POROVNÁNÍ OBORŮ: Archivnictví

28. 1. 2009 | O studijních oborech

Archivnictví, ač se to možná na první pohled nemusí zdát, ve skutečnosti představuje jeden z nejvýznamnějších oborů, které lidská společnost vyvinula. Kdyby totiž nebyl objeven způsob, jak zachovat, utřídit a reprodukovat naše kulturní dědictví či úřední dokumenty, žili bychom dnes patrně ve velmi dezorientovaném světě… (článek byl aktualizován 1. 12. 2009)

O důležitosti a významu archivnictví svědčí také fakt, že jej jako samostatný obor otevírá hned několik našich vysokých škol. Podívejte se jaké.

  • UNIVERZTA KARLOVA V PRAZE

Filozofická fakulta

Program: Historické vědy
Obor: Archivnictví a pomocné vědy historické

Forma: tříleté bakalářské studium, prezenční i kombinované, jednooborové (možnost studia navazujícího magisterského cy­klu)

Charakteristika studia: Obor je zaměřen především na odbornou práci v oblasti české historie. Mezi základní profilové předměty, se kterými se zde student může setkat, patří kromě pomocných věd historických (diplomatika, chronologie, paleografie) také například dějiny správy českých zemí či archivní teorie a praxe. Absolventi bakalářského studia získávají základní odborné i jazykové předpoklady pro práci s archivním materiálem týkajícím se zejména období novověku. Uplatnit se pak mohou v nejrůznějších archivech zaměřených hlavně na moderní dobu, na úřadech a v institucích státní správy, v muzeích a dalších kulturně historických institucích, médiích, cestovním ruchu, v úředních spisovnách úřadů apod.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky jsou pouze jednokolové a skládají se formou písemného testu. V něm musí uchazeč prokázat všeobecný kulturně historický přehled se zřetelem k českým dějinám (historické události, významné osobnosti historie, kulturního a společensko politického života) a znalost cizího jazyka (pochopení významu latinských úsloví; překlad stručného textu z němčiny a angličtiny – základní orientace v latinské terminologii a základní znalost němčiny jsou vítány). Poslední část testu tvoří esej na dané historické téma

Web: www.ff.cuni.cz

  • JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Program: Historické vědy
Obor: Archivnictví

Forma: tříleté bakalářské studium, jednooborové i dvouoborové (možnost studia jednooborového navazujícího magisterského cy­klu)

Charakteristika studia: Studium je zaměřeno jak na výuku teoretických znalostí z historie a archivnictví, tak i na zvládnutí praktických dovedností. Ty mohou absolventi uplatnit v takových pracovních pozicích, kde je třeba zvládnout evidenci, zpracovávání a zpřístupňování archivního materiálu a celkovou organizaci archivářské práce vůbec. Studium se zaměřuje především na materiály raně novověké, novověké a moderní.

Přijímací zkoušky: Podmínkou pro přijetí do jedno- i dvouoborového bakalářského studia bez přijímacích zkoušek je prokázání celkového studijního průměru za 1. až 3. ročník SŠ (započítávají se vysvědčení na konci ročníků) nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z dějepisu v 1. až 3. ročníku SŠ 1,00, případně umístění na 1. až 2. místě v krajském kole SOČ v oboru historie. V případě kombinací dvouoborových bakalářských studijních oborů musejí být splněny podmínky přijetí bez přijímací zkoušky současně pro oba obory. Uchazeči, kteří nesplňují podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek.

Web: www.ff.jcu.cz

  • MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Filozofická fakulta

Program: Historické vědy
Obor: Archivnictví; Pomocné vědy historické

Forma: tříleté bakalářské studium, prezenční, jednooborové (možnost studia navazujícího magisterského cy­klu)

Charakteristika studia: Absolventi obou zmíněných oborů se mohou uplatnit především ve všech typech archivů církevních i státních, na historických a muzejních pracovištích, dále pak v kulturních zařízeních, ve spisovnách veřejných institucí, v oborově zaměřených institucích státní správy i samosprávy, v knihovnách s historickými fondy, v archivních a dokumentačních pracovištích muzeí, galerií a středisek památkové péče, na vědeckých pracovištích Akademie věd, na vysokých školách atd.

Přijímací zkoušky: Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledku testu studijních předpokladů.

Web: www.muni.cz/phil

  • UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Obor: Archivnictví

Forma: tříleté bakalářské studium, jednooborové, prezenční. Možnost studia navazujícího magisterského cy­klu.

Charakteristika studia: Studium se zaměřuje především na obory, jako je diplomatika, paleografie, dějiny správy nebo teoretické a praktické archivnictví. Absolventi bakalářského studia jsou schopni spolehlivé a organizované práce v archivech a spisovnách, a to jak se staršími, tak i s moderními archiváliemi. Uplatnit se mohou ve všech druzích archivů.

Forma: Uchazeči, kteří splní požadované podmínky, budou ke studiu přijímáni bez přijímacích zkoušek. V ostatních případech se přijímací zkoušky skládají, a to v podobě písemného testu, jehož stěžejní část tvoří otázky prověřující znalosti z oboru historie.

Web: www.upol.cz

  • UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Filozofická fakulta

Program: Historické vědy
Obor: Archivnictví – historie

Forma: tříleté bakalářské studium, jednooborové, prezenční i kombinované

Charakteristika studia: Studium archivnictví na FF UHK se zaměřuje především na historické discipliny, případně na obory z oblasti pomocných věd historických. Úspěšní absolventi se mohou uplatnit ve veřejných i soukromých archivech, muzeích, ve sféře celní správy, ochrany památek ad.

Přijímací zkoušky: Uchazeči o studium skládají pouze písemný test, který prověřuje zejména znalost historie. Bez zkoušek jsou přijímáni ti studenti, kteří předloží doklad o absolvování testu obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek s výsledkem nejméně 50 %.

Web: www.uhk.cz/ff

  • ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Program: Historické vědy
Obor: Spisová a archivní služba

Forma: tříleté bakalářské studium, jednooborové, prezenční

Charakteristika studia: Studenti tohoto oboru získají základní znalosti nutné provedení spisové služby v současných kancelářských systémech a rovněž vědomosti o archivní službě. Studijní obor klade mimo jiné důraz i na propojení obou systémů, které na sebe v praxi bezprostředně navazují. Absolvent je schopen se orientovat v moderních spisových systémech všech směrů, a to i v registraturních systémech historicky vzniklých. Absolventi mohou najít uplatnění v současné spisové službě státní správy, samosprávy a podnikatelské i soukromé sféry, komerčních spisovnách i nejrůznějších vznikajících i v současnosti teprve zamýšlených soukromých archivech.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se skládá z testu obecných předpokladů ke studiu a z prověrky základní orientace v historických událostech a jejich souvislostech. Zároveň zkouška prověřuje hloubku zájmu o obor.

Web: www.upce.cz/ff

zdroj: webové stránky jednotlivých fakult

Další články k tématu

Zájem o humanitní obory roste. Akademici naopak odcházejí

Zájem o humanitní obory roste. Akademici naopak odcházejí

Humanitní a sociálně-vědní fakulty loni zaznamenaly zvýšený zájem uchazečů o studium. Ve srovnání s rokem 2018 se jich hlásilo o osm procent víc. Celkový počet studentů humanitních věd navíc rostl mírně rychlejším tempem než počet všech vysokoškoláků v Česku. Naopak počet akademických pracovníků na těchto oborech klesl. Kvůli nízkým platům totiž častěji odcházejí. V roce 2022 působilo …

1. adventní okénko: Nejstarší univerzita

1. adventní okénko: Nejstarší univerzita

Otevíráme první okénko našeho adventního kalendáře. A kde jinde začít než od začátku. Dnes vám představíme univerzitu, jejíž historie se datuje přes 900 let zpátky. Univerzita v italské Bologni byla založena roku 1088. Od té doby zde nedošlo k přerušení výuky, proto bývá svorně označována za nejstarší univerzitu západního světa. Zajímavostí zůstává, že až do moderní éry …