POROVNÁNÍ OBORŮ: Kulturní a sociální antropologie

17. 3. 2009 | O studijních oborech

„Jako barbar se projevuje ten, kdo ví, co to barbarství je,“ pronesl Claude Lévi-Strauss, muž, který významně ovlivnil pohled západní civilizace na život přírodních národů. Fascinuje-li vás také diverzita kultur a jejich křehkost, děsí-li vás hrozba kulturní homogenizace a přitahuje-li vás zkoumání ohrožených etnických skupin, může být právě studium sociální antropologie cestou, kterou se ubrat po dokončení střední školy. Pozn.: Článek byl aktualizován 1. 12. 2009 (-pel-)

Ač je sociální či kulturní antropologie (viz tento článek) oborem velmi mladým, na českých školách je zastoupen hojně a případní zájemci mají rozhodně z čeho vybírat.

Název oboru: ====Sociologie a sociální antropologie====

Kde: Katedra sociologie Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Internetové stránky: iss.fsv.cuni.cz Realizace studia: ** Dvouborové studium (možná však pouze kombinace se sociologií) Charakteristika studia: Studijní obor je tvořen dvěma společenskými vědami, které jsou si velice blízké: Sociální antropologií a sociologií. Sociální antropologie klade důraz na anti-evropocentrismus a snaží se studenta naučit, co je variabilní a co je univerzální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je věnována dichotomii společnost – kultura. Důraz je kladen na metodologii sociologických a antropologických výzkumů (a to kvantitativní i kvalitativní), výzkumným technikám i metodám zpracování a analýzy dat, dále také znalostem ze statistiky a matematiky, které jsou potřebné zejména v sociologii. Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled paradigmat a osobností současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. **Přijímací řízení: O přijetí rozhodují testy OSP organizované společností SCIO. Na Karlově univerzitě lze dále studovat Obecnou antropologii na magisterském stupni (zahrnující kulturní i sociální antropologii, rozšířenou o etologii člověka) a doktorský program Antropologie.

Název oboru: ====Sociologie a sociální antropologie====

Kde: Fakulta filozofická Univerzity Pardubice Internetové stránky: ff.upce.cz Realizace studia: Jednooborové studium Charakteristika studia: Absolvent během studia získá znalosti především v oboru sociální antropologie a sociologie, dále i v základech filozofie a práva. Absolvent se orientuje v problematice etnických procesů – je schopen analyzovat aktuální problémy etnických menšin a konfliktů v České republice i ve světě. Orientuje se rovněž v problematice interkulturní komunikace a multikulturalismu. Osvojí si také dovednost připravit, provést a vyhodnotit terénní kvalitativní výzkum. Studenti ovládají romský jazyk na komunikativní úrovni. Přijímací řízení: Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku, kterou tvoří dva testy: test z historie – podstatná data a události světových a českých dějin, obecný společensko-vědní přehled, a test ze zeměpisu – např. politicko-geografické členění světa, etnické uspořádání, etnické konflikty v současnosti.

Název oboru: ====Sociální a kulturní antropologie====

Kde: Fakulta filozofická Západočeské univerzity Internetové stránky: www.ff.zcu.cz, Realizace studia: Jednooborové studium Charakteristika studia: Studium je zaměřeno především na poznání základů kulturního a sociálního života národů a populací. Důraz je kladen na praktické uplatnění dosažených vědomostí při orientaci v současném světě a na zasazení etnologického myšlení do kontextu všeobecné humanitní vzdělanosti. Studijní program je inspirován zejména anglosaským pojetím sociální a kulturní antropologie, které se více orientuje na její humanitní složku, zohledněna je však rovněž tradice kontinentálních a středoevropských společenských věd zabývající se více složkou přírodovědnou. Přijímací řízení: Přijímací zkouška je formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek z historie, filozofie, české a světové literatury, dějin umění a všeobecného kulturního přehledu. Vzhledem k charakteru studijního oboru je součástí přijímací zkoušky rovněž písemný test zahrnující deset otázek, které ověřují základní znalosti z anglického jazyka.

**Název oboru: ** ====Sociální antropologie====

Kde: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Internetové stránky: www.fss.muni.cz Realizace studia: Studium je nabízeno dvouoborově v kombinaci s ostatními obory fakulty. Charakteristika studia: Studijní obor Sociální antropologie bude připravovat své studenty jako experty na kvalitativní zkoumání lokálních kulturních systémů a sociálních procesů, a to především lokálních projevů adaptace na širší sociální a kulturní změny, a to v různých kolektivitách, komunitách, skupinách, hnutích, institucích a organizacích. Absolvent bakalářského studijního oboru sociální antropologie má disponovat teoretickými vědomostmi, praktickými výzkumnými a interpretačními schopnosti, které umožňují identifikaci hloubkových struktur lokálních kulturních systémů a sociálních procesů nezbytných pro porozumění současným sociálním jevům, jako jsou například migrace, integrace přistěhovalců, etnické vztahy a konflikty či formování a symbolická reprodukce komunit a hnutí. Přijímací řízení: O přijetí rozhodují testy OSP a ZSV organizovány společností SCIO.

Název oboru: ====Kulturní antropologie====

Kde: Fakulta filozofické Univerzity Palackého Internetové stránky: www.ksoc.upol.cz Realizace studia: Studium je nabízeno jednooborově i dvouoborově v kombinaci se všemi ostatními obory fakulty. Charakteristika studia: Studenti jsou vedeni k zvládnutí metodiky vědecké práce a antropologického výzkumu. Důraz je kladen na dějinně-kulturní profil absolventa (ten zajišťují mezi-disciplinární předměty z oborů jako je historie, filozofie, sociologie, andragogika, psychologie, dějiny umění aj.). Studium je pojato spíše na základě jako humanitní studium, než-li na studium orientované přírodovědně, etnologicky a bio-medicínsky. Přijímací řízení: Přijímací zkouška je organizována společností Scio v podobě testu ze ZSV pro jednooborové studium, a testu OSP pro dvouoborové studium.

Srovnání škol nabízející antropologii příbuzný obor etnologie najdete zde.

Další články k tématu

Studie: Předsudky odrazují dívky od technických oborů

Studie: Předsudky odrazují dívky od technických oborů

Ženy si častěji volí humanitní obory i proto, že na střední škole čelí předsudkům v předmětech jako je matematika nebo fyzika. Potvrdila to řecká studie, podle které velká část středoškolských učitelů v těchto předmětech nadržuje chlapcům. Dívky potom mají menší ambice při výběru vysoké školy, a následně i hůře placená zaměstnaní. Sociolog Victor Lavy se se svou …