POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomika cestovního ruchu

29. 12. 2010 | O studijních oborech

I přes občasné výkyvy v hospodářské prosperitě je cestování stále oblíbenou kratochvílí. Aby lidé mohli cestovat, je zapotřebí, aby se o jejich komfort a bezpečí starali lidé s odbornými znalostmi. A právě ty vychovávají i některé z našich vysokých škol.

Co je ekonomika cestovního ruchu

Obor se zabývá především, avšak nejen, ekonomickou stránkou turismu. Středem jeho zájmu je tak například finanční, personální a administrativní zabezpečení provozu státních institucí i firem působících v cestovním ruchu, ale třeba také oblast propagace a marketingu turistických a zážitkových akcí, organizace provozu turistických zařízení, pořadatelství zájezdů a mnoho dalšího.
Za tím účelem se posluchači během studia seznamují s hospodářskými, právními, kulturními, historickými a dalšími aspekty cestovního ruchu. Velký důraz se ale klade i na jejich komunikační dovednosti a jazykové znalosti. Součástí studia je rovněž praktická výuka manažerských technik ve vedení podniku a personálu nebo povinná praxe v rámci některého z provozů či firem z oblasti cestovního ruchu.

Uplatnění absolventů

Absolvováním studia oboru Ekonomika cestovního ruchu studenti získávají odborné znalosti o chodu a řízení středních i velkých organizací. Absolventi se nejčastěji stávají vedoucími pracovníky v různých částech provozů cestovního ruchu (recepce, obsluhující personál, sklad, provozní úsek atp.). Pracovat mohou ale i jako manažeři, ekonomové, referenti cestovních kanceláří, uplatňují se jako zaměstnanci marketingového oddělení, zástupci cestovní kanceláře v zahraničí, propagační pracovníci na mezinárodních veletrzích, v oblasti kongresové turistiky, jako průvodci a na dalších pozicích. Realizovat se však mohou i v teoretické oblasti při vytváření analýz a vyhodnocování rozvoje cestovního ruchu apod.

Kde ekonomiku cestovního ruchu studovat

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Program: Ekonomika a management
Obor: Ekonomika cestovního ruchu (Bc., P, 3 roky; vyučuje se v Uherském Hradišti)
Web: www.ekf.vsb.cz

Přijímací řízení

Přijímací řízení vychází z výsledků Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosažených v testu obecných studijních předpokladů v jeho základní podobě (OSP Z) nebo z výsledků z prvních tří oddílů testu obecných studijních předpokladů v rozšířené podobě (OSP R). V obou případech jde o tři stejné oddíly (verbální, analytický a kvantitativní). Zkoušky se konají v rámci společnosti Scio.

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Předměty

Během studia se posluchači setkají mj. s takovými předměty, jako je Management zařízení cestovního ruchu, Marketing, Finance, Podnikatelské činnosti ve společném stravování a ubytování, Lázeňství a spec. formy cestovního ruchu, Společenský protokol, Cestovní ruch a internet, Geografie cestovního ruchu, Dějiny kultury, Animace a hotelové sporty, a s řadou dalších. Povinnou součástí studia je také praxe v podniku. Z povinně volitelných předmětů lze jmenovat například Řízení výkonnosti podniku, nabídku různých cizích jazyků, Služby, Technické památky v cestovním ruchu, Potravinářské zbožíznalectví a jiné.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Program: Cestovní ruch a turismus (Bc., P, 3 roky)
Web: www.opf.slu.cz

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška má písemnou formu a je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem zkoušky je písemný test studijních předpokladů v rozsahu středoškolské úrovně znalostí z ekonomie, společenského přehledu a matematiky.
Děkan fakulty může v prvním kole přijímacího řízení prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří doloží úředně ověřenou kopií nebo originál certifikátu firmy Scio o absolvování NSZ v akademickém roce 2011. Certifikát musí být doručen na fakultu nejpozději do 30. května 2011 s datem poštovního razítka do 25. května 2011. Děkan může prominout zkoušku těm uchazečům, kteří se umístí na prvním až 500. místě dle výsledku NSZ.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete zde.

Předměty

Mezi povinnými předměty, s nimiž se studenti oboru Ekonomika cestovního ruchu na OPF setkají, najdeme například předmět Informatika pro ekonomy, Mikroekonomie, Peníze, banky a finanční trhy, Světová ekonomika, Provoz cestovní kanceláře, Odvětví cestovního ruchu, Právo v mezinárodním obchodě, Geografie cestovního ruchu, řadu cizích jazyků a další. Z povinně volitelných předmětů obor nabízí například různé druhy sportů, Profesní poradenství, Umění prezentace, Daňovou evidenci podnikatele, Občanské a rodinné právo, Agroturistiku aj.

Více informací zde.

Zdroj: webové stránky zmíněných fakult
Zdroj foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

MENDELU uspěla. Tři doktorské programy o akreditaci nepřijdou

MENDELU uspěla. Tři doktorské programy o akreditaci nepřijdou

Mendelova univerzita uspěla s odvoláním proti zrušení třech doktorských studijních programů. Provozně ekonomická fakulta tak může i nadále vyučovat obory ekonomika a management v českém a anglickém jazyce a obor Business Economics and Management. Národní akreditační úřad nepravomocně rozhodl o odebrání akreditace na počátku roku, jeho rozhodnutí zvrátila v květnu přezkumná komise. „Pro mne osobně to …