POROVNÁNÍ OBORŮ: Pedagogické obory na soukromých VŠ

12. 5. 2016 | O studijních oborech

Při pohledu na nabídku českých soukromých vysokých škol narážíme nejčastěji na ekonomické, politologické, případně právnické obory nebo na programy zaměřené na marketingovou komunikaci. Ale ani ti, kdo by jednou chtěli stát za katedrou a předávat své vědomosti ostatním, nemusejí zcela zoufat – pedagogické obory pro ně u nás nabízejí tři soukromé školy. Pozn. Článek byl 11. 5. 2016 aktualizován.

Žádná ze soukromých škol u nás nenabízí klasické učitelské obory, kde by se posluchač věnoval pouze konkrétnímu vyučovacímu předmětu či předmětům a připravoval se k učitelství na různých stupních škol, jak jsme zvyklí z veřejných škol. Absolvovat lze ale obory zaměřené na pedagogiku a s ní příbuzné oblasti, například takové, kde je prioritou jazykové vzdělávání či sportovní výuka.

AKCENT COLLEGE

Akcent College se, jak už název školy naznačuje, orientuje více na jazykové vzdělávání. V prezenčním studiu nabízí program Specializace v pedagogice a v jeho rámci pak obory Angličtina jako cizí jazyk a Čeština jako cizí jazyk. V kombinovaném pak nabízí pouze první zmíněný.

  • Angličtina jako cizí jazyk a Čeština jako cizí jazyk

Základ učiva tvoří převážně jazykovědné disciplíny jako fonetika, morfologie, syntax, lexikologie, slovotvorba, stylistika, nauka o textu, pragmalingvistika, psycholingvistika, kulturní dějiny a literatura (anglickojazyčných nebo českých zemí dle oboru) aj. Posluchači získají ve zvoleném jazyce znalostní vybavenost na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Mimoto získají znalosti dalšího jednoho, v případě oboru Angličtina jako cizí jazyk dvou cizích jazyků na úrovni A2, B1 nebo B2.

Akcent College se zaměřuje na jazykové vzdělávání.

Akcent College se zaměřuje na jazykové vzdělávání.

Uplatnění absolventů

Oba výše uvedené obory mají své posluchače připravit na práci lektora v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých, uplatňují se tak například jako lektoři v podnikových kurzech pro dospělé, v rámci mimoškolního jazykového vzdělávání (kromě jazykových škol například i v kulturních domech, centrech volného času, zájmových klubech aj.), jako asistenti učitele ve školských zařízeních apod.
Bakalářským studiem se však zároveň mohou připravit i na další, navazující magisterské studium v oblasti filologie či učitelství (pro různé typy škol), v němž lze získat učitelskou kvalifikaci, ale i jiných oborů.

Školné pro školní rok 2016/2017: 55 000 Kč / rok, resp. 29 000 Kč ve dvou splátkách
Web: www.akcentcollege.cz

PALESTRA

Palestra je sportovně založená škola a tomu odpovídají také obory, kterými disponuje. Zaměřme se však nyní pouze na ten pedagogický.

  • Sportovní a volnočasový pedagog

Obor Sportovní a volnočasový pedagog své studenty připravuje pro práci v oblasti individuálních a skupinových aktivit mládeže, přičemž je vzdělává jak v oblasti pedagogické, tak i psychologické (zejména s ohledem na nejrůznější možné formy chování a jednání dětí, mládeže i dospělých). Obor je však zaměřen především na aktivní praxi a práci s jednotlivými skupinami dětí a mládeže, případně dospělých, přičemž výše naznačené výukové oblasti jim slouží jako teoretické východisko. Pevnou součástí studia je také praxe ve fungujících centrech volného času a různých institucích.
Předměty v rámci oboru studenty seznamují s různými formami a možnostmi v oblasti volnočasových aktivit s ohledem na konkrétní věkovou, genderostní či etnickou skupinu nebo na jejich individuální specifické potřeby (v rámci povinně volitelných předmětů mohou studenti získat například zevrubnější znalosti práce s minoritami, handicapovanými lidmi apod.). Absolventi oboru jsou zároveň schopni sestavit adekvátní činnostní plán, poskytovat konzultace, osobně vést jednotlivé hodiny a organizovat je.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou nalézt uplatnění v rozličných zařízeních zaměřených právě na volnočasové aktivity, ať už jde o domy dětí a mládeže, turistická a zážitková centra, školní družiny a kluby, dětské domovy, kulturní a vzdělávací instituce pro dospělé atp. Podílet se mohou také na organizaci větších meetingů, jako jsou třeba mezinárodní setkání mladých či letní tábory, mohou projektovat a vést aktivity v rekreačních zařízeních pro dospělé, ve školách při nemocnicích, mateřských školách, v charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, ve společenských organizacích, v zařízeních cestovního ruchu, v lázeňských střediscích atp. Působit ale mohou třeba také jako konzultanti v poradenských centrech a odborech soukromých i státních institucí realizujících se na poli volného času, kultury či tělesné výchovy.

Školné pro školní rok 2016/2017: 49 500 – 58 000 Kč / rok
Web: vstvs.palestra.cz

Foto: Stock.XCHNG, www.akcentcollege.cz