POROVNÁNÍ OBORŮ: Environmentalistika a životní prostředí II.

14. 3. 2008 | O studijních oborech

Na oblast péče o životní prostředí lze nahlížet hned z několika úhlů pohledu. Tuto problematiku lze proto studovat nejen v rámci přírodních věd, ale třeba i z hlediska administrativy, monitoringu životního prostředí, technologií ekologické výroby, či ve vztahu přírody a člověka. Právě na tyto směry environmentalistiky se zaměřuje druhý díl našeho speciálu. (článek byl aktualizován 30. 11. 2009)

Kde studovat

TECHNICKÉ, CHEMICKÉ A HUMANITNÍ FAKULTY

  • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Program: Metalurgické inženýrství Obor: Tepelná technika a životní prostředí**

Uplatnění absolventů: Kromě toho, že absolvent získá důkladné znalosti z oboru tepelné techniky a tepelné energie, je také schopen vyhodnocovat důsledky hospodaření s touto energií na životní prostředí (a to i z hlediska příslušného zákonodárství). Absolventi se mohou uplatnit jak v mnohých průmyslových odvětvích, tak v komunální sféře či státní správě.

Program: Procesní inženýrsví Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Uplatnění absolventů: Absolventi tohoto oboru mohou vykonávat různé funkce při získávání informací o životním prostředí a analýze jeho stavu, dokáží připravovat podklady pro rozhodování ve všech oblastech průmyslu, veřejné správy a výzkumu, kde se jedná o minimalizaci vlivů průmyslových technologií a důsledků jejich provozu na životní prostředí.

Podrobná pravidla pro přijetí najdete zde.

Web: www.fmmi.vsb.cz

  • VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Fakulta technologie ochrany prostředí Program: Technologie pro ochranu životního prostředí Obory: Chemie a technologie ochrany životního prostředí; Alternativní energie a životní prostředí; Chemie a technologie paliv a prostředí; Chemie a toxikologie životního prostředí

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: Tyto studijní obory zdůrazňují zejména chemické a chemicko-technologické aspekty ochrany životního prostředí, ale studenti musí absolvovat také předměty zaměřené na právo, správu a ekonomii, a dále na specializační obory, jako jsou ekologie, hydrochemie, chemie ovzduší, biotechnologie či výpočetní technika. Studenti získávají široký rozhled např. v oblasti čištění odpadních vod, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Absolventi se mohou uplatnit jako manageři v odděleních životního prostředí průmyslových a zemědělských podniků či jako ekologové ve státní správě a místní samosprávě (útvary pro životní prostředí krajských a obecních úřadů apod.). Často se realizují také jako analytici a technologové v oborech souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Podrobnou metodiku výběru přijatých studentů najdete zde.

Web: www.vscht.cz

Příbuzné obory lze najít například i na Fakultě chemické technologie: Program: Chemie a aplikovaná ekologie Systémové inženýrství životního prostředí (Bc.), Chemické látky v životním prostředí (Bc.)

Web: www.vscht.cz

  • VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta chemická Program: Chemie a chemické technologie Obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí**

Uplatnění absolventů: Absolventi tohoto oboru se uplatní ve všech oborech průmyslu jako ekologové, vodohospodáři, odborníci pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy (např. v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie, biologie životního prostředí, toxikologie a ekotoxikologie, ve výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí apod.

Web: www.fch.vutbr.cz

  • MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Fakulta sociálních studií Program: Humanitní environmentalistika Obor: Environmentální studia** (dvouoborový)

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: Tento studijní obor je orientován spíše na humanitní aspekty péče o životní prostředí a svým studentům poskytuje vhled do problematiky životního způsobu v souvislosti s řešením ekologických problémů. Cílem studia je, na základě pochopení přírodovědných, historických a kulturních zdrojů ekologické krize, hledat možná řešení ochrany přírody v různých oblastech lidské činnosti (sociologie, ekonomie, právo, politika, náboženství ad.). Pracovním působištěm absolventů bývají nejrůznější orgány ochrany přírody na úřadech, ekologické poradny, instituce ekologické výchovy, ekologická hnutí atd.

Web: www.fss.muni.cz

  • UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta chemicko-technologická Program: Ekologie a ochrana životního prostředí Obor: Management ochrany životního prostředí

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: Tento studijní obor si klade za cíl připravit studenty ke studiu v navazujících magisterských studijních programech (zejména legislativně-správních a environmentálních oborů) a poskytnout jim možnost uplatnit se na pozicích v rámci technicky vzdělaného středního managementu v orgánech státní správy na všech úrovních, pro firmy a společnosti podnikající ve chemickém průmyslu a v oblasti ochrany životního prostředí.

Web: www.upce.cz/fcht

Obory dotýkající se problematiky životního prostředí lze ale studovat i jinde, například na těchto školách a fakultách:

  • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Fakulta strojní Program: Strojírenství Obor: Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Web: www.fs.vsb.cz

Fakulta hornicko-geologická fakulta Program: Nerostné suroviny Obory: Environmentální biotechnologie; Environmentální inženýrství

Web: www.hgf.vsb.cz

  • ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta strojní Program: Strojní inženýrství Obor: Technika životního prostředí

Web: www3.fs.cvut.cz

Fakulta stavební Program: Stavební inženýrství Obor: Inženýrství životního prostředí

Web: www.fsv.cvut.cz