POROVNÁNÍ OBORŮ: Fyzioterapie

18. 7. 2016 | O studijních oborech

O fyzioterapii je pořád větší zájem. Nelze se proto divit, že se v posledních letech s oborem na českých školách málem roztrhl pytel. Pomůžeme vám vybrat. Pozn. Článek byl 18. 7. 2016 aktualizován (hav).

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Charakteristika oboru: Studium fyzioterapie připravuje studenty především pro potřeby zdravotnictví v oblasti rehabilitační péče o nemocné a tělesně postižené. Učit se budete fyzikální terapii, fyzioterapeutické postupy v klinických oborech, diferenciální diagnostiku a terapii poruch motoriky, kineziologii, neurofyziologii, protetika a základní vyšetřovací metody a postupy.

Uplatnění absolventů: Uplatnění absolvent najde ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, rehabilitačních a lázeňských zařízeních, v ústavech sociální a následné péče a dalších specializovaných zařízeních, v agenturách domácí péče a v sanatoriích a to na úseku léčebné tělesné výchovy a fyzikální terapie. Může působit i na specializovaných pracovištích, jako jsou pojišťovny a úřady práce. Uplatní se i v oblasti činnosti firem, které se zabývají výrobou, distribucí přístrojů a pomůcek v oblasti fyzioterapie, včetně jejich managementu. Po získání specializace v oboru může pracovat bez odborného dohledu. Má možnost pokračovat v magisterském studiu.

Přijímací zkoušky: Přijímací řízení je jednokolové. Skládá se z písemného testu obecných studijních předpokladů a testu z biologie.

Základní statistické údaje: platné pro akademický rok 2015/2016

  • Počet uchazečů: 882
  • Z toho přijato: 55

Další informace na: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-598.html

1. lékařská fakulta

Na 1. lékařské fakultě obor Fyzioterapie teprve otevře. Stránky se momentálně připravují.

2. lékařská fakulta

Charakteristika oboru: Studijní obor Fyzioterapie připravuje absolventa k odborné činnosti v oblasti fyzioterapie, vykonávané na základě stanovené diagnózy a indikace lékaře; zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, včetně odborné klinické praxe. Absolvent tohoto studijního oboru je schopen poskytovat diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového systému člověka na úseku léčebně preventivních zdravotnických zařízení, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče, rehabilitačních ústavech, včetně specializovaných pracovišť státního i soukromého sektoru. Kromě školních předmětů vás čeká také praxe.

Přijímací zkoušky: Zkouška je dvoukolová. První kolo je písemný test z biologie, fyziky a chemie a písemný test všeobecných předpokladů. Do druhého kola postoupí maximálně 70 uchazečů, které čeká ústní pohovor před tříčlennou komisí. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Cílem je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a prokázat zájem o zvolený obor.

Další informace na: https://www.lf2.cuni.cz/…jni-programy

3. lékařská fakulta

Charakteristika oboru: Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou. Absolventi studia získávají teoretické i praktické předpoklady pro výkon povolání „fyzioterapeut“. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc. Čeká vás například studium anatomie a histologie, biofyziky, biologie a genetiky, kineziologie, lékařské etiky, masáže a měkkých technik, první pomoci nebo základů biostatistiky a metodologie vědecké práce.

Přijímací zkoušky: Zkouška je organizována jako jednokolová a zahrnuje písemné testy z biologie a fyziky.

Základní statistické údaje: platné pro akademický rok 2015/2016

  • Počet uchazečů: 366
  • Z toho přijato: 29

Další informace na: http://is.cuni.cz/…ky/index.php?…

orig_Kopie – masaz.jpg

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Charakteristika oboru: Cílem studia je připravit komplexně erudované odborníky, s vyváženým poměrem teoretických i praktických znalostí i dovedností v oblasti fyzioterapie, včetně znalostí nejnovějších medicínských technologií a schopnosti využívat je v diagnostice a terapii.

Uplatnění absolventů: Absolvent bude schopen bez odborného dohledu a bez indikace: provádět prevenci, edukaci a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí; školit zdravotnické pracovníky způsobilé poskytovat samostatně ošetřovatelskou péči v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství, především v prevenci imobilizačního syndromu; doporučovat ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů v rámci prevence poruch pohybového systému; seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče, podílí se na sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením; zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu; zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. Absolvent zároveň bude schopen provádět indikované specializované diagnostické postupy pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových a aplikovat indikované fyzioterapeutické postupy u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky z biologie a fyziky mají formu testu.

Další informace na: https://www.fbmi.cvut.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta tělesné kultury

Charakteristika oboru: Studijní obor Fyzioterapie je zaměřen na poruchy funkce pohybového systému různé etiologie a připravuje absolventy pro vykonávání zdravotnického povolání v oblasti diagnostiky a terapie poruch funkcí pohybového a nervového systému a poskytování kvalifikované fyzioterapeutické péče v rámci rehabilitace osobám s různými typy onemocnění.

Uplatnění absolventů: Absolvent se stává vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem a odborným spolupracovníkem lékaře v oblasti léčebné rehabilitace.

Přijímací zkoušky: K přijímací zkoušce je třeba připravit strukturovaný životopis zaměřený na profesní informace a lékařské doporučení ke studiu (stačí praktický lékař). U přijímací zkoušky je u prokazatelně aktivních sportovců přihlíženo k doloženým sportovním výsledkům a úspěchům na úrovni státní reprezentace potvrzeným příslušným sportovním svazem. Součástí přijímací zkoušky je i talentová zkouška z plavání. Písemná část zkoušky proběhne formou testu z biologie, fyziky a chemie a testu jazykových předpokladů. Poslední částí zkoušky je ústní zkouška. Při přijímacím řízení budou brány v úvahu maturitní výsledky a studijní průměr ze střední školy, případně vyšší odborné školy.

Další informace na: http://ftk.upol.cz/…ioterapie-2/

Fakulta zdravotnických věd

Charakteristika oboru: Cílem studia bakalářského studijního programu oboru Fyzioterapie je příprava erudovaných fyzioterapeutů, kteří budou schopni provádět samostatně vyšetření, ovládat prakticky všechny základní metodiky rehabilitace a fyzioterapie, dovedou je indikovat a prakticky provádět. Dovedou hodnotit všechny základní typy funkční diagnostiky a na jejich základě indikovat i další léčebné postupy. Mají i znalosti v oblasti resocializace, rekvalifikace a reprofesionalizace u trvale postižených pacientů. Kromě základních předmětů a klinických oborů je důraz kladen na speciální předměty jako je patofyziologie zátěže, ergoterapie, fyzioterapie, metodika tělesné výchovy, tělesná výchova zdravotně postižených a balneologie včetně prázdninové praxe.

Uplatnění absolventů: Absolventi budou schopni provádět samostatně rehabilitační vyšetření, ovládat všechny základní metodiky rehabilitace a fyzioterapie, včetně jejich indikace a praktického provedení. Získají znalosti v oblasti resocializace, rekvalifikace a reprofesionalizace i trvale postižených pacientů. Naleznou uplatnění na všech typech a úrovních rehabilitační péče. Absolventům se nabízí i možnost vzdělávání se v navazujících magisterských studijních oborech.

Přijímací zkoušky: Písemný test se skládá ze dvou částí: biologie člověka a výběr ze společenských a přírodních věd.

Základní statistické údaje: platné pro akademický rok 2015/2016

  • Počet uchazečů: 492
  • Z toho přijato: 25

Další informace na: https://studium.upol.cz/Catalog/StudyPrograms

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Charakteristika oboru: Cílem bakalářského studijního oboru Fyzioterapie je připravit vysokoškolsky vzdělaného profesionála, který bude schopen a oprávněn poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku v rehabilitačních lůžkových i ambulantních zařízeních, lázeňských léčebnách a ústavech sociální péče. Na základě získaných vědomostí a dovedností absolvent studijního oboru bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidiscipli­nárního týmu s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života.

Uplatnění absolventů: Absolventi studijního programu budou mít široké teoretické znalosti a dovednosti z technických, biomedicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících vědních oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na změněné podmínky a požadavky praxe.

Přijímací zkoušky: Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia, test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a motivační test.

Další informace na: http://www.zsf.jcu.cz/…fyzioterapie

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií

Charakteristika oboru: Absolvent studia Fyzioterapie bude mít hluboké teoretické znalosti v rámci preventivní, diagnostické a terapeutické péče v oblasti léčebné rehabilitace. Ve spolupráci s lékaři provádí diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu a v péči o pacienty.

Uplatnění absolventů: Absolvent tohoto studia bude připraven nejen na výkon práce na odděleních poskytujících komplexní fyzioterapeutickou péči, v centrech léčebné rehabilitace, v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v lázeňských zařízeních a všech dalších pracovištích, zabývajících se léčebnou rehabilitací, ale uplatní se též v rámci regenerace sportovců na všech úrovních.

Přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů, oborové písemné testy, praktická zkouška z tělesné výchovy.

Informace na: https://www.muni.cz

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta

Charakteristika oboru: Cílem studijního oboru je příprava vysokoškolsky kvalifikovaného zdravotnického pracovníka – fyzioterapeuta dle zákona 96/2004 Sb., obsah studijního oboru plně respektuje požadavky pro odbornou přípravu fyzioterapeutů a jejich začlenění do systému zdravotní péče v České republice (především v oblasti rehabilitační péče o nemocné a tělesné postižené). Splňuje požadavky profesní organizace Unie fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR). Výuka fyzioterapie je zaměřena na diagnostiku a léčbu poruch funkcí pohybového systému (kinezioterapii) a fyzikální terapii s velkým důrazem na praktickou výuku.

Uplatnění absolventů: Studenti studijního programu Fyzioterapie získávají široké znalosti z biomedicínských i společensko­vědních oborů, které jim umožňují účastnit se výměnných studijních pobytů v rámci spolupráce evropských univerzit v projektu LLP/Erasmus.

Přijímací zkoušky: Písemný znalostní test z biologie a fyziky. Talentová zkouška z tělesné výchovy (běh, plavání, shyby).

Informace na: http://lf.osu.cz/index.php?…

Zdroje informací: webové stránky jednotlivých fakult

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj fotografií: freeimages.com

Další články k tématu

NOVÉ OBORY: Ochrana veřejného zdraví i dopravní psychologie

NOVÉ OBORY: Ochrana veřejného zdraví i dopravní psychologie

Každý rok otevírá olomoucká škola několik nových oborů. Při výběru jejich zaměření se řídí poptávkou veřejnosti. Letos tak v nabídce přibudou obory z oblasti tělesného i duševního zdraví. Fakulta zdravotnických věd otevře program orientovaný na podporu a ochranu zdraví. V rámci něj budou vysokoškoláci studovat široký okruh zdravotnických oborů ze dvou oblastí: epidemiologie a prevence infekčních a neinfekčních …

Vrcholový sport a studium na VŠ? Univerzita Palackého otevírá nový obor, kde studenti zvládnou obojí

Vrcholový sport a studium na VŠ? Univerzita Palackého otevírá nový obor, kde studenti zvládnou obojí

Většina vrcholových sportovců končí kariéru, když je jim mezi 25 až 35 lety. Jenže co potom? Největší část svého času sportovci obětují tréninkům, a tak už jim ho moc nezbývá na to, aby si osvojili i další dovednosti, které by je i po skončení kariéry mohly uživit. Málokterá vysoká škola totiž nabízí tak flexibilní programy, …

S  učiteli na slovíčko: Co byste šli studovat na teologickou fakultu a proč?

S učiteli na slovíčko: Co byste šli studovat na teologickou fakultu a proč?

Nejstarší fakulta Univerzity Palackého jde s dobou: jako první v České republice nabízí možnost studovat jeden ze svých programů přes internet odkudkoli na světě. Zajímavé studijní programy nabízí budoucím profesionálům na humanitních misích, sociálním pracovníkům, vychovatelům, psychoterapeutům, učitelům nebo expertům na krizovou komunikaci. Dejme slovo zkušeným pedagogům, kteří sestavují studijní programy, hlídají jejich obsah a kvalitu. Jak …