Speciál O OBORECH: Netradiční studijní obory I. díl

24. 1. 2013 | O studijních oborech

V prvním díle speciálu o netradičních oborech budeme pátrat po tom, co obnáší studium oborů Aktivity v přírodě, Průmyslové vlastnictví, Nanomateriály, Zemědělství tropů a subtropů nebo Nutriční terapeut.

Aktivity v přírodě

První neobvyklý obor představují Aktivity v přírodě. Pro lepší pochopení asi poslouží cizí označení Outdoor studies. A právě za hranicemi se inspirovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Základ výuky se opírá se o koncepci St. Martin´s College, Ambelside ve Velké Británii. V celém studiu je stěžejní a dominující teoretická a praktická příprava v oblasti kinantropologie (věda o pohybu člověka) a vybraných částí geografie a ekologie, jenž tvoří vědní základ oboru, který je aplikován do úzce profilované oblasti aktivit v přírodě. Na studenty čekají lákavé předměty, jako jsou třeba instruktorské kurzy (přežití, canyoningu, skialpinismu, lyžování, potápění, horolezectví, lanových překážek, kanoistiky, atd.). Výuku doplňují ekonomické a managerské předměty či odborná praxe.

 • Kde studovat

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta

Bakalářský obor Aktivity v přírodě se studuje prezenčně.

 • Přijímací řízení

V praktické části přijímacích zkoušek uchazeči absolvují vytrvalostní test (muži 1500 m; ženy 800 m). Na praktickou část navazuje ústní pohovor. K této části přijímací zkoušky si uchazeč v bodech připraví své portfolio činností v aktivitách v přírodě na jednu stránku A4. V portfoliu klade důraz na popis činností, které již v aktivitách v přírodě provádí (jak dlouho a na jaké úrovni), spolupracuje-li s některými organizacemi v oblasti aktivit v přírodě.

Minimální počet přijímaných je 25 studentů.

 • Uplatnění absolventů

Úspěšní absolventi najdou uplatnění v cestovních kancelářích, Domovech dětí a mládeže, na vysokých, středních i základních školách jako pomocní pracovníci, v komerčních organizacích připravující programy pro veřejnost (různé cílové skupiny – manažery, školní kolektivy), horské službě, vodní záchranné službě a dalších speciálních jednotek záchranného systému. Absolventi mohou případně pokračovat v magisterském studiu na pedagogické fakultě.

Průmyslové vlastnictví

Studium nabízí vzdělání v oblasti autorskoprávní a průmyslově právní ochrany, licencí, mezinárodních vztahů, marketingové komunikace, průmyslově právní strategie i trestního práva v této oblasti. Výuka se zaměřuje také na patentovou a známkovou praxi, autorské právo a na práva s tím související, zejména práva výkonných umělců, prosazování práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Studium je doplněno také o výuku ekonomických disciplín.

 • Kde studovat

Metropolitní univerzita Praha

Obor Průmyslové vlastnictví spadá do studijního programu Právní specializace. Vyučuje se jak v prezenční, tak v kombinované formě. Studium probíhá v českém jazyce. Absolventi bakalářského stupně mohou pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví.

Školné na jeden akademický rok vyjde na 55 000 Kč (při rozložení na dvě splátky 29 000 Kč). Při kombinované formě ušetříte, platí se 48 000 Kč za rok, respektive 25 000 Kč za semestr.

 • Přijímací řízení

Uchazeči o prezenční formu studia musí absolvovat test z jednoho světového jazyka na úrovni maturitní zkoušky. Volit lze mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou nebo španělštinou.

Kombinované studium je bez přijímacích zkoušek.

 • Uplatnění absolventů

Vzhledem k tomu, že absolventi tohoto oboru získají ucelené vzdělání zaměřené na výkon povolání v oblasti autorskoprávní a průmyslově právní ochrany, najdou uplatnění v obchodní a vědeckovýzkumné oblasti, v kancelářích patentových a známkových zástupců, v advokátních kancelářích či ve státní správě.

Nanomateriály

Nanotechnologie se zabývají vytvářením a studiem objektů s rozměry kolem tisíciny až milióntiny milimetru. Při těchto rozměrech se vlastnosti látek dramaticky mění a nabízejí proto nové možnosti pro uplatnění v mnoha oborech. Studium nanomateriálů a nanotechnologií je svojí podstatou interdisciplinární. Kromě nutného přírodovědného základu vyžaduje orientaci v nauce o materiálech a jejich technických aplikacích, přístrojové a měřicí technice, metodách řízení a vyhodnocení experimentů.

 • Kde studovat

Technická univerzita v Liberci – Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových stu­dií

Na tříletý bakalářský obor Nanomateriály, navazuje dvouletý magisterský obor, po jehož úspěšném zakončení získáte titul Ing.

 • Přijímací řízení

Přijímací testy jsou z matematiky, fyziky a chemie. Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických, resp. chemického zaměření, kteří z předmětů matematika, fyzika, případně chemie, mají po celou dobu studia průměrný prospěch do 2,00 včetně, budou přijati bez písemné zkoušky. Vzorové testy (i s řešením) z matematiky, fyziky a chemie. Elektronická přihláška je dostupná na zde.

 • Uplatnění absolventů

Cílem studia v oboru Nanomateriály je připravit absolventy jako výzkumné pracovníky nebo technology v průmyslových podnicích, popř. ve výzkumných institucích, které se zabývají vývojem, výrobou nebo aplikacemi moderních materiálů, zvláště nanomateriálů.

Zemědělství tropů a subtropů

Studenti oboru Zemědělství tropů a subtropů jsou připravováni pro odbornou činnost v zemích tropického a subtropického pásma, pro zemědělskou prvovýrobu, služby, výzkum, zpracovatelský průmysl, školství, kontrolní činnost apod. U většiny studentů je předpoklad, že budou po absolvování pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních oborech, které jsou již výrazně specializované na jednotlivé disciplíny spojené s rozvojem venkova v tropech a subtropech. Mimo jiného si studenti osvojí jazykové znalosti z angličtiny a jednoho dalšího světového jazyka.

 • Kde studovat

Česká zemědělská univerzita v Praze – Institut tropů a subtropů

Bakalářský obor Zemědělství tropů a subtropů se studuje pouze v prezenční formě.

 • Přijímací řízení

Přijímací zkouška probíhá formou písemných testů z biologie a anglického jazyka. Maximální počet přijímaných studentů pro rok 2012/13 činí 130.

 • Uplatnění absolventů

Studenti mohou najít uplatnění jako odborní poradci v českých vládních institucích či nevládních organizacích zabývajících se problematikou rozvojových zemích a mezinárodní spoluprácí. Dále v českých či mezinárodních organizacích realizujících rozvojové projekty v rámci rozvíjejícího se českého programu rozvojové pomoci a spolupráce nebo financované jinými mezinárodními organizacemi – EU, WBG, FAO, UNDP aj. na pozici koordinátorů či specialistů v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Případně absolventi naleznou práci v soukromých firmách zaměřených na import-export nebo službách v oblasti rozvojových zemí.

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut je schopen sestavovat bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet. Jedná se o zdravotnické nelékařské povolání se stanovenou působností. Mezi klasické předměty patří biochemie, chemie potravin, fyziologie. Nechybí ani základy etiky, právních věd nebo ekonomie. Nedílnou součástí výuky je praxe. Studenti ji absolvují v každém semestru po dobu několika týdnů, např. na klinickém oddělení se zaměřením na dietologii, v lázních či nutričních provozech.

 • Kde studovat

Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta

Forma studia je prezenční i kombinovaná.

Masarykova univerzita v Brně – Lékařská fakulta

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském oboru Nutriční specialista.

 • Přijímací řízení

Zájemci o profesní dráhu nutričního terapeuta musí při přijímacím řízení absolvovat písemný test z biologie a chemie. Na Karlově univerzitě obsahuje test též otázky z fyziky.

Pro rok 2013/14 má Masarykova univerzita v plánu přijmout 30 studentů, Karlova univerzita 25 uchazečů.

 • Uplatnění absolventů

Absolventi získají vzdělání umožňující odbornou práci ve všech oborech souvisejících s výživou a potravinářstvím. Jedná se o činnosti spojené s managementem stravovacích služeb, kde je absolvent zodpovědný za poskytování nutričně vhodné stravy. Nutriční terapeuti jsou připraveni pro soukromou praxi i práci v nemocnicích, lázních, ústavech sociální péče, hospicích, v provozovnách společného stravování ve školách, restauračních a edukačních zařízeních, firemních nutričních odborech. V potravinářském průmyslu umí posoudit vhodné směry výroby potravin a pokrmů s ohledem na rozšíření jednotlivých onemocnění v populaci.

Zdroj: stránky fakult

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Budoucí záchranáři trénují ve virtuální realitě. Nasimuluje i sanitku

Budoucí záchranáři trénují ve virtuální realitě. Nasimuluje i sanitku

Na fakultě zdravotnických studií liberecké univerzity mají studenti k dispozici program XVR On scene. Program univerzitu vyšel na 4,5 milionu korun a umožňuje budoucím záchranářům nacvičit si mimořádné situace i tam, kde za normálních podmínek cvičit nejde. Třeba na Šaldově náměstí za plného provozu. To je jeden z nejrušnějších dopravních uzlů ve městě. Na zásahu může spolupracovat …

Z VŠHE a VŠMVV se stává University College Prague

Z VŠHE a VŠMVV se stává University College Prague

Dvě soukromé vysoké školy s více než 20letou tradicí se sloučily a vytvořily spolu University College Prague (UCP). Toto spojení přináší mnoho pozitiv nejen pro stávající studenty, ale i pro budoucí uchazeče o studium. „Spojení Vysoké školy hotelové a ekonomické (VŠHE) a Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů (VŠMVV) vnímám jako logické vyústění, protože tyto …