POROVNÁNÍ OBORŮ: Fyzioterapie

18. 7. 2016 | O studijních oborech

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Charakteristika oboru: Studium fyzioterapie připravuje studenty především pro potřeby zdravotnictví v oblasti rehabilitační péče o nemocné a tělesně postižené. Učit se budete fyzikální terapii, fyzioterapeutické postupy v klinických oborech, diferenciální diagnostiku a terapii poruch motoriky, kineziologii, neurofyziologii, protetika a základní vyšetřovací metody a postupy.

Uplatnění absolventů: Uplatnění absolvent najde ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, rehabilitačních a lázeňských zařízeních, v ústavech sociální a následné péče a dalších specializovaných zařízeních, v agenturách domácí péče a v sanatoriích a to na úseku léčebné tělesné výchovy a fyzikální terapie. Může působit i na specializovaných pracovištích, jako jsou pojišťovny a úřady práce. Uplatní se i v oblasti činnosti firem, které se zabývají výrobou, distribucí přístrojů a pomůcek v oblasti fyzioterapie, včetně jejich managementu. Po získání specializace v oboru může pracovat bez odborného dohledu. Má možnost pokračovat v magisterském studiu.

Přijímací zkoušky: Přijímací řízení je jednokolové. Skládá se z písemného testu obecných studijních předpokladů a testu z biologie.

Základní statistické údaje: platné pro akademický rok 2015/2016

  • Počet uchazečů: 882
  • Z toho přijato: 55

Další informace na: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1.html

1. lékařská fakulta

Na 1. lékařské fakultě obor Fyzioterapie teprve otevře. Stránky se momentálně připravují.

2. lékařská fakulta

Charakteristika oboru: Studijní obor Fyzioterapie připravuje absolventa k odborné činnosti v oblasti fyzioterapie, vykonávané na základě stanovené diagnózy a indikace lékaře; zahrnuje teoretickou i praktickou výuku, včetně odborné klinické praxe. Absolvent tohoto studijního oboru je schopen poskytovat diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového systému člověka na úseku léčebně preventivních zdravotnických zařízení, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče, rehabilitačních ústavech, včetně specializovaných pracovišť státního i soukromého sektoru. Kromě školních předmětů vás čeká také praxe.

Přijímací zkoušky: Zkouška je dvoukolová. První kolo je písemný test z biologie, fyziky a chemie a písemný test všeobecných předpokladů. Do druhého kola postoupí maximálně 70 uchazečů, které čeká ústní pohovor před tříčlennou komisí. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Cílem je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a prokázat zájem o zvolený obor.

Další informace na: https://www.lf2.cuni.cz/…jni-programy

3. lékařská fakulta

Charakteristika oboru: Standardní doba studia je tři roky. Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou. Absolventi studia získávají teoretické i praktické předpoklady pro výkon povolání „fyzioterapeut“. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc. Čeká vás například studium anatomie a histologie, biofyziky, biologie a genetiky, kineziologie, lékařské etiky, masáže a měkkých technik, první pomoci nebo základů biostatistiky a metodologie vědecké práce.

Přijímací zkoušky: Zkouška je organizována jako jednokolová a zahrnuje písemné testy z biologie a fyziky.

Základní statistické údaje: platné pro akademický rok 2015/2016

  • Počet uchazečů: 366
  • Z toho přijato: 29

Další informace na: http://is.cuni.cz/…ky/index.php?…

orig_Kopie – masaz.jpg

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Charakteristika oboru: Cílem studia je připravit komplexně erudované odborníky, s vyváženým poměrem teoretických i praktických znalostí i dovedností v oblasti fyzioterapie, včetně znalostí nejnovějších medicínských technologií a schopnosti využívat je v diagnostice a terapii.

Uplatnění absolventů: Absolvent bude schopen bez odborného dohledu a bez indikace: provádět prevenci, edukaci a poradenství za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí; školit zdravotnické pracovníky způsobilé poskytovat samostatně ošetřovatelskou péči v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství, především v prevenci imobilizačního syndromu; doporučovat ergonomické úpravy bydliště a pracoviště pacientů v rámci prevence poruch pohybového systému; seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče, podílí se na sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením; zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení léčivých přípravků, manipulaci s nimi a jejich dostatečnou zásobu; zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. Absolvent zároveň bude schopen provádět indikované specializované diagnostické postupy pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových a aplikovat indikované fyzioterapeutické postupy u pacientů, kde je reálné riziko selhání životních funkcí.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky z biologie a fyziky mají formu testu.

Další informace na: https://www.fbmi.cvut.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Fakulta tělesné kultury

Charakteristika oboru: Studijní obor Fyzioterapie je zaměřen na poruchy funkce pohybového systému různé etiologie a připravuje absolventy pro vykonávání zdravotnického povolání v oblasti diagnostiky a terapie poruch funkcí pohybového a nervového systému a poskytování kvalifikované fyzioterapeutické péče v rámci rehabilitace osobám s různými typy onemocnění.

Uplatnění absolventů: Absolvent se stává vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem a odborným spolupracovníkem lékaře v oblasti léčebné rehabilitace.

Přijímací zkoušky: K přijímací zkoušce je třeba připravit strukturovaný životopis zaměřený na profesní informace a lékařské doporučení ke studiu (stačí praktický lékař). U přijímací zkoušky je u prokazatelně aktivních sportovců přihlíženo k doloženým sportovním výsledkům a úspěchům na úrovni státní reprezentace potvrzeným příslušným sportovním svazem. Součástí přijímací zkoušky je i talentová zkouška z plavání. Písemná část zkoušky proběhne formou testu z biologie, fyziky a chemie a testu jazykových předpokladů. Poslední částí zkoušky je ústní zkouška. Při přijímacím řízení budou brány v úvahu maturitní výsledky a studijní průměr ze střední školy, případně vyšší odborné školy.

Další informace na: http://ftk.upol.cz/…ioterapie-2/

Fakulta zdravotnických věd

Charakteristika oboru: Cílem studia bakalářského studijního programu oboru Fyzioterapie je příprava erudovaných fyzioterapeutů, kteří budou schopni provádět samostatně vyšetření, ovládat prakticky všechny základní metodiky rehabilitace a fyzioterapie, dovedou je indikovat a prakticky provádět. Dovedou hodnotit všechny základní typy funkční diagnostiky a na jejich základě indikovat i další léčebné postupy. Mají i znalosti v oblasti resocializace, rekvalifikace a reprofesionalizace u trvale postižených pacientů. Kromě základních předmětů a klinických oborů je důraz kladen na speciální předměty jako je patofyziologie zátěže, ergoterapie, fyzioterapie, metodika tělesné výchovy, tělesná výchova zdravotně postižených a balneologie včetně prázdninové praxe.

Uplatnění absolventů: Absolventi budou schopni provádět samostatně rehabilitační vyšetření, ovládat všechny základní metodiky rehabilitace a fyzioterapie, včetně jejich indikace a praktického provedení. Získají znalosti v oblasti resocializace, rekvalifikace a reprofesionalizace i trvale postižených pacientů. Naleznou uplatnění na všech typech a úrovních rehabilitační péče. Absolventům se nabízí i možnost vzdělávání se v navazujících magisterských studijních oborech.

Přijímací zkoušky: Písemný test se skládá ze dvou částí: biologie člověka a výběr ze společenských a přírodních věd.

Základní statistické údaje: platné pro akademický rok 2015/2016

  • Počet uchazečů: 492
  • Z toho přijato: 25

Další informace na: https://studium.upol.cz/Catalog/StudyPrograms

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

Charakteristika oboru: Cílem bakalářského studijního oboru Fyzioterapie je připravit vysokoškolsky vzdělaného profesionála, který bude schopen a oprávněn poskytovat fyzioterapii i funkční diagnostiku v rehabilitačních lůžkových i ambulantních zařízeních, lázeňských léčebnách a ústavech sociální péče. Na základě získaných vědomostí a dovedností absolvent studijního oboru bude schopen pracovat v rámci rehabilitačního i multidiscipli­nárního týmu s cílem vrátit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života.

Uplatnění absolventů: Absolventi studijního programu budou mít široké teoretické znalosti a dovednosti z technických, biomedicínských, společenskovědních a ostatních souvisejících vědních oborů, které jim umožní rychlou profesní adaptaci na změněné podmínky a požadavky praxe.

Přijímací zkoušky: Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušky formou testů. Písemný test z biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia, test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a motivační test.

Další informace na: http://www.zsf.jcu.cz/…fyzioterapie

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií

Charakteristika oboru: Absolvent studia Fyzioterapie bude mít hluboké teoretické znalosti v rámci preventivní, diagnostické a terapeutické péče v oblasti léčebné rehabilitace. Ve spolupráci s lékaři provádí diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu a v péči o pacienty.

Uplatnění absolventů: Absolvent tohoto studia bude připraven nejen na výkon práce na odděleních poskytujících komplexní fyzioterapeutickou péči, v centrech léčebné rehabilitace, v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v lázeňských zařízeních a všech dalších pracovištích, zabývajících se léčebnou rehabilitací, ale uplatní se též v rámci regenerace sportovců na všech úrovních.

Přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů, oborové písemné testy, praktická zkouška z tělesné výchovy.

Informace na: https://www.muni.cz

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta

Charakteristika oboru: Cílem studijního oboru je příprava vysokoškolsky kvalifikovaného zdravotnického pracovníka – fyzioterapeuta dle zákona 96/2004 Sb., obsah studijního oboru plně respektuje požadavky pro odbornou přípravu fyzioterapeutů a jejich začlenění do systému zdravotní péče v České republice (především v oblasti rehabilitační péče o nemocné a tělesné postižené). Splňuje požadavky profesní organizace Unie fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR). Výuka fyzioterapie je zaměřena na diagnostiku a léčbu poruch funkcí pohybového systému (kinezioterapii) a fyzikální terapii s velkým důrazem na praktickou výuku.

Uplatnění absolventů: Studenti studijního programu Fyzioterapie získávají široké znalosti z biomedicínských i společensko­vědních oborů, které jim umožňují účastnit se výměnných studijních pobytů v rámci spolupráce evropských univerzit v projektu LLP/Erasmus.

Přijímací zkoušky: Písemný znalostní test z biologie a fyziky. Talentová zkouška z tělesné výchovy (běh, plavání, shyby).

Informace na: http://lf.osu.cz/index.php?…

Zdroje informací: webové stránky jednotlivých fakult

Zdroj fotografií: freeimages.com

Další články k tématu

MUNI je skokanem roku v žebříčku univerzit. Techniky si pohoršily

Masarykova univerzita v Brně (MUNI) v žebříčku univerzit Quacquarelli Symonds (QS) ranking zaznamenala v meziročním srovnání největší posun z českých škol. Pohoršily si naopak České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická. Do nejlepší pětistovky univerzit z celého světa se probojovali tři čeští zástupci.  Masarykova univerzita si oproti loňskému hodnocení polepšila z 551. až 560. pozice o víc jak sto […]

číst více

Žebříček: Nejlepší práva jsou v Praze, nejlepší technické obory v Brně

Britská společnost Times Higher Education zveřejnila žebříček nejlepších škol podle oborů pro rok 2024. Ve všech 11 oborových oblastí bodovaly v mezinárodním srovnání i české univerzity. Nejvýše z nich se nejčastěji umisťovala Univerzita Karlova v Praze. V právu a humanitních oborech se řadí dokonce mezi 200 nejlepších škol světa. Na samém vrcholu žebříčků se již tradičně drží americké a […]

číst více

Porucha na vesmírné stanici! Simulace ČVUT vás promění v astronauta

Zajímalo vás někdy, jak se žije lidem ve vesmíru? Díky virtuální hře z dílny Fakulty elektrotechnické ČVUT si můžete vyzkoušet simulaci života na mezinárodní vesmírné stanici. Kromě rutinních úkolů simuluje hra i zásah vesmírným smetím. Veřejnosti by hra mohla být přístupná už příští rok v pražském planetáriu. „Uživatele čeká například pěstování rostlin, práce s mikroskopem, měření tělesných […]

číst více