Maturitní otázky

MATURITA Z ANGLIČTINY: Jak zvládnout didaktický test a naučit se cizí jazyk jednou provždy

Maturitní zkouška z cizího jazyka se skládá ze tří částí. Jednou z nich je didaktický test, jehož součástí je i poslech, který má ukázat, jak jste schopni porozumět mluvenému slovu. S poslechem se v budoucnu nejspíš setkáte i u zkoušek na vysoké škole, takže vůbec není na škodu, věnovat mu už teď při přípravě na maturitu více času. Proto …

číst více

Isoprenoidy

Isoprenoidy jsou produktem sekundárního metabolismu, nevytváří je každá buňka Sekundární produkty metabolismu (v lidském těle je nenajdeme) odvozené lipidy (karotenoidy, steroidy…) Základní stavební jednotkou je ISOPREN (2 – methylbut – 1, 3 – dien)    CH3 H2C = C – CH = CH2     Podle počtu izoprenových jednotek vázaných v molekule dělí na mono – …

číst více

Zákony učení, druhy a učení předškolních dětí

ZÁKONY UČENÍ Jedním ze zákonů učení je tzv. transfer. Jde o případ, kdy jedno učení ovlivňuje druhé učení. Formy transferu: pozitivní transfer – předchozí učení nám pozitivně ovlivňuje další učení negativní transfer – označuje se jako interference. Jde o případ, kdy jedno učení znesnadňuje nebo brzdí učení další. Rozlišujeme také: – proaktivní útlum – předchozí učení brzdí následující učení – …

číst více

Surdopedie

Z lat. Slova surdus = hluchý či hloupý paidea = výchova Surdopedie je obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s poruchami sluchu. Cílem surdopedie je komplexní péče o sluchově postižené a zapojení jich do společnosti. Historie péče o sluchově postižené Ve starověku se vzdělávání orientovalo na rodinu. Děti s handicapem byly ihned usmrcovány. Děti, u kterých …

číst více

Speciální pedagogika – obecně

Speciální pedagogika vznikla ve 2.pol. 20.st. Zabývá se výchovou, vzděláváním a integrací handicapovaných. Mezi obory speciální pedagogiky patří psychopedie, etopedie, somatopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a kombinované poruchy. Psychopedie – je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem. – spolupracuje s obecnou pedagogikou, biologií, psychologií, neurologií, pediatrií, sociologií a …

číst více

Speciálně pedagogická diagnostika

Je oblast speciální pedagogiky, která slouží k zjišťování handicapů v různých oblastech vývoje jedince. Mezi základní pojmy patří: Diagnostika – je proces, kterým poznáváme charakter, vztahy a problémy daného jedince Diagnóza – závěr, který uděláme na základě diagnostiky Speciálně pedagogická diagnostika – diagnostika, kterou provádí speciální pedagog Diagnostika ve speciální pedagogice – diagnostika v oblasti fyzické, psychické i sociální oblasti METODY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ …

číst více

Psychopedie

Psychopedie Psychopedie je speciálně pedagogickou disciplínou, která se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s mentálním handicapem. Psychopedie spolupracuje s obecnou pedagogikou, biologií, psychologií, neurologií, pediatrií, sociologií a filozofií. Všechny handicapy z oblasti psychopedie jsou spojeny s nižším stupněm inteligence. STUPNĚ INTELIGENCE IQ nad 140 – genialita IQ nad 110 – nadprůměrná inteligence IQ 90 – 110 – průměrná inteligence IQ 80 – 90 – …

číst více

Pedagogika jako věda

Pedagogika jako věda Pedagogika je věda, která zkoumá výchovný proces jako jeden z nejvýznamnějších jevů, zkoumá výchovu jako záměrnou činnost, která jedince formuje, zkoumá vývoj výchovy, vzdělávací proces, jeho principy, metody a organizační formy. Pedagogika je úzce spjata s praxí. Vědecký jazyk pedagogiky se blíží nevědeckému normálnímu jazyku, a proto jsou pedagogická díla srozumitelná jak pedagogům, tak …

číst více

Osobnost učitele a vychovatele

Termínem učitel se označuje člověk, který vzdělává a vychovává děti, mládež nebo dospělé. Má za úkol pečovat o tělesný, rozumový a citový vývoj člověka. Prvními přirozenými učiteli jsou rodiče. např. ve Spartě byla tvrdá výchova. Po narození byly slabé děti vyřazeny ze společnosti. Byly odkládány do hor, kde zůstaly na pospas divoké zvěři. Zdravé děti byly do …

číst více

Optopedie

Z lat. Optos = zrak Optopedie je speciálně pedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláváním a integrací osob s poruchami zraku. Cílem je začlenit handicapované do běžné společnosti s využitím kompenzačních pomůcek. Dříve se tento obor nazýval tyflopedie (tyflos = slepý), což ale není správné pojmenování, protože ne všichni jedinci jsou slepí. Optopedie prošla složitým vývojem. Nejprve se zaměřovala …

číst více