařské fakulty v Praze – průměr všech známek musí být do hodnoty 1,10 včetně (u čtyřletých středních škol se započítává průměr z konečných vysvědčení za 1. –3. ročník a za pololetí 4. ročníku, u víceletých gymnázií se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři roky studia) a dále musí uchazeč absolvovat tři ze čtyř profilových předmětů – biologie, fyzika, chemie, matematika v délce alespoň jeden rok v posledních dvou letech studia.

V přijímacím řízení na rok 2011/2012 bylo přijato 165 studentů z celkem 1 206 uchazečů.

Více informací: www.lfhk.cuni.cz

surgeons-operating-room-hospital_79405-3045

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

Charakteristika oboru: Šestileté jednooborové studium Všeobecného lékařství je podobné těm, které jsme si již popsali v Praze, v Plzni a v Hradci Králové. Během prvních dvou let jsou ve studijním plánu zahrnuty především teoretické předměty (Biologie, Biofyzika, Chemie a Biochemie, Anatomie, Histologie, Fyziologie). Třetí rok studia zahrnuje preklinické předměty a je přípravou ke studiu předmětů klinických. Během čtvrtého a pátého ročníku prochází student postupně stážemi na jednotlivých klinikách. Poslední rok je věnován předpromočním stážím, při nichž studenti pracují na klinikách pod dozorem zkušených lékařů. V průběhu studia absolvuje student rovněž 4 prázdninové praxe, během nichž se postupně seznamuje s provozem ve zdravotnických zařízeních a praktickými postupy.

Uplatnění absolventů: Ani uplatnění absolventů se od předchozích fakult moc neliší. Studium připravuje absolventy pro profesi lékaře. Absolventi najdou široké uplatnění ve všech lékařských oborech, včetně hygienické služby a dětského lékařství. Mohou pracovat rovněž jako vědečtí pracovníci v oborech biomedicínských věd nebo jako specializovaní reprezentanti farmakologických fi­rem.

Přijímací zkoušky: Přijímačky se konají formou písemných testů. Testovány jsou znalosti z odborných předmětů fyzika, chemie a biologie. Testy za každý obor se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, přičemž jen jedna odpověď je správná. Oproti jiným oborům na Masarykově Univerzitě se na Lékařské fakultě nepíší „testy studijních předpokladů“.

V loňském roce bylo přijato celkem 653 studentů z 2 621 uchazečů, kteří se ke zkoušce dostavili.

Více informací: www.muni.cz, modelové otázky

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Charakteristika oboru: Ani v Olomouci se struktura studia moc neliší. Studenty čekají teoretické předměty (Anatomie, Histologie a Embryologie, Lékařská biofyzika, Lékařská chemie a biochemie, Biologie, Fyziologie atd.), preklinické předměty (Patologie, Mikrobiologie, Patologická fyziologie, Farmakologie atd.) a klinická praxe (Vnitřní lékařství, Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Neurochirurgie, Anesteziologie a resuscitace, Porodnictví a gynekologie, Pediatrie, Dermatovenerologie, Neurologie, Psychiatrie atd.). Nechybí ani předměty veřejného zdravotnictví (Preventivní lékařství, Sociální lékařství a zdravotní politika, Soudní lékařství a medicínské právo). Během studia je věnován prostor i dalším předmětům, jako je Genetika, Imunologie, Lékařská etika, studium cizích jazyků a latina.

Uplatnění absolventů: Absolventi jsou po ukončení studia schopni zařazení do postgraduální výchovy v kterémkoliv oboru lékařství. Jsou také oprávněni užívat titul „doktor medicíny“ (MUDr.). Absolventi jsou plně připraveni na výkon povolání lékaře ve zdravotnických zařízeních všech typů, s možností dalšího profesního vzdělávání se v kterémkoliv lékařském oboru. Absolventům se nabízí i další možnosti uplatnění, a to mimo zdravotnická zařízení (teoretické lékařské obory, výzkum, farmaceutický průmysl apod.).

Přijímací zkoušky: Zkoušky jsou formou čtyřhodinového testu z fyziky, chemie a biologie v rozsahu gymnaziálního učiva. Test je složen z 50 otázek za každý obor. Otázky testu jsou tvořeny typem mnohočetného výběru, kdy jedna nebo více z nabídnutých odpovědí jsou správné. Celkový bodový výsledek přijímací zkoušky určuje pořadí uchazečů v rámci daného oboru.

V loňském roce bylo přijato 220 uchazečů z celkových 1 868 zájemců. Pro příští akademický rok plánuje fakulta přijmout do oboru také 220 studentů.

Více informací: www.upol.cz


Lenka Janováčová, 3. LF UK, 6. ročník: „Ke studiu medicíny mě vedl zájem o přírodní vědy a snaha pomáhat lidem a pracovat s nimi. Pro 3. lékařskou fakultu jsem se rozhodla kvůli její lokalitě, mám jí naproti bytu. Fakulta se také prezentovala jako „moderní a pokroková“ s „integrovaným systémem výuky“. Líbí se mi na ní, že je to taková „rodinná“ fakulta, studenti i pedagogové se navzájem znají, když mám s něčím problém (potřebuji vysvětlit učivo nebo se to týká organizace výuky), vím, na koho se můžu obrátit. Fakulta se snaží vylepšovat, pracuje na sobě. Klade se důraz na hodnocení výuky a když jsme s něčím nespokojení, můžeme jít za proděkanem a ten (uzná-li stížnost jako odůvodněnou) nám vyjde vstříc. Úroveň výuky mi přijde dobrá, ale v tom se, domnívám se, jednotlivé fakulty neliší. Integrovaný systém má své výhody i nevýhody – myšlenka učení v souvislostech je dobrá, ale naráží třeba na to, že nejsou učebnice, spousta pedagogů učí „postaru“, zkoušení je ošemetné – kvůli rozsahu učiva a prověření souvislostí. Naopak se mi na 3. lékaře nelíbí to, že kvůli integrovanému systému je výuka často chaotická, rozkouskovaná, nelogická (viz třeba neurologie: měli jsme ji ve 3., 4. a 5. ročníku místo jednoho souvislého bloku třeba v páťáku…) a zkoušky pak zahrnovaly nesmyslně velký objem učiva (učivo za 2 roky ze 4 předmětů…). Moc se neučíme pracovat s odbornou literaturou, vyhledávat v článcích, nepíšeme moc seminárních prací. Takže ten, kdo by chtěl pracovat ve vědě, je odkázán sám na sebe. Výuka cizích jazyků na naší škole je bídná. A myslím si, že obecně praktické výuky je málo (to je asi shodné pro všechny fakulty) – absolvent toho po škole umí prakticky velmi málo (není-li sám aktivní a nechodí pomáhat na oddělení).“

Alex DaMilio, 1. LF UK, 3. ročník: „Důvodů, proč jít na medicínu, bylo hned několik. Jednak je to velká výzva, ať se to někomu líbí nebo ne, medicína je nejtěžší obor, který lze studovat, a pocity euforie po zvládnutí těžkých zkoušek a promoce asi pochopí zase jen medik. Na 1. lékařské fakultě se staví mnoho na tradicích a na „oddělování zrna od plev“. Tím je myšleno, že za první dva až tři roky se počet studentů zredukuje na polovinu a k promoci jich v řádném termínu studia dojde asi čtvrtina. Při teoretických předmětech se člověk nedostane do kontaktu s pacientem a mnohdy se v nich i učí věci, které člověk nikdy nevyužije, i když se zdají být zajímavé. Naproti tomu je vidět velký rozdíl při přechodu do 3. ročníku – to se začíná s klinickými předměty, kdy vás učí to, co budete potřebovat. Výhodou na 1. lékařské fakultě je individuální přístup na klinických oborech oproti jiným fakultám, větší zázemí a možnosti, širší výběr pro výměnné pobyty v rámci Erasmu, výběr povinně volitelných předmětů a dalších aktivit.“

Zdroje: internetové stránky jednotlivých fakult

Zdroje fotografií: www.sxc.hu

Další články k tématu

Uplatnění absolventů medicíny: Největší zájem je o pozici praktika

Uplatnění absolventů medicíny: Největší zájem je o pozici praktika

Medicína je jedním z nejžádanějších vysokoškolských oborů v České republice. Každoročně se na lékařské fakulty hlásí mnohonásobně víc lidí, než je ve finále přijato. Medicína a vlastně i lékař jsou ale dost obecné termíny. Co tedy konkrétně mohou dělat absolventi lékařských fakult a kam nejčastěji míří? Pokud i vy zvažujete podání přihlášky na jeden z nejžádanějších oborů, připravili …

Proč si vybrat Lékařskou fakultu MU?

Proč si vybrat Lékařskou fakultu MU?

„Zaujal mě progresivní přístup k výuce a moderní zázemí, proto byla MED MUNI moje první a jediná volba,“ říká Nela Pelánková, studentka 5. ročníku Všeobecného lékařství. Zájem o studium na Lékařské fakultě Lékařské fakultě Masarykovy univerzity trvale roste a v současnosti v porovnání s ostatními lékařskými fakultami v Česku evidujeme nejvyšší množství přihlášek. Mimo excelentní vybavenost, skvělé pedagogy a …

Tyhle celebrity studovaly na univerzitách. Obory vás překvapí!

Tyhle celebrity studovaly na univerzitách. Obory vás překvapí!

Sigourney Weaver Znáte ji jako kosmonautku Ellen Ripleyovou, která bojuje s vetřelci, nejspíš jste ale nevěděli, že Sigourney Weaver byla dříve také pilnou studentkou na dvou nejprestižnějších univerzitách světa. Bakaláře studovala Stanfordu, kde se věnovala literatuře. Na magistra pak přešla na další top školu světa – Yale – kde se věnovala herectví. Natalie Portman Role princezny …