POROVNÁNÍ OBORŮ: Management kultury (magisterské obory) II.

20. 4. 2011 | O studijních oborech

Studium arts managementu nabízí fascinující kombinaci ekonomie a humanitních věd. Protože se mu lze v České republice věnovat na překvapivě mnoho fakultách, přinášíme Vám druhý díl článku o magisterských oborech blízkých managementu umění a kultury. Tentokrát nahlédneme do tří oborů na DAMU.

Arts Management & Arts Marketing

DAMU, Katedra produkce. Praha

Charakteristika oboru: Ačkoli se obor vyučuje na Divadelní fakultě Akademie múzických umění, není zaměřen pouze na divadelnictví, ale i na mezi-žánrové kulturní projekty. Obecně se dotýká všech spekter živého umění (tzv. Performing Arts). Studenti se mohou vzdělávat v oblastech marketingu a PR, fundraisingu, projektového managementu, kreativním průmyslu a kulturní politice.

Uplatnění absolventů: Po absolvování studia by měli být studenti schopni tvořit a realizovat kulturní projekty, vést marketingové průzkumy a strategie týkající se těchto projektů, komunikovat s médii a být schopni analyzovat a porovnávat nástroje jednotlivých regionálních i mezinárodních kulturních politik.

Přijímací zkoušky: K přijímacím zkouškám na magisterské studium se mohou přihlásit buď studenti posledního ročníku bakalářského studia na Katedře produkce DAMU (ti absolvují pouze druhé kolo přijímacích zkoušek) nebo studenti, kteří již dříve dokončili bakalářské studium tamtéž nebo na jakémkoli příbuzném oboru v ČR. Tito uchazeči však musí absolvovat plné přijímací řízení, skládající se ze dvou kol. V prvním kole se uchazeči účastní testu z oblasti managementu, marketingu, historie a teorie divadla, práva a ekonomie. Druhé kolo se skládá z ústní zkoušky, na které uchazeč předloží svůj magisterský projekt a popíše svou motivaci ke studiu.

Šance na přijetí: Katedra produkce DAMU bohužel neuvádí, kolik studentů bylo přijato do jednotlivých specializací (Arts Management & Arts Marketing, Ekonomika, právo a provozování divadla, Divadelní producentství) – všechna dále uvedená čísla jsou tedy pro všechny tři specializace dohromady. Rok 2009/2010 Celkem přihlášeno: 16 Celkem přijato: 8 Rok 2010/2011 Celkem přihlášeno: 19 Celkem přijato: 11

Více informací: zde.

Ekonomika, právo a provozování divadla

DAMU, Katedra produkce. Praha

Charakteristika oboru: Jak už název napovídá, dalších obor umělecko-manažerského studia na DAMU se zabývá především vnitřní organizací fungování divadelní činnosti. Jedná se například o posuzování chování zaměstnanců z umělecké sféry, posuzování ekonomických faktorů v divadelnictví atp. Studenti jsou vyučováni metodou srovnávání teoretických poznatků a praktických zkušeností.

Uplatnění absolventů: Absolventi oboru mohou nalézt uplatnění ve většině složkách řízení kulturních souborů, především ovšem divadelních. A to nejen na úrovni vedoucího celého souboru ale i na úrovni vedoucího jednotlivých složek vedení, tj. například vedoucí ekonomického úseku, správního úseku, asistent šéfproducenta atp.

Přijímací zkoušky: Pro přijímací zkoušky na tento obor platí stejná pravidla jako u přijímacích zkoušek na magisterský obor Arts Management & Arts Marketing na téže fakultě (viz výše).

Šance na přijetí: viz výše Více informací: zde.

Divadelní producentství

DAMU, Katedra produkce. Praha

Charakteristika oboru: Oproti předchozím dvěma oborům je Divadelní producentství výrazně kreativnější obor, což vychází především z jeho zaměření. Studenti jsou vedeni k tomu, aby byli schopni vést divadlo či jinou kulturní instituci tradiční formou (principál, direktor apod.), nebo aby se z nich stal výkonný producent. Ten zajišťuje veškeré nezávislé a kreativní činnosti a využívá k tomu odborné zkušenosti a znalosti všech divadelních profesí. Celý projekt studia je realizován v ateliérové formě, to znamená, že je pevně spjat s osobnostmi pedagogů a je zde kladen velký důraz na individuální pojetí studia.

Uplatnění absolventů: Budoucí uplatnění mohou absolventi oboru Divadelní producentství nalézt jako vrcholoví manažeři uměleckých skupin, divadel, festivalů. Mohou se samozřejmě ucházet o práci producentů divadelních souborů, hudebních těles, výtvarného umění atp.

Přijímací zkoušky: Opět zde platí velmi podobné podmínky jako u magisterského oboru Arts Management & Arts Marketing a oboru Ekonomika, právo a provozování divadel (viz výše).

Šance na přijetí: viz výše

Více informací:„zde“: http://www.damu.cz/…roducentstvi.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroje informací: webové stránky jednotlivých škol. Zdroje fotografií: http://www.sxc.hu.