Zapomenout uvést zdroj se nevyplácí. Postihem může být i vyhazov z VŠ

17. 6. 2019 | Stojí za přečtení

young-businessman-using-laptop-looking-smartphone-screen_23-2148096496Plagiátorství na vysokých školách je v poslední době i kvůli nedávným skandálům řady českých ministrů a ministryň i některých akademiků často diskutovaným tématem. Jak se plagiátorství odhaluje, jaké za něj hrozí sankce a jak se mu úspěšně vyhnout?

Plagiát je dílo, jenž někdo převezme od jiného autora a neprávem ho vydává za své. Plagiátorství je potom jedním ze základních přestupků akademického morálního kodexu. Lze za něj považovat úmyslné kopírování cizího textu a myšlenek a jejich vydávání za vlastní, úmyslné i neúmyslné opomenutí citace některého z použitých zdrojů a nesprávné citování využité literatury. Zodpovědný za správnost a čestnost svého díla je vždy autor, případně autoři. Při psaní odborných textů v rámci studia je proto důležité seznámit se s pravidly, osvojit si citační styly a vyvarovat se všech forem plagiátorství.

S tím vám může pomoci například přehledná příručka z dílny Masarykovy univerzity Metodiky tvorby bibliografických citací, která je volně k dispozici na webových stránkách MUNI.

Kdy se jedná o plagiát?

Základním pravidlem je, že pokud student jakoukoliv část textu, myšlenku nebo informaci přebírá od jiného autora, musí ho citovat. Pokud student danou část textu, myšlenku nebo informaci přepíše, pozmění nebo parafrázuje, stejně musí odkazovat k původnímu autorovi. O plagiátorství se nejedná pouze v případě, kdy student odkazuje na obecně známé informace a fakta, například pokud zmiňuje datum založení České republiky nebo uvádí, že prvním českým prezidentem byl Václav Havel.

Citace v odborné práci by měly být konzistentní, měly by tedy podléhat stejnému stylu. Mezi světově nejčastěji užívané citační styly spadá například APA style, Chicago style, MLA style a další. Před začátkem psaní odborné práce by si proto student měl zjistit, jaký citační styl jeho fakulta, obor nebo vedoucí práce preferuje a pečlivě si nastudovat, jak k uvádění zdrojů správně přistoupit. Jako pomocník slouží studentům i projekt www.citace.com, kde si mohou vygenerovat příslušnou citaci ve zvoleném formátu.

Jak se plagiátorství kontroluje?

Kromě autora jsou za kvalitu prací zodpovědní také vedoucí a oponenti i členové zkušebních komisí, jak upozorňuje ministerstvo školství. Plagiátorství je ošetřeno také zákonem. Podle něj musí například každá vysoká škola žádající o akreditaci dokázat, že přijala dostatečná opatření, aby zabránila případnému plagiátorství a podvodech při studiu. Záleží však na každé vysoké škole, jaký kontrolní systém si nastaví.

Od roku 2006 musí být závěrečné práce na všech školách odevzdávány také v elektronické podobě, což umožňuje rychlou kontrolu počítačovými systémy. Díky těmto opatřením se značně zpřísnila kontrola závěrečných prací a školy jsou díky různým programům mnohem efektivnější v odhalování plagiátorů. Zároveň ale tyto programy umožňují studentům ověřit si, zda v textu nejsou sporné pasáže dříve, než ho odevzdají.

Jedním z nejznámějších a nejvyužívanějších softwarů na odhalování plagiátu jsou Turnitin a iThenticate, které využívají instituce po celém světě. V České republice patří mezi nejznámější systémy Theses.cz, za jehož vývojem a provozem stojí Masarykova Univerzita v Brně. Systém Theses.cz používá v současnosti ke kontrole odborných prací více než 23 veřejných vysokých škol, včetně Univerzity Karlovy a VŠE. Dalšími populárními programy jsou Odevzdej.cz, Repozitar.cz a Plag.cz.

Jak se plagiátorství trestá?

Pokud škola objeví plagiát v některé ze závěrečných prací, mohou její rektoři zahájit řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky absolventa, případně její části, kterou se myslí i obhajoba závěrečné práce. Každá fakulta si pak sama stanovuje, jaké tresty plagiátorům udělí. Může to být napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia, nebo i úplné vyloučení ze studia, pokud se prokáže, že se student plagiátorství dopustil úmyslně.

Při psaní odborné práce je tedy dobré mít na paměti: citovat, citovat a kontrolovat. Kdykoliv člověk přebírá část textu nebo myšlenku od jiného autora, je nutné zdroj uvést. Před odevzdáním práce je vhodné si ji zkontrolovat v nějakém z výše zmíněných programů, které studenta upozorní, pokud jsou nějaké pasáže v textu shodné s jiným dílem. Pokud program označí některé pasáže, nemusí se nutně jednat o plagiát. Jestliže je daná pasáž ocitovaná, vše je v pořádku.

Zdroje: MŠMT, Vysokéškoly.cz, MUNI, VŠE, CUNI