POROVNÁNÍ OBORŮ: Management kultury (magisterské obory) I.

8. 4. 2011 | O studijních oborech

Nestačí vám bakalářský titul v arts managementu, ale chcete i „magistra“? Protože ho lze v České republice získat na celé řadě fakult, připravili jsme pro vás o magisterském studiu managementu umění a kultury hned dva články. Nejprve se podíváme na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, Janáčkovu akademii a Vysokou školu ekonomickou.************

Management v kultuře

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Brno

Charakteristika oboru: Obor je určen zájemcům prezenčního i kombinovaného studia a jak již jeho název napovídá, týká se především těch, jež zajímá provoz kulturních institucí a praktického řešení problematiky managementu v kultuře. Studenti se věnují právu a ekonomii v kultuře, teorii managementu a marketingu, účetnictví, fundraisingu v neziskovém sektoru, public relations a autorskému právu. Nechybí ani předměty s uměleckým zaměřením, jako jsou například dějiny umění a estetika.

Uplatnění absolventů: Absolventi studia by měli být schopni se orientovat ve všech oblastech spojených s managementem kultury, především v jejich modifikacích v euro-americkém prostředí. Po ukončení studia se studenti mohou ucházet o místo organizátora kulturních projektů, dále o místo řídícího charakteru na různých uměleckých akcích a postech ve státním i soukromém sektoru.

Přijímací zkoušky: Jako i pro jiné navazující magisterské programy je i zde nutnou podmínkou úspěšné absolvování bakalářského programu s podobným umělecko-manažerským profilem. Uchazeč musí projít přijímacím řízením, které je zaměřeno na otázky aktuálního stavu umělecké tvorby a problematiku podpory kulturních organizací. ** Šance na přijetí:** Počty jsou souhrnné pro uchazeče o prezenční i kombinované studium. V následujícím školním roce se počítá s přijetím celkem 50 uchazečů.

Rok 2010/2011 Celkem přihlášeno: 531 Celkem přijato: 87

Více informací: zde

Divadelní manažerství

JAMU, Divadelní fakulta. Brno

Charakteristika oboru: Magisterský obor zaměřený opět především na management v divadelnictví. Tentokrát je však hodně orientován na mezinárodní spolupráci, postavení divadla ve světě. Důraz je kladen na jazykové schopnosti, které umožní komunikaci a spolupráci se zahraničními partnery. Kromě toho je však také studium zaměřeno na možnosti financování a získávání příspěvků v neziskovém sektoru, právní a ekonomické aspekty umělecko-manažerské práce. Studium není profilováno jen na divadelní management, ale dotýká se i problematiky kulturního a obecného managementu. Studenti si mohou během studia ozkoušet teoretické poznatky při zajišťování společných projektů a na mezinárodním festivalu divadelních škol.

Uplatnění absolventů: Celé studium je uspořádáno tak, že by z absolventů mělo vychovat schopné divadelní producenty. Ti by se měli orientovat v nových manažerských trendech, v strategickém plánování, v marketingu a PR. Dále by po ukončení studia měli být schopni vyznat se ve složitém dotačním prostředí (a to na národní i mezinárodní úrovni).

Přijímací zkoušky: Uchazeči o studium tohoto oboru by měli pocházet z řad těch, kdo absolvoval bakalářské studium v příslušném oboru studijního programu „Dramatická umění“ nebo ve studiu příbuzném. K přihlášce se mimo jiné přikládá i bakalářská diplomová práce, portfolio (obsahující všechny důležité seminární a semestrální práce a záznamy důležitých uměleckých prací z příslušného oboru). Dále s k přihlášce ke studiu přikládá ještě návrh tématu s anotací magisterské diplomové práce a magisterského absolventského projektu. Zkouška probíhá dvoukolovou formou, v prvním kole se bez účasti uchazeče zhodnotí zaslané materiály, druhé kolo probíhá formou pohovoru.

Šance na přijetí: Jedná se o poměrně komorní studium, čili se nenechte zmást malými čísly. Vždyť úspěšnost v minulých letech byla více než poloviční.

Rok 2009/2010 Celkem přihlášeno: 15 Celkem přijato: 8 Rok 2010/2011 Celkem přihlášeno: 10 Celkem přijato: 7

Více informací: zde

Arts Management

VŠE, Fakulta podnikohospodářská. Praha

Charakteristika oboru: Navazující magisterské studium je koncipováno tak, že výrazně prohlubuje znalosti získané za studia bakalářského na téže fakultě. Připravuje tedy studenty na to, aby se z nich mohli stát zkušení manažeři v oblasti ekonomiky kultury. Studium by mělo být silně provázáno s praxí, což by mělo být zaručeno například častou účastí lidí z oboru na přednáškách a seminářích, dále pořádáním různých speciálních přednášek a spoluprací mezi fakultami VŠE.

Uplatnění absolventů: Po zakončení studia se mohou absolventi ucházet o práci ve státním sektoru (ve státní správě, v místní samosprávě, v orgánech EU, ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích), ale i na poli neziskových organizaci, nadací a fondů. Samozřejmě je zde i možnost profilovat se v soukromém sektoru, například formou daňového poradenství či formou řízení samostatné kulturní organizace.

Přijímací zkoušky: Zkoušky k přijetí na obor Arts Management se skládají ze dvou testů, oba dva se píší v jeden den. Jedná se o test z ekonomických disciplín (management, marketing a podniková ekonomika) a test z kulturní části (dějiny umění, kulturní legislativa, financování umění).

Šance na přijetí: Předpokládaný počet přijatých pro rok 2011/2012 je 100 studentů.

Více informací: zde

Zdroje: webové stránky jednotlivých škol. Zdroj fotografií: http://www.sxc.hu.