Speciál O OBORECH: Ergoterapie

15. 11. 2010 | O studijních oborech

Slovo ergoterapie pochází z řečtiny a doslovně znamená „léčbu prací“. Běžní smrtelníci se s ní mohou setkat v ordinacích lékařů a nebo právě při jejím studiu. Tento relativně mladý studijní obor u nás nabízí hned na několik fakult.

Co je ergoterapie

Obor ergoterapie je relativně mladý medicínský obor. Na našich vysokých školách jsou dnes v nabídce zatím „pouze“ bakalářské obory, ale například na 1. LF UK mají do budoucna v plánu otevřít také navazujcí obor magisterský.
Jeho obsah i cíl se ve své podstatě shodují: na jedné straně se totiž prostřednictvím nejrůznějších ergoterapeutických činností snaží pomáhat pacientům částečně či plně navrátit ztracené motorické, percepční nebo kognitivní funkce, a jednak je znovunabytí schopnosti práce také metou celé terapie. Pacinetovi má totiž umožnit opětovný návrat do každodenního života (například znovu soběstačně vykonávat běžné sociální činnosti), či do práce (ať už to je k jeho původnímu povolání, a nebo k nějakému jinému – vždy totiž záleží na úpěšnosti léčby a míře pacientova postižení).
Ergoterapie se vždy provádí na základě stanoveného ergoterapického plánu, který vychází z tzv. ergodiagnózy (ta podrobně definuje rozsah poškození jednotlivých funkcí a míru změny pacientovy pracovní schopnosti).

Náplň oboru

Náplní oboru je zejména naučit studenty, jak pracovat s lidmi s různým typem zdravotního postižení (pohybového, psychického, smyslového, mentálního či jiného charakteru) a především jak je následně léčit v případě, že z nějakého důvodu ztratili jednu či více motorických, poznávacích nebo emočních funkcí.
Posluchači se tak například učí sestavovat ergoterapeutické plány adekvátní pro konkrétní případ, navrhovat léčebné metody, postupy a příslušné zdravotnické pomůcky (například vhodný vozík, berle, techniku apod.), podílet se na přípravě i následném průběhu rehabilitace (ergoterapeuti bývají důležitou součástí celého rehabilitačního týmu), provádět praktický trénink konkrétních postižených funkcí (prostřednictvím malby, šití, výtvarných prací, cvičení apod.), doporučovat následné pracovní či studijní zařazení pacientů apod. Ergoterapeuti rovněž učí své pacienty znovu vykonávat běžné každodenní činnosti, od čištění zubů a oblékání přes četbu až po interaktivitu s ostatními lidmi.
Důraz je ovšem kladen i na psychickou stránku léčby. Studenti jsou vzděláváni například v jednání s těžce postiženými osobami a poradenské činnosti, ale třeba i v tom, jak správně instruovat příbuzné pacientů či ošetřující personál.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit na pracovním trhu jak v České republice, tak i v zahraničí, neboť u nás získané kompetence kopírují požadavky mezinárodních ergoterapeutických organizací pro studium ergoterapie.
Uplatnit se mohou nejen v nemocnicích, rehabilitačních centrech, ústavech sociální péče, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, sanatoriích, ale i ve službách domácí a rané péče jako osobní asistenti, dále v denních stacionářích apod.
Široké upatnění však mohou najít také v rámci terapeutických a chráněných dílen, komunitních programů pro osoby po nejrůznějších onemocněních či úrazech, ve speciálních školách pro děti se specifickými potřebami, v programech předpracovní a pracovní rehabilitace, ve vzdělávacích institucích na přípravu studentů ergoterapie atd.
Mohou však působit také na úřadech práce, ve společenských organizacích zaměřených na resocializaci zdravotně postižených občanů nebo též na různých (i manažerských) pozicicíh v soukromých firmách, které se zabývají výrobou a distribucí pomůcek pro různé typy postižení, apod.

Získané kompetence absolventa

Absolvováním vysokoškolského studia oboru ergoterapie získává student odborné kompetence v souladu s vyhl. 424/2004 Sb.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta
Program: Specializace ve zdravotnictví
Obor: Ergoterapie (Bc., 3 roky; P)
Web: lf.osu.cz

Předměty

Mezi povinné předměty nabízené v rámci oboru Ergoterapie najdeme například Léčebnou rehabilitaci a kinezioterapii, Terapeutické činnosti a techniky, Úvod do klinické ergoterapie, později též Psychosociální hodnocení v ergoterapii, Aplikovanou ineziologii, Psychologii v rehabilitaci, Sociální rehabilitaci a legislativu a celou řadu dalších. V rámci nabídky povinně volitelných předmětů se pak vyskytuje mimo jiné Etika ve zdravotnictví, Arteterapie, Práce s PC pro osoby s disabilitou, z volitelných pak za všechny zmiňme Muzikoterapii, Management bolesti, Jógu v denním životě, Alternativní terapii apod.

Přijímací zkoušky

  • Národní srovnávací zkoušky (OSP, biologie)
  • Talentová zkouška z výtvarné výchovy

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

1. lékařská fakulta
Program: Specializace ve zdravotnictví
Obor: Ergoterapie – bakalářské studium (Bc., 3 roky; P)
Web: lf.osu.cz

Předměty

Mezi předměty vyučované v rámci oboru Ergoterapie na 1. LF UK patří ty směřované jak k získání teoretických znalostí v nejrůznějších medicínských oborech (anatomie, první pomoc, psychosociální vývoj, fyziologie, později se k nim přidává patologie, neurologie atd.), tak i ke zvládnutí oblastí praktických (úvod do ergoterapie, terapeutické techniky, teorie ergoterapie, vyšetřovací metody, později se přidávají předměty jako ergoterapie – biomechanické přístupy, ergoterapie a kognitivní rehabilitace, ergodiagnostika a pracovní rehabilitace, psychologie a neuropsychologie, speciální pedagogika, ergoterapie v pediatrii, ergoterapie v geriatrii, legislativa – systém zdravotní a sociální péče, ergoterapie – souhrn praktických znalostí atd.).
Na závěr každého ročníku studenti musí splnit prázdninovou praxi (3 týdny), na závěr studia pak souvislou praxi (dvakrát 5 týdnů).

Přijímací zkoušky

  • písemný test z biologie, chemie a fyziky

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ústav zdravotnických studií
Program: Specializace ve zdravotnictví
Obor: Ergoterapie (Bc., 3 roky; P)
Web: uzs.ujep.cz

Přijímací zkoušky

  • písemný test z biologie člověka a somatologie

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií
Program: Specializace ve zdravotnictví
Obor: Ergoterapie (Bc., 3 roky; P)
Web: www.zcu.cz/fzs

Přijímací zkoušky

  • písemný test z biologie člověka

Užitečný odkaz:

www.ergoterapie.cz – stránky České asociace ergoterapeutů

Zdroj: webové stránky příslušných fakult
Zdroj foto: Stock.XCHNG