POROVNÁNÍ OBORŮ: Politologie

2. 7. 2013 | O studijních oborech

Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Studijní obor Politologie

Charakteristika oboru: Katedra politologie na VŠE vznikla již roku 1989. V současné době uskutečňuje akreditované studium oboru politologie a zajišťuje výuku odborných předmětů z oblasti dějin politických teorií, československého a českého politického systému, zahraničních politických systémů, či evropské politické integrace. Vedle předmětů určených jen pro obor nabízí VŠE i celoškolsky volitelné předměty.

Přijímací zkouška: Uchazeči skládají písemný test z matematiky a ze dvou cizích jazyků. Na každý z nich je časový limit 60 minut. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne minimálně 50 % bodů.

Šance na přijetí: 47,2 %

Stránky fakulty: http://www.fmv.vse.cz

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Studijní obor Politologie a evropská studia

Charakteristika oboru: Bakalářský obor je zaměřen na oblasti politologie, evropských studií a mezinárodních vztahů. Studentům dává širší vzdělání v oborech spadajících do oblasti politické vědy a připravuje je na pozdější specializaci v magisterském studiu i na přechod do praxe. Jádrem bakalářského oboru jsou předměty pokrývající oblasti politických teorií, komparativní politologie, vývoje a analýzy politických systémů v Evropě i mimo ni, vývoje a současnosti české politiky, evropského integračního procesu, institucí EU a mezinárodních vztahů. Dvouoborové studium umožňuje výběr užší specializace.

Přijímací zkouška: Přijímací zkouška se jak na jedno- tak na dvouoborovou formu studia skládá ze dvou částí. První je test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálněvědných disciplínách. Druhou je oborový test předpokladů ke studiu politologie a evropských studií.

Šance na přijetí: 35,2 %

Stránky katedry: http://www.kpes.upol.cz

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Studijní obory Základy humanitní vzdělanosti – politologie, Politologie – dvouoborová

Charakteristika oboru: Obsah studijního oboru tvoří základní poučení o českém ústavním systému a jeho historii, student bude rozumět jednotlivým institucím z hlediska jejich složení a funkce. Taktéž se bude orientovat v uspořádání politických institucí EU a rozumět odlišnostem politických systémů nejdůležitějších evropských a mimoevropských států. Přehled absolventa mu umožní hledat uplatnění ve veřejné správě, v neziskovém sektoru či možnost pokračovat ve specializovanějším studiu.

Přijímací zkouška: Přijímací zkouška je jednokolová, jedná se o ústní motivační pohovor (totožné pro oba dva studijní obory). V jeho průběhu by měl uchazeč prokázat svůj zájem o studium oboru (například seminárními pracemi ze střední školy, výsledky soutěží, vlastní četbou). Bude také prověřena základní orientace uchazeče ve společenských vědách v rozsahu středoškolského gymnaziálního u­čiva.

Šance na přijetí: 91,6 %

Názor studenta: Nikola, 1. ročník: „Bohužel musím říci, že se mi na mém oboru příliš nelíbí. Máme více předmětů týkajících se filosofie než politologie, upřímně jsem nečekala, že na politologii budu mít například předměty Antická filosofie nebo Filosofie středověku a renesance. Myslím, že v tomhle se shodnu i se svými kolegy.“

Stránky fakulty: http://www.ff.ujep.cz

Filozofická fakulta Západočeské univerzity

Obor Politologie

Charakteristika oboru: Bakalářský stupeň studia poskytuje studentům široký přehled v oblasti společenských i humanitních věd, stejně jako základní orientaci v nejdůležitějších tematických okruzích zvoleného oboru. Absolventi jsou vybaveni širokými vědomostmi především empirického a praktického rázu, které je připravují na práci v mnoha oblastech veřejné správy, občanského života a médií i nezávislé soukromé činnosti, nebo na prohlubování akademických schopností v rámci navazujícího magisterského studia.

Přijímací zkouška: Přijímací zkouška je písemná. Test obsahuje otázky z moderních českých a světových dějin, současné politiky a mezinárodních vztahů, geografie a politického myšlení. Zájemci o studium se mohou přihlásit na termín testu nanečisto, který se koná v dubnu před „ostrými“ přijímacími zkouškami.

Šance na přijetí: 44,9 %

Názor studenta: Jan, 2. ročník: „Se studiem jsem spokojen. Chválím hlavně přístup vyučujících a to, že nás učí jak mladí doktoři s elánem a pochopením pro studentský život, tak zkušení docenti. Dobrá je i nabídka volitelných předmětů – každý si může vybrat od mezinárodních vztahů přes žurnalistiku a marketing až k rozvojovým studiím. Chci pochválit i komunikaci a podporu katedry k mimoškolním aktivitám studentů. Co se mi naopak nelíbí jsou prostory. Stará budova, kde se od 80. let vyměnila snad jen okna. Přitom do ostatních fakult se investuje ostošest. Dále knižní fond naší knihovny považuji za slabší stránku, určitě by se dal navýšit. Co mi – ale v tomto názoru jsem mezi studenty v menšině – nevyhovuje, je způsob zkoušek. Přesto, že většina z nás bude pracovat ve státní správě či v médiích, drtivá většina zkoušek probíhá formou písemného testu.“

Stránky katedry: http://www.kap.zcu.cz

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

Studijní obor Politologie a mezinárodní vztahy

Charakteristika oboru: Studium bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy klade důraz na vývoj politické vědy ve 20. století. Studentům poskytuje znalosti týkající se jednak geneze oborů, jednak problematiky komparace politických systémů, teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.

Přijímací zkouška: Přijímací zkouška je dvoukolová. O postupu do druhého kola rozhodují výsledky Národní srovnávací zkoušky Scio, konkrétně test obecných studijních předpokladů (OSP). Uchazeči se započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu. Ve druhém kole čeká uchazeče integrovaný test kulturněhistorický, ověřující znalosti reálií domácí a zahraniční politiky.

Šance na přijetí: 24,2 %

Názor studentky: Iva, 1. ročník: „Líbí se mi tam v podstatě velké množství zajímavých předmětů a dobrých a zábavných vyučujících. Máme možnost zvolit si povinně volitelné předměty dle toho, kam bychom se chtěli v budoucnu profilovat i s ohledem na budoucí volbu magisterského oboru. Tedy ať už směrem k politologii, k mezinárodním vztahům nebo třeba geopolitice. Líbí se mi, že se učíme pracovat s různými teoriemi a daty, a současně je vyhodnocovat, to je velmi přínosné. Ocenila bych víc seminářů, za celý rok jsme měli jen jeden povinný dvousemestrální předmět, který byl formou semináře.“

Stránky fakulty: http://www.fsv.cuni.cz

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Studijní obor Politologie

Charakteristika oboru: Absolvent politologie získá přehled v řadě společenskovědních oborů a možnosti jeho uplatnění jsou poměrně široké. Absolvent může působit jako středoškolský pedagog vyučující základy společenských věd a příbuzné předměty (zejména studuje-li politologii dvouoborově). Druhou možnost pracovního působení představují média, v nichž mohou absolventi působit jako redaktoři, komentátoři, nebo političtí analytici. Dalšími možnostmi uplatnění je státní správa či vědecká dráha.

Přijímací zkouška: Přijímací zkouška je dvoukolová, má podobu písemného testu a ústního pohovoru. Test je zaměřen na prověření obecných studijních předpokladů uchazeče, jeho obecného přehledu a na znalosti z politologie a s ní souvisejících disciplín. Součástí ústní zkoušky je pohovor nad seznamem přečtené literatury, který uchazeč předloží, debata o jeho motivaci, zájmech a znalostech. Seznam literatury má obsahovat relevantní odborné politologické, filosofické, sociologické či historické práce. Seznam by neměl obsahovat knihy, které ÚPOL doporučuje k přípravě na písemnou zkoušku.

Šance na přijetí: 29,2 %

Stránky katedry: http://wwwl.ff.cuni.cz

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Studijní obor Politologie

Charakteristika oboru: Studium politologie poskytuje znalosti z celé řady dílčích aspektů fenoménu politiky. Mimo jiné se jedná o oblasti volebních systémů, politických a stranických systémů evropských a mimoevropských zemí, české politiky, zájmových skupin a sociálních hnutí, demokratických i nedemokratických režimů či politické filosofie a teorie. Politologii je na Masarykově univerzitě možno studovat jak jednooborově, tak dvouoborově.

Přijímací zkouška: Podmínkou pro přijetí je úspěšné vykonání testu Obecné studijní předpoklady v základní variantě a testu Základy společenských věd v rámci Národních srovnávacích zkoušek, pořádaných společností SCIO.

Šance na přijetí: 46,2 %

Stránky katedry: http://www.polit.fss.muni.cz

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

Obor Politologie

Charakteristika oboru: V bakalářském studiu politologie se studenti setkají se všemi hlavními oblastmi, jimiž se politická věda zabývá. Aby tyto politologické disciplíny mohli uchopit v souvislostech a dokázali získané poznatky propojit, zahrnuje koncept studia na této fakultě i kurzy novodobých československých a evropských dějin a ekonomické předměty. Součástí programu je i výuka anglického jazyka. V průběhu studia vyučující kladou důraz na rozvíjení analytických, syntetických a argumentačních schopností posluchačů. Část programu si studenti utvářejí sami tím, že si v každém semestru vybírají některé z široké škály volitelných předmětů, které program dotvářejí. Politologii lze studovat prezenční či kombinovanou formou.

Přijímací zkouška: Přijímací zkouška se skládá z písemného testu orientovaného na společenskovědní otázky zahrnující zejména znalosti z oblastí, jako jsou základy společenských věd, moderní historie a základy ekonomie. Důraz je kladen také na znalost problematiky současných mezinárodních vztahů a české a evropské politické scény. Test prověří i schopnost uchazeče porozumět anglickému textu.

Šance na přijetí: 45,6 %

Názor studenta: Vojtěch, 1. ročník: Na UHK studuji prvním rokem. Jsme tu zaměření hlavně na Latinskou Ameriku a Afriku a od toho se odvíjí většina povinně volitelných předmětů. Myslím, že naši vyučující jsou velmi dobře vybaveni na výuku takových předmětů, každoročně jich mnoho vyjede do zahraničí a vrátí se s mnoha poznatky. To samé se pak nabízí studentům magisterského studia v rámci studijního pobytu. I jako studentovi bakalářského studia se mi nabízela možnost poznávací cesty, například do Bolívie. Naše katedra je součástí FF UHK, která se nachází v centru Hradce Králové, je tu velmi příjemné prostředí a jsem tu velice rád.

Stránky fakulty: http://www.ff.uhk.cz

Politologii lze studovat i na soukromých vysokých školách. Obor Politologie uchazečům nabízí Metropolitní univerzita Praha, Vysoká škola finanční a správní a Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Anglo-americká vysoká škola uchazečům skýtá obor Politics and Society. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha otevírá obor Politologie a politika v mezinárodních a veřejných vztazích. CEVRO Institut pro změnu nabízí obor Politologie a mezinárodní vztahy.

Některé školy nabízejí i politologii příbuzné obory. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy lze studovat Mezinárodní teritoriální studia, Univerzita Palackého v Olomouci zase nabízí obory Euroculture a Evropská studia se zaměřením na evropské právo.

Zdroj informací: stránky jednotlivých fakult, https://dsia.msmt.cz/

Zdroj fotografií: sxc.hu

Další články k tématu

Stále máte čas! Které školy ještě berou přihlášky?

Březnem to neskončilo. I v dubnu se můžete stále hlásit na některé veřejné vysoké školy. U vybraných fakult a oborů pak přihlášky můžete posílat ještě i v květnu a červnu. Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií přijímá přihlášky do 30. dubna, Provozně ekonomická fakulta na některé obory až do 13. června Policejní […]

číst více

Žebříček: Nejlepší práva jsou v Praze, nejlepší technické obory v Brně

Britská společnost Times Higher Education zveřejnila žebříček nejlepších škol podle oborů pro rok 2024. Ve všech 11 oborových oblastí bodovaly v mezinárodním srovnání i české univerzity. Nejvýše z nich se nejčastěji umisťovala Univerzita Karlova v Praze. V právu a humanitních oborech se řadí dokonce mezi 200 nejlepších škol světa. Na samém vrcholu žebříčků se již tradičně drží americké a […]

číst více

Vysněné studijní obory ve studentském městě plném kultury

Filozofická fakulta je největší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Devatenáct kateder nabízí více než šest stovek kombinací humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných studijních programů. Stačí si vybrat. Studentský život v Olomouci nabízí mnohem více než jen samotné studium. Můžete zažít stovky různých věcí – podílet se na pořádání největšího evropského festivalu dokumentárních a populárně-vědeckých filmů […]

číst více