POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomie

20. 11. 2012 | O studijních oborech

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Kde: Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Smetanovo nábř. 955/6, 110 01 Praha 1

Charakteristika oboru: Studijní program Ekonomické teorie nabízí tříletý bakalářský studijní obor Ekonomie se stejnojmenným navazujícím oborem magisterským. Studium je orientováno na teoretické a historické ekonomické disciplíny, ekonometrii a hospodářskou politiku. Vyžaduje hluboké matematické základy a schopnost teoretického abstraktního myšlení. Proto je věnován značný prostor výuce matematiky, matematické statistiky a ekonometrie.

Uplatnění absolventů: Absolventi mohou působit v oblasti nižších sfér státní správy, poradenských službách či v podnikové sféře. Po ukončení studia na IES by měli studenti být schopni využívat analytické myšlení, znalosti teoretické ekonomie, základy obchodního práva a další znalosti, které by je měly připravit na flexibilní chování v podmínkách neustále se měnícího hospodářského a společenského prostředí.

Přijímací zkoušky: Při přijímacím řízení budou posuzovány výsledky Národních srovnávacích zkoušek. Uchazeč o studium Ekonomie musí alespoň jednou absolvovat nejen test Obecných studijních předpokladů, ale také test z matematiky. Pozor: I když se přijímací řízení omezuje pouze na matematiku a studijní předpoklady, budoucí studenti musí mít na paměti, že základním cizím jazykem pro ekonomii je angličtina, kterou musí ovládat, neboť anglické texty a předměty v angličtině vyžadují alespoň středoškolskou znalost tohoto jazyka.
V loňském roce se na bakalářský obor hlásilo 473 uchazečů, z nich bylo přijato 182. V navazujícím magisterském oboru byl poměr uchazečů vůči přijatým 196 ku 110.

Názor studenta: Jáchym Hercher: „Pro mě byl Institut ekonomických studií skvělá škola. Zaprvé mě bavilo, že byla namáhavá, člověk se musel snažit a měl pocit, že něco pochopit je výzva. Zadruhé je pak na IES výborná rodinná atmosféra, díky které člověk nemá problém najít si zajímavé přátele a ani pro učitele není jen anonymním číslem. Tomu dále napomáhají aktivity e-klubu, našeho studentského spolku, i další možnosti studentského vyžití, které jsou studentům otevřené díky vedení IES a Univerzitě Karlově obecně. Co se chyb týče, tak u některých předmětů se opomíjí praktické užití látky, a to i když je nasnadě, a někteří vyučující i cvičící by mohli být lepší. To ale nejspíš platí všude.“

Web: ies.fsv.cuni.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Kde: Katedra ekonomických teorií, Fakulta národohospodářská, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha

Charakteristika oboru: Fakulta poskytuje vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických a společenských věd tak, aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů. Zaměřuje se na přípravu odborníků se základem ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín, s důrazem na mezinárodní ekonomické a hospodářsko-politické aspekty a s praktickou znalostí alespoň jednoho světového jazyka. Studenti si mohou vybrat ze tří bakalářských oborů: Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální ekonomika. Na ně pak mohou navázat v magisterském cyklu v některém z následujících oborů: Ekonomická analýza, Ekonomická a regionální studia Latinské Ameriky, Ekonomika a správa životního prostředí, Hospodářská politika, Hospodářské a politické dějiny, Regionální studia a Veřejná správa.

Uplatnění absolventů: Hlavní oblasti profilu absolventa jsou ekonomie, finance, hospodářská politika, mezinárodní hospodářské vztahy, právo se zaměřením na právo obchodní, základy matematických a statistických metod, práce s výpočetní technikou a základy humanitních věd. Absolventi budou připraveni pro uplatnění v ekonomických a analytických sekcích firem, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí.

Přijímací zkoušky: Student, který chce studovat některý z bakalářských oborů na VŠE, musí alespoň jednou absolvovat test Obecných studijních předpokladů v základní verzi u společnosti SCIO. Pozor: Součástí přijímacího řízení sice nejsou testy ověřující jazykovou znalost studenta, ale znalost anglického jazyka je považována při studiu tohoto oboru za samozřejmost. Studenti mohou cizí jazyk studovat bez omezení, fakulta však toto svým studentům nenařizuje. Znalost anglického jazyka je však nutností, neboť několik předmětů je vyučováno právě v angličtině, některé z nich dokonce výhradně v angličtině. U uchazečů se předpokládá komunikační úroveň angličtiny, odbornou angličtinu se pak naučí v rámci studia. Pro méně zdatné studenty nabízí Katedra angličtiny kurzy na několika úrovních. Přijímací řízení na navazující magisterský obor probíhá formou testu z odborného přehledu v anglickém jazyce.
Do všech tří bakalářských programů je každoročně přijato přibližně 600 studentů, počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů tak nejsou stanoveny předem. Do navazujících magisterských oborů přijímá fakulta přibližně 250 uchazečů bez ohledu na přihlášené obory.

Názor studentky: Tereza Jozífková (obor Národní hospodářství): „Národohospodářská fakulta mě lákala proto, že je celkem proslulá. Obor Národní hospodářství jsem si vybrala více méně náhodně, ze začátku se například většina předmětů shoduje s oborem Ekonomie. Jediné, co bych (celkově VŠE) vytkla, je systém zkoušek – respektive pokusů. Máme prakticky jeden pokus a pouze v případě určitého rozmezí bodů máme nárok na pokus druhý. Na druhou stranu mi vyhovují průběžné testy, protože to nutí k průběžné přípravě během semestru. Studium mě zatím baví, protože škála předmětů je velmi pestrá a člověk se může vyprofilovat podle svých zájmů.“

Web: www.nf.vse.cz

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Kde: Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1

Charakteristika oboru: Katedra ekonomie zabezpečuje výuku mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie. Vyučuje také další ekonomické předměty, jako jsou dějiny ekonomických učení, teorie fiskální a monetární politiky, mezinárodní finance, institucionální ekonomie, ekonomika rozvoje, dějiny národního a světového hospodářství. Studijní program Ekonomika a management nabízí uchazečům hned několik oborů – Účetnictví a daně, Ekonomika a právo v podnikání, Ekonomika podniku nebo Management, Marketing a obchod. Přehled oborů naleznete zde.

Uplatnění absolventů: Absolvent oboru Ekonomika podniku získá přehled o širokém spektru organizačně právních forem podnikání, o přístupech k řízení a financování podniku a o sledování a vyhodnocování jeho hospodářské činnosti při existenci různých podmínek jejich realizace. Typickými profesemi absolventů oboru Ekonomika cestovního ruchu jsou vedoucí jednotlivých hotelových částí (recepce, obsluha, sklad), referenti cestovních kanceláří, střední personál personálního útvaru, pracovník marketingového útvaru, referenti státní správy a samosprávy. Široké možnosti uplatnění absolventů jsou u malých podniků cestovního ruchu ve funkcích vedoucích pracovníků. S ohledem na důkladnou jazykovou přípravu lze využít tyto absolventy jako odborníky pro zastupování cestovních kanceláří v zahraničních destinacích ve funkcích representanta. Studijní obor předpokládá využití absolventů i v oblasti veletrhů, kongresové turistiky a organizátorů programů v turistických destinacích.

Přijímací zkoušky: Základním kritériem při výběru uchazečů do bakalářských oborů budou výsledky testu Obecných studijních předpokladů konaných v rámci Národní srovnávací zkoušky. Pro přijetí do magisterského oboru musí uchazeči úspěšně složit písemné testy z ekonomie, matematiky a statistiky, zvoleného oboru a cizího jazyka.
Do bakalářského studijního programu Ekonomika a management bylo v loňském roce přijato 1 510 studentů z celkového počtu 1 821 uchazečů. Do magisterského programu se pak hlásilo 718 uchazečů, přijato bylo 429.

Názory studentů: Jan Mačuda (obor Ekonomika podniku): „Během bakalářského studia byla většina předmětů postavená tak, že probírané učivo bylo použitelné i v praxi, hodně to pomůže představit si ekonomické modely na reálných situacích a díky tomu bylo jednodušší si učivo zapamatovat. Škola také hodně podporuje studenty, kteří mají zájem účastnit se programu Erasmus nebo jemu podobných nebo třeba AIESEC stáží. Většinou jsou „zahraničním studentům“ ochotni uznat většinu zkoušek vykonaných v zahraničí a je třeba si dopsat jen několik zkoušek nebo vyhoví žádostem o prodloužení termínů (např. odevzdání bakalářské práce) nebo účastníkům zahraničních stáží bez problémů povolují přerušení studia. Asi jako na všech českých školách bych přivítal větší důraz na výuku soft skills, obchodních dovedností a částečně i psychologie nebo sociologie ve spojení s řízením zaměstnanců a celkově s prací s lidmi. Také výuka cizích jazyků by mohla být rozsáhlejší a místo klasické výuky angličtiny bych zavedl „manažerskou angličtinu“. Fakultu a obor jsem si vybral kvůli osobním preferencím, Ekonomická fakulta na VŠB se v průzkumech pravidelně umísťuje mezi nejlepšími (s ekonomickým zaměřením) v republice, tak nebyl důvod opouštět rodné město. Kdybych si mohl znovu vybrat obor, spíše bych preferoval Marketing nebo Ekonomiku a právo.„
Vladimír Řehák (bakalářský obor Národní hospodářství, navazující magisterský Marketing a obchod): “Mohu říci, že s výběrem školy jsem spokojený, jelikož si myslím, že lepší výuka v podmínkách ČR není z důvodu samotných škol, ale bohužel systému. Co uznávám a hodnotím přínosně na mém oboru, jsou interaktivní předměty, které jsou postavené na případových studiích a projektech, bohužel však mi stále chybí provázanost na skutečné případy z praxe (například spolupráce s firmami na bázi stáží, či zpracování projektu přímo pro firmu). Jedná se především katedrové předměty z oboru marketingu a obchodu. Myslím, že tu chybí dialog mezi školou a firmami, tak aby firmy si nadefinovali jaké absolventy potřebují, podle toho školy připravovali absolventy podle toho co mohou uplatnit v praxi. V tom to si myslím, že oproti kvalitní vzdělávací špičce především na západě pokulháváme, a navíc tu postrádám větší důraz na výchovu v rámci podnikatelského myšlení a dovedností (především tzv. soft skills). V hodnocení celé univerzity musím poměrně vysoko ocenit vrcholové vedení v čele s rektorem za rozvoj institutu (inovativní projekty – nové budovy ostatních fakult, projekt Super-počítače, atd.).“

Web: www.ekf.vsb.cz

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Kde: Provozně ekonomická fakulta, Kamýcká 129,165 21 Praha 6 – Suchdol

Charakteristika oboru: Provozně ekonomická fakulta zajišťuje v bakalářském studijním programu Ekonomika a managemen*t prezenční a kombinované studium oboru Provoz a ekonomika. V magisterském programu pak lze na toto studium navázat, případně si vybrat dalších obor s názvem *Evropská agrární diplomacie. Obor Provoz a ekonomika uvede studenty do obecné problematiky provozní a ekonomické činnosti podniků a státní správy. Studenti se tak profilují v předmětech jako jsou Základy právních nauk, Teorie účetnictví, Obecná ekonomie, Politologie a další. Důraz je také kladen na problematiku zemědělství, např. předměty jako Rurální sociologie nebo Ekonomika agrárního sektoru. V magisterském studiu se pak na základ z bakaláře naváže předměty typu Personální řízení nebo Marketingové řízení. Studenti se mohou více profilovat ve volitelných předmětech.

Uplatnění absolventů: Absolventi oboru se uplatní v řídících funkcích v celé oblasti agrárního sektoru nebo při správě a řízení všech typů podniků, a to jak malých podniků, tak ve státní správě či v nadnárodních institucích. Absolventi nacházejí zaměstnání v podnicích služeb, projektových a poradenských organizacích, v podnicích zpracovatelské sféry, ve finančních institucích i na vědecko-výzkumných pracovištích, v zemědělském školství, úřadech, a to v soukromém i státním sektoru.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky na všechny obory skládá uchazeč ze dvou předmětů – matematiky a cizího jazyka – formou písemných testů. Fakulta organizuje z předmětů přijímací zkoušky do bakalářských oborů přípravné kurzy. Přijímací zkoušky do všech navazujících oborů se skládají formou písemných testů a vždy obsahují předmět Ekonomie a management. Druhý předmět přijímací zkoušky je pro obor Provoz a ekonomika Kvantitativní metody a pro obor Evropská agrární diplomacie je to Anglický jazyk.
V loňském roce se na bakalářský obor Provoz a ekonomika hlásilo celkem 2 505 uchazečů, přijato jich bylo 805. Do prvního ročníku však mohlo z kapacitních důvodů nastoupit pouze 700 studentů. K prezenčnímu magisterskému studiu se hlásilo 673 uchazečů, přijato bylo 270 (kapacita 300).

Názor studentky: Mirka Kotlasová: „Úroveň studia na PEF je podle mého názoru dobrá. Specifikem fakulty oproti jiným ekonomickým školám je pochopitelně zemědělská zaměřenost. V počátečních ročnících snad až příliš podrobná a nepotřebná, v ročnících magisterského studia však již zajímavější a užitečnější. Dokonce tak užitečná, že by se podle mého měla vyučovat na každé škole. Mám na mysli přesně ty předměty, týkající se celosvětových problémů, výživy, trvale udržitelného rozvoje atd. Snad jen to množství studentů, které fakultou projde, by se mohlo snížit. To ale samozřejmě zdaleka není problém jen Provozně ekonomické fakulty.“

Web: www.pef.czu.cz

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Kde: Ústav ekonomie, Provozně ekonomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Charakteristika oboru: Studijní program Ekonomika a management se dělí na několik oborů: Cestovní ruch, Manažersko-ekonomický management, Ekonomika zemědělství a potravinářství, Management obchodní činnosti, Sociálně ekonomický management. V bakalářském stupni studia všichni studenti musí absolvovat úvodní kurzy ekonomie, které je seznámí se základními principy fungování tržního ekonomického systému, a ve kterých získají studenti přehled ze soudobé makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Uplatnění absolventů: Studium připravuje absolventy pro liniové i řídicí funkce, funkce podnikových ekonomů, specialistů pro finanční řízení, projektování podnikatelské činnosti či zajišťování marketingové a obchodní činnosti. Absolventi se uplatňují i v organizacích odborného poradenství, zájmových svazech a sdruženích, ve finančních a dalších orgánech státní správy, v peněžních ústavech i pojišťovnictví. Absolventi sociálně ekonomického oboru jsou připraveni pro práci s lidmi v postavení vedoucího pracovníka nejrůznějších úřadů, podniků a institucí, umožňuje také uplatnění v prostoru služeb a výchově mládeže.

Přijímací zkoušky: Student musí úspěšně absolvovat test z matematiky a jednoho z nabízených cizích jazyků. V případě, že se uchazeč umístí v Národních srovnávacích zkouškách mezi nejlepšími 50 % v oborech matematika i cizí jazyk (Aj, Nj, Fj nebo Šj), bude mu přijímací zkouška prominuta. Do navazujícího magisterského oboru se konají přijímací zkoušky z předmětu Podniková ekonomika.
Do všech oborů v bakalářském programu Ekonomika a management se v loňském roce přihlásilo 2268 uchazečů, přijato jich bylo celkem 933. V magisterském programu se přihlásilo 912, přijato bylo 253 uchazečů.

Web: www.pef.mendelu.cz

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Kde: Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a, 602 00 Brno

Charakteristika oboru: Studijní program Ekonomické teorie nabízí bakalářský a navazující magisterský obor Ekonomie. Zde jsou vychováváni ekonomové s důrazem na osvojení znalostí soudobé teoretické ekonomie. Cílem je připravit odborníky opírající se o zvládnutí moderní teoretické ekonomie, matematických a statistických metod umožňujících využívat moderní metody řešení.

Uplatnění absolventů: Absolventi získávají předpoklady pro uplatnění v oblasti ekonomické teorie a výzkumu, ale mají rovněž předpoklady pro uplatnění v komerční oblasti, ve finančním sektoru, státní správě či oblasti hospodářské publicistiky. Absolvování oboru vytváří rovněž dobré výchozí předpoklady pro doktorské studium ekonomického zaměření na českých či zahraničních univerzitách.

Přijímací zkoušky: Uchazeči zde musí počítat s Testy studijních předpokladů. Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří absolvovali test Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek s výsledným umístěním na percentilu 85,00 a vyšším. Do magisterského oboru se koná přijímací zkouška z předmětu ekonomie a z odborného předmětu.
V loňském roce se ke studiu přihlásilo celkem 218 uchazečů, z nich přijímacím řízením úspěšně prošlo 119.

Web: www.is.muni.cz

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Kde: Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta, Tomkova 40, 779 00 Olomouc-Hejčín

Charakteristika oboru: Pod studijním programem Aplikovaná matematika lze nalézt mj. tříletý bakalářský obor Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví nebo se zaměřením na pojišťovnictví. V učebním plánu je kladen důraz na ty matematické disciplíny, které jsou v ekonomických vědách nezastupitelné, např. na matematickou statistiku, finanční a pojistnou matematiku, matematické metody rozhodování, informatiku. Ekonomické předměty jsou do učebního plánu zařazeny v rozsahu a tématice vyhovující bankovní a pojišťovací sféře, která vznik tohoto studia iniciovala. Univerzita Palackého také nabízí navazující magisterský obor Aplikace matematiky v ekonomii. To poskytuje vzdělání potřebné ke kvalitní statistické analýze ekonomických dat, tvorbě matematických modelů složitých ekonomických systémů a matematické podpoře řešení rozhodovacích úloh ekonomické praxe. Do studijních plánů je zařazena výuka managementu, obchodní a finanční angličtiny a odborné praxe.

Uplatnění absolventů: Absolvent získá všeobecné znalosti základů matematiky a ekonomie, bude připraven k tvořivé aplikaci matematických metod v konkrétních problémech ekonomické praxe a k práci s matematickým a ekonomickým softwarem. Bude se moci uplatnit v bankách, pojišťovnách, ekonomických úsecích státní správy a samosprávy, i v soukromém sektoru. Absolventi oboru Aplikace matematiky v ekonomii se uplatňují v různých oblastech ekonomické sféry (banky, softwarové firmy, výrobní podniky), ve státní správě i ve výzkumu.

Přijímací zkoušky: Studenti jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru. V případě konání přijímacích zkoušek je jejich obsahem matematika v rozsahu učiva gymnázia. Do navazujícího magisterského oboru jsou bez přijímacích zkoušek přijati absolventi oboru Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví / pojišťovnictví. Jinak je potřeba vykonat přijímací zkoušku v rozsahu závěrečné zkoušky z těchto oborů.

Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví:
Počet uchazečů v ak. roce 2012/2013: 294
Přijato: 294

Matematika – ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví:
Počet uchazečů v ak. roce 2012/2013: 76
Přijato: 76

Aplikace matematiky v ekonomii
Počet uchazečů v ak. roce 2012/2013: 51
Přijato: 51

Web: www.prf.upol.cz

Pozn. Ekonomické vzdělání nabízí v České republice velmi mnoho státních i soukromých vysokých škol. V našem speciálu jsme se zaměřili jen na ty největší z nich. Kompletní přehled ekonomických oborů naleznete v naší databázi vysokých škol.

Fotografie: www.sxc.hu

Další články k tématu

Vysoké školy na Moravě otevírají nové obory. Reagují na poptávku trhu

Dostavba jaderné elektrárny, změna klimatu i potřeba revitalizovat krajinu. Na to všechno reagují vysoké školy na Moravě a otevírají nové obory, aby pomohly zaplnit mezery na pracovním trhu. Absolventi tak budou mít uplatnění zaručené. V Česku se chystá výstavba nových jaderných bloků. I proto bude větší poptávka po odbornících na jadernou energetiku. Vysoké učení technické se […]

číst více

Magistrem za rok. VŠE zkracuje studium na jednom z oborů

Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze po zrušení bakalářských prací přichází s další novinkou. Jeden z magisterských programů vyučovaný v angličtině bude nově možné vystudovat už za rok. K získání titulu bude zapotřebí také absolvovat několikaměsíční praxi a obhájit diplomovou práci. Fakulta zkrácení doby studia u programu Master in Sustainability Management odůvodňuje rostoucí poptávkou po absolventech takzvaných ESG oborů. […]

číst více