Jak podat odvolaní proti výsledkům maturity

3. 6. 2019 | Rady maturantům

cropped-view-hands-typing-laptop_1262-3196Máte pocit, že vám bylo ukřivděno při hodnocení maturitních písmenných prací nebo v průběhu profilové ústní části na vaší škole? Jakožto maturant máte ze zákona právo podat proti výsledkům jakékoli části maturity odvolání. Stačí zaslat Žádost na přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky na příslušný úřad a čekat.

Jak na to?

Žadatel vyplní příslušný formulář dostupný ze stránek maturita.cermat.cz. Pozor na to, že existují dva různé, podle toho, na jakou část zkoušky se maturant odvolává. Jiný formulář má didaktický test společné části maturity (najdete ho pod odkazem „Formulář žádosti o přezkum podávané na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“) a jiný existuje pro případy, kdy se jedinec chce odvolat proti výsledkům ústní části, písemné práce nebo vyloučení (Formulář žádosti o přezkum podávané na krajské úřady).

Při vyplnění dbejte na správné vyplnění následujících údajů:

  • jméno a příjmení
  • telefonní, případně e-mailový kontakt
  • identifikační číslo (kód žáka (ID žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na výpisu výsledků didaktických testů žáka)
  • název a sídlo kmenové školy
  • doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno
  • popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky, v případě didaktického testu konkrétní úlohu)
  • žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti)
  • žádost musí být vlastnoručně podepsána (s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky nebo emailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem).

Vyplněnou žádost je nezbytné poslat poštou, datovou schránkou nebo e-mailem, kde však nesmí chybět elektronický podpis, nebo odevzdat osobně na podatelně daného úřadu. V případě, že se odvoláváte proti výsledkům didaktického testu, je nutné žádost poslat na ministerstvo školství, které sídlí na adrese MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Pro větší přehlednost doporučuje ministerstvo nadepsat obálku „Žádost o přezkoumání“. Maturantům také doporučuje, aby si před podáním žádosti ověřili, zda je jejich zpochybnění výsledků skutečně oprávněné.

To mohou udělat na oficiálních stránkách maturity maturita.cermat.cz, kde jsou k dispozici oficiální výsledky, případně je ještě možné zažádat si o zaslání vybraného dokumentu s výsledkem zkoušky e-mailem přes internetovou stránku www.vpz.cermat.cz.

Záznamový arch a protokol o průběhu zkoušky je pak uložen ve škole, kde maturant zkoušku absolvoval a kam se na něj také může přijít podívat. Poslední důležitou podmínkou je nepropásnout termín podání žádosti, která je v případě didaktického testu 4. června 2019.

Pokud se žák chce odvolat na část ústní zkoušky (společné i profilové), vyloučení ze zkoušky nebo písemné práce z češtiny, je třeba žádost doručit na příslušný krajský úřad (v Praze pak magistrát Hlavního města Prahy). Termín pro podání žádosti o přezkoumání písemné práce je totožný, tedy 4. června 2019. Pokud se však maturant odvolává na ústní část (profilovou i společnou), má čas až do 1. července.

Co se děje po poddání žádosti?

Jak ministerstvo školství, tak příslušný krajský úřad (popřípadě magistrát) májí 30 dní na přezkoumání maturantovy žádosti. Po uplynutí této lhůty dostane žadatel vyrozumění buď doporučeně poštou, nebo datovou schránkou, pokud ji má. V případě didaktických testů je vedle samotných testů a jejich hodnocení, přihlíženo také k validačnímu protokolu, který vydává CERMAT po zveřejnění didaktického testu. Zároveň je brán v potaz i oponentní posudek Nezávislé odborné komise MŠMT.

Šance na úspěch jsou nepatrné

Minulý rok žádalo o přezkoumání didaktických testů 2408 maturantů, tedy o 72 méně než v roce 2017, a to i přesto, že výsledky zkoušky byly horší. Úspěšnost odvolání je podle údajů z roku 2017 velmi nízká, uspělo jen šest žadatelů. Aktuální počet odvolání zatím k dispozici není, vzhledem k tomu, že ještě neuplynula lhůta pro podání.