POROVNÁNÍ OBORŮ: gastronomie, hotelnictví a turismus

4. 5. 2015 | O studijních oborech

Hotelnictví – Fakulta podnikatelská v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Klasické tříleté bakalářské prezenční studium je koncipováno tak, aby pokrylo praktické i teoretické požadavky pro vykonávání budoucí profese. Setkáte se tu s klasickými ekonomickými předměty jako je mikroekonomie, makroekonomie a účetnictví, ale čekají vás i předměty zaměřené na trávení volného času – např. letní a zimní outdoor aktivity, indoor aktivity a zahraniční pobyty. Povinnými předměty jsou také ty z oblasti vedení hotelových zařízení, informačních technologií a nevyhnete se ani výuce dvou cizích jazyků, které se vám však budou jistě v budoucím zaměstnání hodit. Součástí studia je pochopitelně i odborná praxe. Co se týče uplatnění absolventů, mohou najít zaměstnání v řídicích funkcích v ubytovacích, stravovacích, ale i lázeňských službách. Kromě toho by absolventi měli zvládnout organizaci a přípravu speciálních akcí, jako jsou kongresy a bankety. Předpokládá se uplatnění na střední manažerské pozici v soukromých i státních podnicích a díky povinné jazykové výbavě absolventa taktéž v mezinárodních institucích. Absolvent bakalářského studia však může samozřejmě pokračovat ve studiu magisterském. Podnikatelská fakulta vypisuje dvě kola přijímacího řízení. Přihlášky do prvního kola bylo možné podávat do 28. 2. 2015, do toho druhého (pokud nebude v prvním naplněna kapacita) se bude možné přihlásit do 31. 8. 2015. Přijímací zkoušky proběhnou ve formě písemného testu studijních předpokladů z ekonomie, ze společenského přehledu a z matematiky. Přijetí je ale možné i na základě Národních srovnávacích zkoušek, dosáhne-li uchazeč percentilu 40. Podrobné informace naleznete zde. Nezbytné je také doložit zdravotní způsobilost ke studiu lékařským potvrzením.

nealko pivo z dílny Matfyzu

Lázeňství a turismus – Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Tento obor je v jádru zaměřen na oblast lázeňské péče, studenti se postupně dozvídají podrobnosti o zdraví a životním stylu, výživě a gastronomii, seznamují se s úskalími provozu lázeňských zařízení. Fakulta se ale také snaží svým studentům nabídnout rozšiřující předměty a předměty zohledňující předchozí vzdělávání či zkušenosti z praxe. Týkají se hlavně cestovního ruchu v širším slova smyslu, jeho služeb a geografie, dějin kultury, průvodcovství a prezentace služeb na veletrzích. Povinné jsou předměty ekonomického zaměření, dále informatika a výuka dvou cizích jazyků včetně odborné terminologie. Jedná se také o bakalářské prezenční studium, po jehož absolvování naleznete uplatnění v lázeňských a jim příbuzných léčebných a relaxačních zařízeních, v cestovních kancelářích a agenturách, turistických informačních centrech, v oblasti konzultace poskytování služeb, v organizaci výstav a kongresů, ale také v propagaci služeb. Kromě toho mohou po doplnění pedagogického studia pracovat jako učitelé odborných praktických předmětů. Možným zaměstnavatelem jsou i orgány státu, jejichž činnost se týká regionálního rozvoje. Přijímací zkoušky jsou realizovány formou testu obecných studijních předpokladů (NSZ). Veškeré informace najdete na webových stránkách fakulty. I zde musíte doložit zdravotní způsobilost potvrzením od lékaře.

Hotelnictví – Vysoká škola hotelová v Praze

Obor hotelnictví lze studovat v prezenční i kombinované formě bakalářského studia. Na této VŠ je kladen velký důraz na praxi. Povinná je výuka dvou jazyků, mezi hlavní oborové předměty patří Základy hotelnictví a gastronomie, Základy cestovního ruchu, Nápojová gastronomie, Hotelové zařízení a design, Hotelové rezervační a restaurační systémy, Hotelový marketing a event management. Ve společném teoretickém základu se vyskytují předměty jako Makroekonomie pro bakalářské studium, Mikroekonomie pro bakalářské studium, Management, Marketing, Banky a finanční trhy. Obor je koncipován tak, aby pokryl celé spektrum problematiky hotelnictví a také turismu. Absolventi by měli být připraveni pro vykonávání profesí v řízení, provozu i v podnikání v hotelích, ubytovacích zařízeních a restauracích. Samozřejmostí je možnost pokračovat na příbuzném oboru v magisterském stupni studia. Přihlášky můžete podávat do 30. 4. 2015 (1. kolo) či do 31. 7. 2015 (2. kolo). O *přijetí ke studiu* rozhoduje rektor, přičemž určující je pořadí přihlášek, které splní potřebné náležitosti – škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti, doložený prospěch ze střední školy a středoškolskou znalost nejméně jednoho světového jazyka.

souboj brig

Management hotelnictví a cestovního ruchu – Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Mezi předměty vyučované v rámci tohoto bakalářského oboru patří Makroekonomie, Právo v podnikání, Geografie cestovního ruchu, Ekonomika výživy, Statistika v hotelnictví a cestovním ruchu nebo třeba Lázeňské a wellness služby. Povinná je také dvoutýdenní praxe, a to hned dvakrát během studia – ve 2. a ve 4. semestru. Doporučována bývá školou navíc praxe v zahraničí. Podstatou studia je propojení ve škole získaných poznatků a jejich ověřování a prohlubování v praxi. Každý absolvent získá Dodatek k diplomu vydaný v cizím jazyce. Absolventi jsou připraveni zvládnout širokou škálu řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a v dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie. Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením. O přijetí rozhoduje na základě přijímacího řízení rektor. Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků a informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky. Podrobné informace jsou k dispozici ve směrnici rektora.

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch – Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Škola požaduje během tříletého bakalářského studia po svých studentech splnění klíčových předmětů jako jsou Makroekonomie a Mikroekonomie, Informační a rezervační systémy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu, Marketing a management v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu, Výživa a hygiena, Racionální výživa atp. Kromě toho vás čeká také gastronomie I a II, zbožíznalství a technologie přípravy pokrmů. Součásti studia jsou dva povinné jazyky a praxe. Cílem studia je připravit absolventy pro zvládnutí řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí včetně získání znalostí o ekonomické podstatě fungování podniku/organizace v podnicích poskytujících gastronomické služby – v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, ale také i neziskově orientovaných institucích cestovního ruchu. Program je a priori orientovaný na vzdělávání studentů, kteří naleznou práci, případně si zvýší dosavadní kvalifikaci pro práci zejména v malých a středních podnicích a také v samostatném podnikání. Podmínky pro přijetí jsou stejné jako v oboru Management hotelnictví a cestovního ruchu (viz výše).

Další články k tématu

UPOL má vlastního průvodce

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) má svého vlastního průvodce s téměř třemi desítkami míst, které stojí za to navštívit. Univerzitu z jiné perspektivy odhalí stávajícím studentům, prvákům zase pomůže zorientovat se na novém místě. Platforma Uni t(r)ips je přístupná i veřejnosti. „Univerzita Palackého nabízí mnoho míst a zákoutí, která mohou být zajímavá pro širokou skupinu lidí. Většina míst […]

číst více