Speciál O OBORECH: Psychologie

23. 2. 2011 | O studijních oborech

Psychologie je oborem mnoha tváří a není tedy divu, že jej v českém vysokoškolském systému najdeme v rámci několika různých fakult. Pod stejnojmenným oborem se tak často skrývají ne zcela totožné studijní plány – jak se v nich zorientovat?

Obor psychologie je vhodný zejména pro ty uchazeče, kteří se nebojí mnohdy náročné práce, jsou empatičtí a mají předpoklady pro to, vžít se do složitých životních situací druhých. Musejí však počítat s tím, že se během studia setkají také s předměty i z jiných oblastí, než je psychologie (například s etikou, antropolgií, sociologií apod.), nebo s předměty z oblasti logiky či matematiky, které jsou důležité zejména pro správné vedení výzkumů a jejich vyhodnocování. Nedílnou součástí studia jsou také povinné praxe.
Většina u nás nabízených oborů zároveň představuje základní předpoklad pro pozdější možnost získání tzv. Evropského certifikátu z psychologie (více informací o tomto certifikátu naleznete na stránkách europsy.cz)

Filozofické fakulty

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Studijní obor: Psychologie (Bc., P/K; 3 roky; NMgr., K; 2 roky)

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Studijní obor: Psychologie (Bc., P; 3 roky – dvouoborové studium – pouze v kombinaci s Pedagogikou)

V bakalářském cyklu se studenti nejprve seznamují s poznatky z oblasti psychologie, propedeutiky či aplikovaných disciplín. Zahrnuty jsou však i předměty zaměřené na anatomii, neuropsychologii, sociologii, kulturní antropologii, etiku aj., postupně bývají zařazovány také předměty zaměřené na metodologii, teorii či aplikované a speciální psychologické discipliny. Absolventi oboru získávají odborné znalosti z různých dílčích disciplin psychologie, a to z hlediska jejich historie i teorie, jsou schopni organizovat a vyhodnocovat výzkumy s využitím postupů kvantitativní a kvalitativní metodologie. Získávají také zevrubné znalosti z oblasti nepsychologických disciplin (etika, sociologie, filozofie, kulturní antropologie atp.).
Magisterské studium na UP již zahrnuje předměty zabývající se speciálními a hraničními psychologickými disciplínami (obecná psychoterapie, manželské a rodinné poradenství, sexuální psychologie, speciální otázky psychodiagnostiky, adiktologie, neuropsychologie, speciální metody a techniky výzkumu, psychohygiena, personální management, management marketingu, psychologie a výběr pracovníků, manažerská psychologie, znalectví v psychologii at­d.).

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského stupně studia se uplatní na různých asistentských pozicích, například u psychologů, pedagogů, speciálních pedagogů apod., dále ve specializovaných zařízeních sociálních služeb a vzdělávacích institucích. Uplatnit se mohou i jako vychovatelé, odborní referenti, techničtí asistenti ve výzkumu apod. Nemohou však pracovat na samostatných odborných pozicích. Absolventi magisterského navazujícího kombinovaného studia mohou již pracovat jako psychologové ve zdravotnictví, sociálních institucích, státní správě, vězeňství, školství apod.

Pedagogické fakulty

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Studijní obor: Psychologe (Bc., P; 3 roky; NMgr., P; 2 roky)

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Studijní obor: Psychologe (Bc., P; 3 roky)
Studijní obor: Arteterapie (Bc., K; 3 roky)

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Studijní obor: Psychologie se zaměřením na vzdělávání (Bc., P; 3 roky)
Studijní obor: Učitelství psychologie pro SŠ (NMgr., P; 2 roky)

Psychologie na pedagogických fakultách se primárně zaměřuje na individuální i skupinovou práci s mládeží v oblasti psychologického poradenství, ať už se tak děje ve školských zařízeních, a nebo v nejrůznějších poradnách a vzdělávacích či výchovných zařízeních. Studium zahrnuje nejen předměty z oblasti psychologie, ale i z obecné a speciální pedagogiky, nutné k tomu, aby byl absolvent schopen plnohodnotně pracovat s mládeží. Zahrnuta je tedy například obecná, vývojová, sociální, pedagogická i klinická psychologie či psychologie práce a z oblasti pedagogiky pak teorie speciální pedagogiky, psychopedie, etopedie, tyflopedie, surdopedie, logopedie, somatopedie aj. Studium však své posluchače vzdělává i v metodologických postupech výzkumu ve výše zmíněných oblastech.

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářských oborů se zpravidla uplatňují na asistentských a pomocných pozicích (například u psychologů, vychovatelů či pedagogů). Mohou též pracovat jako osobní asistenti postižených osob nebo jako odborní referenti na základních a středních školách (běžných i speciálních), poradenských pracovištích, v ústavech sociální péče, dětských domovech, azylových domech, v zařízeních pro léčbu závislostí, v samosprávních a státních institucích, nadacích a neziskových organizacích, úřadech práce apod.
V magisterských oborech se pak dále profilují pro samostatnou práci odborného psychologa, a to především v oblasti školství, výchovy a vzdělávání (školní psycholog, poradenský psycholog aj.). Uplatnit se ale mohou i ve zdravotnických a speciálních zařízeních, především těch určených dětem a mládeži.
Poněkud odlišný přístup ke studiu psychologie pak nabízí bakalářský obor v kombinované formě nazvaný Arteterapie. Vypisovaný je pouze na JČU. Studium tohoto oboru je vedle pedagogů, psychologů, lékařů, sociálních pracovníků či výtvarníků určeno také absolventům středních škol, kteří chtějí pracovat v těchto profesích. Součástí studia je praktický výcvik v Ateliéru arteterapie, simulující formu obdobnou terapeutické komunitě. Absolventi se následně mohou věnovat týmové i samostatné terapeutické, vzdělávací a výtvarně pedagogické činnosti ve všech zařízeních, kde mohou specifické arte-postupy pomoci vytvořit atmosféru sdílnosti a otevřenosti.

Sociálněvědné fakulty

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Studijní obor: Psychologie (Bc., P – jednooborové i dvouoborové studium; 3 roky)
Studijní obor: Psychoterapeutická studia (Bc., K; 3 roky)

Vzhledem k celkovému zaměření FSS MU je zde obor Psychologie orientovaný spíše na oblast sociální psychologie (aplikované i teoretické) či psychologie poradenské. Studenti se mohou profilovat například v psychologii organizace a řízení, v psychologii zdraví, v psychologii dětí, mládeže a rodiny a ve speciálních oblastech obecné psychologie i metodologie psychologie.
V bakalářském programu se kromě základních poznatků současné psychologie a jejích disciplín studium zaměřuje na rozvoj osobnosti, komunikačních dovedností, na sebereflexi i na odbornou pomoc lidem v tísni.
V magisterském stupni studia lze na FSS MU studovat také příbuzný obor Psychoterapeutická studia. Ke studiu tohoto oboru se mohou hlásit absolventi minimálně bakalářského studia oboru psychologie, sociální pedagogiky, psychosociálních studií, sociální práce, poradenství v sociální práci, prevence a rehabilitace, sociální patologie, ošetřovatelství, adiktologie a dalších humanitních, sociálních a sociálně zdravotních oborů. Základní náplň oboru tvoří předávání poznatků z různých oblastí psychoterapie (historie, teorie, různé přístupy aplikované v psychoterapii, výzkum a metodologie apod.).

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského oboru Psychologie na FSS MU se uplatní například ve státní a soukromé sféře, sociální péči, státní správě, charitativních organizacích, nadacích, personalistice, reklamě, public relations aj.
Absolventi magisterského studia jsou již více specializováni (součástí studia jsou mj. přednášky prohlubující znalosti studentů v oblasti psychodiagnostiky, klinické psychologie, psychoterapie aj.) a díky nabídce předmětů a praxi se mohou více profilovat ve vybrané disciplině, ať už z oblasti psychologické praxe, či zvolí teoretickou orientaci.
Absolventi oboru Psychoterapeutická studia se uplatňují v profesích, jejichž základem je psychoterapeutická, případně sociálně terapeutická či vysoce kvalifikovaná poradenská práce s lidmi.

Pro vyhledání aktuálně nabízených studijních oborů v oblasti psychologie využijte náš Vyhledávač studijních oborů.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

Zdroj: webové stránky jednotlivých fakult a kateder
Foto: Stock.XCHNG