POROVNÁNÍ OBORŮ: Logistika

3. 10. 2011 | O studijních oborech

Informatika a logistika (Bc.)

Kde se studuje: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci

Charakteristika oboru: Jelikož se jedná o bakalářský stupeň studia, získají studenti především základní teoretické vzdělání a praktické zkušenosti, které je připraví na budoucí povolání. Znalosti, kterým se během tří let studia naučí, jsou z okruhu informačních systémů, modelování a informačních technologií aplikovaných na problematiku logistiky, operačního výzkumu, řízení jakosti a spolehlivosti. Studijní plán naleznete zde. Studijní obor Informatika a logistika se v Liberci nedá studovat přímo jako magisterský, ovšem připravuje studenty pro další studium v navazujícím magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika, případně ve studijním programu Informační technologie.

Uplatnění absolventů: Absolventi bakalářského studia mohou nalézt uplatnění v průmyslu, ve službách či v oblasti financí. Absolventi jsou připraveni k výkonu povolání dispečera, manažera či provozního inženýra v řadě oborů (průmysl, služby, finančnictví, zdravotnictví a další). S velkou pravděpodobností budou mít o absolventy zájem jak ve velkých průmyslových podnicích, tak i v malých, například softwarových, firmách.

Přijímací zkoušky: Přijímací testy jsou z matematiky a informatiky. Uchazeči z gymnázií a středních průmyslových škol elektrotechnických a strojních, případně příbuzných, kteří z předmětů matematika a informatika (či podobných) mají po celou dobu studia z každého z uvedené dvojice předmětů průměrný prospěch do 2,00 včetně, mohou být přijati bez písemné zkoušky v případě, že složili maturitu ve stejném roce, kdy žádost o přijetí ke studiu podávají.

Názor studenta: Luděk Reif: „Studuji kombinovaně a protože se už od základní školy zajímám o informatiku, kterou jsem i poté studoval na střední škole (SPŠSE v Liberci, obor Elektronické počítačové systémy), tak jsem si chtěl rozšířit vzdělání právě v oblasti informatiky, ovšem už jsem nemohl studovat prezenčně. A protože kombinované obory s informatikou byly v Liberci pouze dva, dal jsem přednost oboru Informatika a logistika před oborem Elektronické informační a řídící systémy, který mě příliš nenadchnul. Za první rok studia se ukazuje, že logistika je s informatikou úzce provázaná. Obor se zabývá jak samotným vývojem v informatice, tak i managementem tohoto odvětví, což je jednoznačně přínosné. Žádné záporné stránky na škole doposud nenacházím. Strašákem oboru je přirozeně matematika, ale jde udělat – člověk musí vědět, jak se připravit a na zápočtech se dá získat tolik bodů, že pak není potřeba chodit na zkoušku.

Více informací: stránka fakulty

*Logistika v dopravě*Logistika v dopravě

Dopravní management, marketing a logistika (Bc., Mgr.)

Kde se studuje: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Charakteristika oboru: Bakalářské studium je zaměřeno na získání základních teoretických znalostí z oblastí matematiky, operačního výzkumu, informatiky, logistiky v dopravě, dopravních prostředků a infrastruktury. Dále je doplněno o teoretické základy z oblastí ekonomických disciplín v dopravě, managementu a marketingu a jejich využití při řešení problémů dopravních procesů.

Uplatnění absolventů: Bakalářské studium je pojato tak, aby absolventi byli schopni se uplatnit především v nižších funkcích v dopravních institucích státní a regionální správy, v podnikatelské sféře a ve firmách malého a středního rozsahu. Cílem studia je příprava pracovníků s odbornými vědomostmi a dovednostmi potřebnými ke kvalifikovanému výkonu ekonoma a manažera v dopravě. Absolvent by měl mít po skončení bakalářského studia teoretický základ z ekonomie, informatiky, technologie dopravy, dopravní techniky a infrastruktury, na který navazují obecné ekonomické disciplíny a aplikační předměty, zaměřené na ekonomiku podniku, informační technologie, dopravní management a marketing, logistiku a zasílatelství. Odborný profil absolventa magisterského oboru je doplněn znalostmi z technologie a řízení dopravy, mezistátní dopravy, pojišťovnictví, ekonometrie a prognostiky i analýzy řídící a podnikové činnosti, včetně evropské integrace.

Přijímací zkoušky: Uchazeči, kteří se hlásí k bakalářskému studiu, budou po zaslání a zaplacení přihlášky hodnoceni především na základě výsledků u maturity a na základě posledního vysvědčení ze střední školy. V podstatě se bude sestavovat žebříček studentů podle součtu průměru z maturitní zkoušky a studijního průměru ze všech předmětů druhého pololetí posledního ročníku střední školy. Přihlédnuto bude i k výsledkům ze státní maturity z matematiky. Více zde. K magisterskému studiu budou přijati ti uchazeči, kteří úspěšně složí zkoušky, jejichž náplň odpovídá rozsahu státních závěrečných zkoušek bakalářského studia téhož oboru.

Šance na přijetí: Ve školním roce 2010/2011 bylo k bakalářskému prezenčnímu (respektive kombinovanému) studiu přijato celkem 102 studentů z 254 uchazečů (resp. 69 ze 118), tj. cca 40 % přijatých. Pro školní rok 2011/2012 byl předpokládaný počet uchazečů 90 (resp. 35). Úspěšnost přijetí na magisterském stupni byla v minulém roce 72 %, předpokládaný počet přijetých pro tento rok byl 55 studentů. V době, kdy byl vydán tento článek, nebylo ještě zveřejněno, kolik studentů bylo pro školní rok 2011/2012 nakonec přijato.

Názor studentky: T. K.: „Právě dokončuji bakalářská studia v kombinované formě. Mezi klady oboru Dopravní management, marketing a logistika řadím vyváženost jednotlivých předmětů a dlouhodobé věnování se technickým předmětům – např. v každém semestru je nějaký předmět o technologii či řízení dopravy, zároveň i kurz matematiky nebyl zhuštěn do jednoho semestru, ale do dvou. Jednoznačným záporem je velké zaměření na železniční dopravu, které se prolíná celým studiem. Studium tohoto oboru jsem si zvolila, protože v té době byla omezená nabídka logistických oborů na státních školách a tato univerzita mi vyhovovala i svoji lokalitou. Celkově jsem s náplní studia spokojena a určitě tento obor doporučuji ostatním studentům.“

Více informací: stránka fakulty

Management, marketing a logistika ve spojích (Bc.)

Kde se studuje: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Charakteristika oboru: Bakalářské studium je zaměřeno na získání základních teoretických znalostí z informatiky, teorie řízení a rozhodování, technologie a techniky, managementu, marketingu a logistiky v poštovních službách a elektronických komunikacích (včetně telekomunikačních služeb a internetu). Doplněno je o další pro praxi důležité disciplíny, kterými jsou např. ekonomika a management telekomunikací, elektronický obchod, ekonomika podniku, mechanizace a automatizace v poštovních službách, technologie a řízení poštovního provozu, atd.

Uplatnění absolventů: Absolvent má odborné předpoklady pro koncepční práci v oblasti poštovních služeb a elektronických komunikací na všech řídících úrovních. Cílem bakalářského studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro vykonávání odborných funkcí v oblasti poštovních, expresních a kurýrních služeb a elektronických komunikací, v institucích státní správy, výzkumných ústavech apod.

Přijímací zkoušky: Viz výše – přijímačky k bakalářskému oboru Dopravní management, marketing a logistika na téže škole. Další informace také zde.

Šance na přijetí: Ve školním roce 2010/2011 bylo k bakalářskému prezenčnímu studiu přijato celkem 66 studentů z 134 uchazečů. Pro školní rok 2011/2012 byl předpokládaný počet uchazečů 55. Stejná čísla pak platí i pro kombinované studium. Jako u předchozího oboru nejsou ani v tomto případě známa aktuální čísla pro rok 2011/2012.

Více informací: stránka fakulty

Vysoká škola logistiky o.p.s. v Přerově (Bc., Mgr.)

Charakteristika oborů: Jak už název školy vypovídá, v Přerově se dá studovat více oborů, které jsou zaměřeny na logistiku. Na bakalářském stupni jsou to obory Dopravní logistika, Logistika služeb a Logistika cestovního ruchu. V magisterském programu pak lze studovat obor jednoduše s názvem Logistika.

Studium oboru Dopravní logistika vyplývá ze současného trendu rozvoje oblasti „řízení přepravy hmot“, neboli logistika. Cílem studia je naučit studenty využívat moderní prostředky v řízení dopravních toků jak uvnitř státu tak i do zahraničí, spolehlivě zajistit požadovanou přepravu, která je jednou z rozhodujících podmínek především v mezinárodním obchodu a další doprovodné služby související s přepravou (logistické služby). Předmětová skladba by se dala ve zkratce shrnout do pěti okruhů: marketing a management a dále logistika v silniční, železniční, letecké a vodní dopravě. Obor Logistika služeb je zaměřený na výchovu vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro řízení pohybu nehmotných – hypotetických produktů souvisejících i se službami spedičními a s agendou související s exportem nebo importem produktů. Zabývá se především výukou v oblasti služeb v pojišťovnictví, bankovnictví a v oblasti daní a poplatků. Obor Logistika cestovního ruchu odpovídá aktuálnímu trendu rozvoje cestovního ruchu. Studium tak posluchače připravuje na všechny aspekty, které jsou s touto službou spojeny, tj. věnuje se managementu cestovního ruchu, činnostem cestovních kanceláří, geografii cestovního ruchu atp.

*Logistika cestovního ruchu*Logistika cestovního ruchu

Uplatnění absolventů: Nejprve se pojďme zaměřit na absolventy bakalářských oborů. Pokud vystudujete obor Dopravní logistika, čeká vás pravděpodobně práce v menší firmě či větším podniku, který se zabývá spedicí a dalšími souvisejícími službami. Je zde i možnost živit se jako podnikatel ve spedici a v poskytování celních služeb. Dále lze také najít zaměstnání jako dispečer, celní agent, logistik v logistickém centru. Po ukončení studia Logistika služeb získá absolvent základní znalosti a dovednosti z finančního plánování, specifické ekonomie veřejného sektoru, znalosti problematiky evropského společenství, managementu měst a obcí, psychologie a sociologie. Jeho široký odborný základ a jazyková dovednost je předpokladem uplatnění v soukromém sektoru, případně v regionálních agenturách. Absolventi oboru Logistika cestovního ruchu budou schopni vytvářet nové nabídky cestovních kanceláří, vyhledávat a navrhovat turisticky zajímavá místa v ČR. Najdou také uplatnění u dopravců s osobní dopravou, kde můžou optimalizovat využití dopravních prostředků, dále v úřadech i orgánech státní správy a samosprávy v oddělení pro rozvoj oblasti. Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Logistika bude specialista pro technické řízení a management logistických systémů zaměřený na optimální využívání logistických služeb a to jak ve firmách logistického zaměření, tak v oblasti státní správy a samosprávy.

Přijímací zkoušky: K přijetí do jakéhokoli bakalářského programu je potřeba (pochopitelně) prokázat, že jste úspěšně dokončili střední školu s maturitou, dále pak účastnit se osobního pohovoru, ve kterém se bude hovořit o vaší motivaci ke studiu atp. Pro přijetí do magisterského oboru je potřeba složit písemnou zkoušku, která je stejného rozsahu a obsahu jako státní závěrečná zkouška bakalářských oborů na VŠLG. Pokud ovšem dokončíte řádně studium v bakalářských oborech a váš vážený studijní průměr je do 2 včetně, písemný test neskládáte a jste automaticky přijati. Více zde.

Šance na přijetí: Šance na přijetí je na této škole téměř stoprocentní. Například v minulém roce bylo k přijímačkám přihlášeno 351 uchazečů (148 na magisterském studiu), z toho přijato bylo 316 zájemců (respektive 133 na magisterském).

Názory studentů: Jakub Vašenda (Logistika): „Školu jsem si vybral v učitelských novinách. To jsem ještě neměl přesnou představu, jakou školu bych chtěl studovat. Jak jsem uviděl VŠLG, tak mi to přišlo jako správná volba. Původně jsem se přihlásil na obor Logistika služeb s tím, že případně obor změním. První rok mají všechny obory stejné předměty. Obor jsem si po prvním ročníku změnil na Dopravní logistika, protože jsem na techničtější věci a je mi celkově bližší. Na škole se mi líbí „komorní“ atmosféra, je zde plno kvalifikovaných učitelů. Podle mého názoru jsou absolventi tohoto oboru velice žádaní a dobře placení.“

Bc. Ivana Slawiková (Dopravní logistika): „Tuto vysokou školu jsem si vybrala z důvodu opravdového zájmu o dopravu, přepravu a logistiku, neboť i má střední škola byla se zaměřením na logistiku. Tato škola je v Přerově otevřená přibližně 5 nebo 6 let, měla tudíž ze začátku špatnou pověst, s tím, že je soukromá, nově otevřená a dostane se sem každý. To si spousta našich bývalých prváků myslelo také a během půl roku studium vzdali. Dosud se někteří obyvatelé Přerova nesmířili s tím, že tato škola je velmi prosperující, podle mě její úroveň roste a ještě více poroste. Přichází k nám noví profesoři s různých prestižních vysokých škol, což je znát převážně na předmětech jako je matematika, fyzika atd. Dále máme spoustu vyučujících z praxe, což dá předmětu daleko lepší pohled na danou problematiku. Jako klady této školy bych hodnotila proaktivní přístup převážné většiny vyučujících, dále kladný přístup studijního oddělení ke studentům. Co se týká vyučovaných předmětů, velmi zajímavé pro mě byly předměty týkající se přímo studovaného oboru, tzn. Logistika letecké dopravy, Logistika silniční dopravy, Potrubní doprava, Logistika železniční dopravy a Vodní a námořní doprava. Nedostatek této školy vnímám v jazykových požadavcích, kdy již ve třetím ročníku je jazyk pouze jako volitelný, ale dle mého názoru by měl přitom být na jazyk kladen obrovský důraz, neboť v praxi je logistika bez perfektní znalosti jazyků v podstatě k ničemu. Tuto školu tedy hodnotím jako velmi prosperující s proaktivním přístupem ke studentům, předměty naprosto vyhovující a hodící se k oboru, jen bych doporučila se více zaměřit na jazyk.“

Více informací: stránka školy

Další možnosti:

Zdroje: internetové stránky jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: www.sxc.hu

Další články k tématu

Podzim na Univerzitě Pardubice ve znamení akcí pro studenty a veřejnost

Všemi barvami podzimu bude od října hrát Univerzita Pardubice. Kromě toho, že tam startuje akademický rok, připravila škola také celou řadu akcí, a to nejen pro studenty. V plánu jsou besedy, přednášky a nebo třeba výstava obrazů. „Akademický rok vždy startujeme s novou energií a akcemi pro naše studenty i veřejnost. Univerzita Pardubice vzdělává zájemce všech […]

číst více

Přes 50 procent učitelů je pro umělou inteligenci ve školách

  Pro začlenění umělé inteligence (AI) do výuky se vyslovilo 56 procent učitelů. Vyplývá to ze studie Univerzity Palackého v Olomouci a společnosti Microsoft. Naopak 19 procent vyučujících si myslí, že AI do výuky nepatří. Vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký však upozorňuje, že ačkoliv většina pedagogů je pro umělou inteligenci, pohled na ni má každý jiný. […]

číst více

Stále máte čas! Které školy ještě berou přihlášky?

Březnem to neskončilo. I v dubnu se můžete stále hlásit na některé veřejné vysoké školy. U vybraných fakult a oborů pak přihlášky můžete posílat ještě i v květnu a červnu. Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií přijímá přihlášky do 30. dubna, Provozně ekonomická fakulta na některé obory až do 13. června Policejní […]

číst více