POROVNÁNÍ OBORŮ: Doprava, dopravní řešení a dopravní technologie

19. 3. 2009 | O studijních oborech

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta dopravní

O studiu

FD ČVUT na svých webových stránkách uvádí, že „preferuje pojetí dopravy jako systému, s důrazem na telematiku jak v železniční, tak také v silniční dopravě. Mimoto se fakulta zaměřuje na logistiku, dopravní informatikou a disciplínami z oblasti letecké dopravy a další problematikou tohoto oboru“. Studium je koncipováno jako tzv. „projektově orientované“. To znamená, že studenti se minimálně dva semestry zabývají řešením reálných projektů, které si studenti vybírají z navržených témat (z oblasti konkrétní technické, ekonomicko-technické nebo socio-technické problematiky). Na většině projektů se podílí i více studentů, což jim pomáhá naučit se teamové práci a její organizaci. Své práce mohou rozšířit v následujícím magisterském studiu.

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích

Obory

 • Automatizace a informatika (P, 4 roky)
 • Dopravní systémy a technika (P, 4 roky)
 • Letecká doprava (P, 4 roky)
 • Management a ekonomika dopravy a telekomunikací (P, K, 4 roky)
 • Technologie údržby letadel (P, 4 roky)
 • Profesionální pilot (P, 3,5 roku)

Více informací o jednotlivých bakalářských oborech najdete zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto programu nalézají uplatnění mj. v oblasti dopravní a spojové infrastruktury a dopravní telematiky zejména na středních úrovních řízení. Mnohé uchazeče láká i jeho zaměření na leteckou dopravu, a tak se ze studentů mohou stát po dalším studiu například profesionální piloti, pracovníci v oblasti řízení letového provozu nebo managementu letecké dopravy apod. Výuka tohoto programu probíhá v Praze a v Děčíně, kromě oborů Letecká doprava, Technologie údržby letadel a Profesionální pilot. Tyto se realizují pouze v Praze.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z matematiky a fyziky (uchazeči o studium oboru Profesionální pilot také z angličtiny) a dále pak z ústního pohovoru. Uchazeči o studium v Děčíně se účastní pouze ústního pohovoru. Při ústním pohovoru pro uchazeče o obor Profesionální pilot se navíc koná posouzení předpokladů úspěšného pilotního výcviku, které sestává z kontroly maturitního vysvědčení, kontroly dokladu o zdravotní kvalifikaci 1. třídy získaného v Ústavu leteckého zdravotnictví, a z ověření prohlášení uchazeče, že si je vědom nutnosti hradit finanční náklady praktického výcviku z vlastních finančních zdrojů (výcvik v rámci bakalářského studia je bezplatný, nicméně praktický pilotní výcvik kandidáta dopravního letectví představuje částku asi 1 milion korun). Testy z matematiky si můžete vyzkoušet zde, testy z fyziky zde.

Web fakulty: www.fd.cvut.cz

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

O studiu

Dopravní fakulta na pardubické univerzitě „je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření.“ V porovnání s Dopravní fakultou ČVUT se více zaměřuje na silniční a kolejovou dopravu, dopravní technologie, logistiku a spediční činnost.

Studijní program: Stavební inženýrství

Obory

 • Dopravní stavitelství (P, 4 roky)

Studijní program: Dopravní technologie a spoje

Obory

 • Dopravní management, marketing a logistika (P, K, 3 roky)
 • Management, marketing a logistika ve spojích (P, K, 3 roky)
 • Technologie a řízení dopravy (zaměření Technologie a řízení dopravních systémů a (P, K, 3 roky) Logistické technologie (P, 3 roky))
 • Dopravní prostředky (zaměření Silniční vozidla a Kolejová vozidla) (P, K, 3 roky)
 • Dopravní infrastruktura (zaměření Dopravní cesta (K, 3 roky) a Elektrotechnická zařízení v dopravě (P, K, 3 roky))
 • Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury (zaměření Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury a Ochrana životního prostředí v dopravě) (P, K, 3 roky)
 • Aplikovaná informatika v dopravě (P, 3 roky)

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v nejrůznějších dopravních společnostech a podnicích, ve výrobních, stavebních i obchodních firmách, v oblasti výzkumné a projektové organizace, státní správy, ale i ve školství.

Přijímací zkoušky

Uchazeči jsou přijímání na základě struktury maturitních předmětů a výsledků u maturity a dále na základě výsledků z posledního ročníku střední školy.

Web fakulty: www.upce.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

Technická fakulta

Také v rámci ČZU najdeme jeden obor, který těsně souvisí s dopravní problematikou. Vypisuje jej Technická fakulta.

Obory

 • Silniční a městská automobilová doprava

Teto obor připravuje absolventy pro řízení provozních, technologických a ekonomických činností v silniční a městské dopravě (s výjimkou kolejové dopravy). V rámci studia se studenti seznámí s konstrukcí a provozem automobilových motorů a vozidlových mechanismů, dále pak se základy skladovací techniky, ale i ekonomiky silniční a městské dopravy. Mimoto vzdělává studenty v informační technice či územním plánování a podnikání v dopravě, a to včetně všech právních a bezpečnostních předpisů. Studenti se rovněž učí projektovat dopravní sítě a přepravu osob. Odborná část studijního programu se skládá z pěti skupin předmětů: Motorová vozidla, Silniční doprava, Dopravní inženýrství, Ekonomika a řízení a Volitelné předměty.

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují v oblasti řízení provozních, technologických a ekonomických činností silniční a městské automobilové dopravy, dále ve výzkumu, výrobě a obchodu v automobilkách a dopravně-inženýrských firmách, u výrobců a distributorů automobilů a náhradních dílů, v servisních útvarech, logistických podnicích, ve zkušebnách, pojišťovnách motorových vozidel, na státních úřadech i jinde.

Přijímací zkoušky

Zkoušky jsou písemné a skládají se z matematiky a fyziky.

Web fakulty: www.tf.czu.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Fakulta stavební na VŠB-TU Ostrava nabízí v rámci programu Stavební inženýrství dva obory, které těsně souvisí s oblastí dopravy.

Studijní program: Stavební inženýrství

Obory

 • Dopravní inženýrství

Tento obor se ve svém obsahu zaměřuje na studium, průzkum a prognózy jevů a zákonitostí v dopravě. Studenti jsou seznamováni s postupy užívanými při silničním plánování a dopravním řešení.

 • Dopravní stavby

Studijní obor staví na všeobecném inženýrském a stavebně-technickém základu. Studenti mohou vybírat ze dvou zaměření, a sice silniční stavitelství a železniční stavitelství. Během studia se seznamují s různými způsoby řešení a technologií výstavby, učí se, jak hospodařit s dopravní infrastrukturou, jak omezovat negativní vlivy dopravy na životní prostředí a mnoho dalšího.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Dopravní inženýrství jsou vybaveni znalostmi o vývoji a vlivech dopravy a o organizaci a řízení provozu. Uplatnit se mohou mj. v institucích a firmách, které se zabývají navrhováním, realizací, kontrolou a posuzováním staveb a dopravně inženýrských opatření, dále pak u Policie ČR či ve státní správě. Absolventi oboru Dopravní stavby nacházejí zaměstnání v oblasti přípravy, projektování, realizace a údržby dopravních staveb a zařízení (kupříkladu na stavbě dálnice, při modernizaci regionálních a vysokorychlostních železničních tratí a integrovaných dopravních systémů aj.) a dalších.

Přijímací zkoušky

O přijetí uchazečů ke studiu rozhodne děkan fakulty na základě studijního prospěchu a studijního průměru ze střední školy. Pořadí přijatých uchazečů bude stanoveno podle průměrného prospěchu za jednotlivé ročníky střední školy.

Web fakulty: www.fast.vsb.cz

Další školy

Obory, související s dopravou nabízejí také další vysoké školy:

 • VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta strojního inženýrství

Studijní program: Strojírenství

Obory

 • Strojní inženýrství (P, 3 roky)
 • Stavba strojů a zařízení (P, 3 roky)

Web fakulty: www.fme.vutbr.cz

 • ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Studijní program: Strojírenství

Zaměření

 • Diagnostika a servis silničních vozidel

Web fakulty: www.fst.zcu.cz

zdroje:

Další články k tématu

Vysoké školy na Moravě otevírají nové obory. Reagují na poptávku trhu

Dostavba jaderné elektrárny, změna klimatu i potřeba revitalizovat krajinu. Na to všechno reagují vysoké školy na Moravě a otevírají nové obory, aby pomohly zaplnit mezery na pracovním trhu. Absolventi tak budou mít uplatnění zaručené. V Česku se chystá výstavba nových jaderných bloků. I proto bude větší poptávka po odbornících na jadernou energetiku. Vysoké učení technické se […]

číst více

MUNI je skokanem roku v žebříčku univerzit. Techniky si pohoršily

Masarykova univerzita v Brně (MUNI) v žebříčku univerzit Quacquarelli Symonds (QS) ranking zaznamenala v meziročním srovnání největší posun z českých škol. Pohoršily si naopak České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická. Do nejlepší pětistovky univerzit z celého světa se probojovali tři čeští zástupci.  Masarykova univerzita si oproti loňskému hodnocení polepšila z 551. až 560. pozice o víc jak sto […]

číst více

Podzim na Univerzitě Pardubice ve znamení akcí pro studenty a veřejnost

Všemi barvami podzimu bude od října hrát Univerzita Pardubice. Kromě toho, že tam startuje akademický rok, připravila škola také celou řadu akcí, a to nejen pro studenty. V plánu jsou besedy, přednášky a nebo třeba výstava obrazů. „Akademický rok vždy startujeme s novou energií a akcemi pro naše studenty i veřejnost. Univerzita Pardubice vzdělává zájemce všech […]

číst více