Speciál O OBORECH: Gender studia

21. 11. 2007 | O studijních oborech

Nedá vám spát boj za rovnoprávnost žen a mužů? Baví vás odhalovat způsoby, jakými jsou konstruovány role jednotlivých pohlaví? Potom by vás mohl zaujmout právě obor gender studies. Roušku, do které jsou genderová studia stále trošku zahalena, vám pomůže odkrýt tento článek. Pozn. Článek byl aktualizován 1. 12. 2009 (-kav-)

O co jde? Generová studia lze definovat jako studia kulturně a společensky vytvářených norem vztahů mezi pohlavími. V České republice je lze studovat na bakalářské úrovni na Katedře sociologie FSS MUNI, magisterský program zajišťuje Katedra genderových studií FHS UK. Dále běží samostatné semináře a kurzy na různých vysokých školách a neziskové organizace (Gender Studies, NESEHNUTÍ, NORA, aj.) pravidelně pořádají různé vzdělávací semináře.

„Genderová studia se proto zabývají jak analýzou struktur a procesů, jež se podílejí na sociálním uspořádání vztahů mezi ženami a muži, tak analýzou reprodukce femininit(y) a maskulinit(y) na individuální úrovni. Studia genderu jsou dynamicky se rozvíjejícím oborem, který sociální vědy obohacuje o perspektivu dekonstruující další zažité binarismy (příroda vs. kultura, biologie vs. společnost, soukromé vs. veřejné), vystavěné na hierarchickém základě. Gender je základní kategorií analýzy organizace lidských společností a produktů sociálního a kulturního života,“ charakterizují tento obor webové stránky oboru na MU.

Co je cílem gender studia? Bakalářský program na FSS MU připravuje absolventy/ab­solventky po teoretické i metodologické stránce tak, aby byli schopny/i samos­tatně a fundovaně analyzovat genderově relevantní problémy, což je klíčovým předpokladem k tomu, aby se jedna z priorit Evropské unie – rovné příležitosti žen a mužů – dařila realizovat v praxi. Magisterský program na FSS MU v rámci studia sociologie nabízí celou řadu profilových kurzů, které studujícím umožní prohloubit jejich akademickou erudici při studiu, kritické reflexi a analýze genderu.

„V rámci magisterského programu GS studující konfrontují široké spektrum teoretických, metodologických i praktických otázek týkajících se genderu jako jednoho ze základních organizačních principů lidské společnosti; genderové a sexuální symboliky a kontextualizace; historického i současného postavení žen a mužů v různých společnostech; vlivu feministických teorií a metod ve vědě a výzkumu; a dalších různých aspektů genderu,“ píše se o oboru na stránkách FHS UK.

Nabízené předměty Na FSS MU si můžete vybrat z následujících předmětů: Sociologické teorie genderu, Historie ženského hnutí a feminismu, Gender a právo v ČR a EU, Genderová struktura společnosti, Metody prosazování genderové rovnosti + praxe, Metodologie výzkumu genderové problematiky, Gender v terénu: metody kvalitativního výzkumu, Gender a věda, Gender v etnografii, Gender ve válce: kultura násilí a konfliktu, Násilí na ženách, Gender v literatuře, Kritická mužská studia, Queer studies, Feministické hnutí v současných společnostech, Gender a média, Genderová socializace, Filosofické teorie genderu, Feminismus v domácím a mezinárodním kontextu, Trest a uvěznění: genderová perspektiva, Gender a náboženství, Český film z aspektu gender a feministické teorie.

FHS UK nabízí následující předměty: AIDS jako metafora, Antropologie genderu I. a II., Gender, Race and Multiculturalism, Diplomní seminář, Elektronická média, informační společnost a gender, Epistemologogical and Methodological Questions in Gender Studies, Feminism and Citizenship/En­gendering Citizenship, Feminismus a nacionalismus, Feminist Theories and the Body, Feministická epistemológia, Feministická etika, Paměť a rod: Orální historie v genderovém výzkumu, Feministické teorie, Gender a literatura, Gender a média, Gender a právo, Gender a sexualita v totalitních režimech 20. století, Gender v sociologii, Gender a vizualista, Gender Politics in Central and Eastern Europe, Gender ve filozofické antropologii, Gender v jazyce, Problematika slovotvorby, Genderová problematika třetího světa, Genderová struktura české společnosti, Historie z genderové perspektivy, Gender, sexualita a politika identity, Komparativní dějiny a historické proměny sexuality, Komparativní pohled na náboženství z genderového hlediska, Konstrukce genderových vztahů v moderní společnosti, Kritická analýza diskurzu a gender, Metodologické přístupy v genderových studiích, Metody feministické diskurzivní analýzy, Metody genderové analýzy médií, Metody prosazování genderové rovnosti, Mužská studia, Obecný úvod do metodologie sociálních věd, Politika identity a konstrukce sexuality ve společnosti, Politika rovných příležitostí v EU a v České republice, Postkoloniální studia z hlediska genderové analýzy, Gender, globalizace a sociální hnutí, Postižení z feministické perspektivy, Sexualita ve filmu, Queer Cinema, Sociální aspekty moderní éry, Transformace intimity jako součást modernizačních procesů, Stylistika, argumentace a akademické psaní, Tělo, text a kritika, Psychoanalýza, sémiotika a kultura, Základní pojmy sociální filozofie a filozofie dějin.

Uplatnění Absolventky a absolventi genderových studií mohou najít uplatnění v oblasti státní správy a samosprávy, v nevládních neziskových organizacích, v médiích, ale i v politických subjektech nebo vzdělávacích zařízeních. Budou průkopnicky přispívat k tzv. „gender mainstreaming“, tj. k integraci rodově diferencovaných přístupů do základních společensko-politických a kulturních funkcí společnosti; budou rozvíjet sociální spravedlnost, společenskou rodovou rovnováhu, rovnost i občanské právo na jinakost, a tedy se i stanou – z hlediska národního i mezinárodního – vlastními nositeli sbližování právní praxe ČR s Evropskou unií.

Absolventky a absolventi oboru se budou moci uplatnit také v práci odborně teoretické a pedagogické na univerzitní úrovni a přispívat tak k rozvoji oboru genderových studií interdisciplinárně, ve výzkumu i výuce.

Mějte přehled o vysokých školách:


Nevíte, co studovat? Za 5 minut to zjistíte!    Spustit test

O dalších oborech se dočtete mj. zde: andragogika,farmacie,architektura, psychologie, politologie