Speciál O OBORECH: Adiktologie, kurátorství a nutriční terapeut

23. 2. 2015 | O studijních oborech

Láká vás pomáhající profese? Máte cit pro umění? Či se zajímáte o zdravou stravu a zdravý životní styl? Přinášíme vám vhled do tří ne zcela typických oborů, které by vás mohly zaujmout.

Adiktologie

Tento obor se zabývá hlavně problematikou závislostního chování a rizikovým prostředím v souvislosti s užíváním návykových látek. Zaměřuje se na způsoby, jak lze těmto formám chování předcházet či alespoň minimalizovat jejich následky, ale pochopitelně i na to, jak je léčit a jak lze klienty znovu začlenit do společnosti. Přitom se ale snaží dívat se na tento okruh problémů z širšího mezioborového pohledu. Studium tedy zahrnuje například biologii, biochemii, sociologii, sociální práci, právo, psychologii, ošetřovatelství a mnoho dalších disciplín. „Z předmětů mě nejvíc bavila psychiatrie, kdy jsme měli výuku v prostorách nemocnice U Apolináře a pracovali jsme s pacienty,“ říká Marie Filipovská (22), která tento obor studuje třetím rokem na 1. Lékařské fakultě UK v Praze. „Studovat adiktologii bych doporučila zejména těm, kdo si chtějí otevřít obzory o drogové scéně, nebo těm, kteří chtějí pomáhat lidem s odlišností a nebojí se vyskytovat se ve společnosti těchto lidí, dodává Filipovská.

závislost

Adiktologie jako taková se ale nezaměřuje jen na látkové závislosti, ale i na ty nelátkové, jako je gambling či závislost na internetu. Absolventi adiktologie mohou najít uplatnění například jako pracovníci preventivních a drogových služeb (zdravotnických i nezdravotnic­kých), jako zaměstnanci veřejné správy zabývající se prevencí a řešením problémů spojených se závislostmi. Mohou pracovat i jako školní preventisté či poradci při řešení problémů spojených s rizikovým chováním. Uplatňují se ale i v zařízeních sociálních služeb, speciálního školství, vězeňské služby, probační a mediační služby, policie nebo armády.

Kde studovat:

1. Lékařská fakulta UK v Praze – bakalářské studium (prezenční i kombinované)

Kurátorství

Definice toho, co obnáší povolání kurátora, není jednoduchá. Kurátorem může být člověk, který pracuje pro městské muzeum či galerii, případně pro příspěvkovou organizaci a jehož úkolem je nejen pořádat výstavy, ale také evidovat a nakupovat další umělecká díla. Stejně tak může být kurátor tzv. „na volné noze“ a koncipovat výstavy pro nezávislá umělecká centra, pro alternativní scénu či veřejný prostor. Tento obor je neodlučitelně propojen s uměním. Předměty, které během studia absolvujete jsou tedy s uměním spjaty. Jde například o dějiny fotografie a nových médií, filozofii umění, moderní a současnou architekturu či ikonografii a ikonologii ve výtvarném umění. Zároveň se však klade důraz na to, aby absolvent uměl dobře odprezentovat to, co mu bylo svěřeno. Proto se na univerzitě setkáte i s předměty jako produkce uměleckého díla ve veřejném prostoru, galerijní provoz – nestátní a neziskové organizace, památková péče či metody současného umění a kurátorské praxe.

Univerzita Palackého má nového rektora

Absolvent oboru kurátorství by měl být schopen formulovat specifický sběrný, prezentační a komunikační program sbírek, nejenom institucí, ale např. i výrobních podniků, které produkují design. Jako kurátor by měl umět připravit a organizovat výstavy a být editorem jejich katalogů.

Kde studovat:

Fakulta užitého umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – obor kurátorská studia (magisterské studium)

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze – obor Teorie a dějiny moderního a současného umění (navazující magisterské studium)

Nutriční terapeut

„Studium tohoto oboru bych určitě doporučila všem milovníkům jídla,“ podotýká Jana Vaněčková (21), studentka prvního ročníku oboru nutriční terapeut na pražské 1. Lékařské fakultě UK. Studenti se učí, jak později v praxi diagnostikovat a napravovat základní výživové problémy, a to u všech věkových kategorií.

10 let se státními maturitami

Na rozvrhu mají předměty jako fyziologie, potravinářská chemie, technologie přípravy pokrmů, ekologii či anatomii. „Nejlepší předmět je pro mě Praxe v dietním vaření. Každý čtvrtek se celý náš kruh sejde, společně si uvaříme a dozvíme se spoustu věcí k oboru,“ doplňuje Vaněčková. Absolventi získají vzdělání, které jim umožní odbornou činnost pro zajištění výživy v péči o zdraví, prevenci onemocnění i při zajištění stravování nemocných. Mohou se uplatnit ve všech oborech souvisejících s výživou a potravinářstvím.

Kde studovat:

1. Lékařská fakulta UK v Praze – bakalářské studium (prezenční i kombinované)

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně – prezenční bakalářské studium

Lékařská fakulta Ostravské univerzity – prezenční bakalářské studium

zdroje:

www.freeimages.com

webové stránky univerzit

Další články k tématu

Studenti a drogy: Pět rad, jak předejít závislosti

Studenti a drogy: Pět rad, jak předejít závislosti

Akce Suchej únor je v plném proudu. Měsíční výzva alkoholové abstinence má mimo jiné za cíl poukázat na rizikové užívání alkoholu. Právě s touto návykovou látkou se nejčastěji setkávají studenti vysokých škol. Podle studie Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice 15 procent respondentů mezi 18 a 24 lety uvedlo, že během …