Speciál O OBORECH: Demografie

18. 8. 2011 | O studijních oborech

„Demografie stojí na pomezí přírodních a sociálních věd. Dotýká se událostí, které se týkají každého člověka.“ Přesně takovými větami lákají univerzity své potenciální studenty. Co si pod tímto oborem můžete skutečně představit a kam se za ním vydat?

Vymezení oboru

Demografie zkoumá lidský život z hlediska populace, u níž se zkoumá její velikost, struktura, vývoj apod. Každou událost lidského života zaznamenává a analyzuje z hlediska širšího kontextu, aby tyto informace dále statisticky zpracovávala. Jinými slovy, jde o vědní obor, jehož předmětem je lidská reprodukce, která se chápe jako obnova stavu obyvatelstva, a to prostřednictvím procesů porodnosti a úmrtnosti. Mimo to demografii zajímají změny takových procesů, jako jsou sňatečnost, rozvodovost, potratovost či migrace. Díky zobecňování určitých pravidelností lze částečně předvídat i budoucí vývoj.

Předměty

Studenti během různých kurzů získají nejen základní znalosti v různých odvětvích demografie (sociální, geografická, ekonomická), ale budou se učit také statistice, tvorbě modelů, národnímu účetnictví, populačnímu vývoji či hospodářským rozborům. Samozřejmostí je praktická část uvádějící do demografické analýzy a cizí jazyk.

Kde se dá studovat

Demografii lze v České republice studovat na dvou vysokých školách. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí tříleté bakalářské (pouze prezenčně, dvouoborové), dvouleté magisterské navazující (prezenční, jednooborové) i doktorské studium. Bakalářské obory lze studovat pouze v kombinaci s jiným oborem: Demografie s ekonomií, Demografie se sociologií či Demografie se sociální geografií. Univerzita Karlova nabízí také dvouletý navazující magisterský obor Demography v angličtině. Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí na Fakultě informatiky a statistiky studium oborů Sociálně-ekonomická demografie (tříletý bakalářský obor, pouze prezenčně) a Ekonomická demografie (dvouletý navazující magisterský obor, pouze prezenčně), pod programem Kvantitativní metody v ekonomice.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jak ve vědeckých a výzkumných pracovištích orientovaných na ekonomiku a sociální oblast, tak ve státní správě (obecní úřady, ministerstva, státní statistická služba) či různých institucích s přírodovědným či zdravotnickým zaměřením. Mohou ale také spolupracovat při výzkumech veřejného mínění či se uplatnit v personálních agendách velkých firem. Demografové se také uplatňují v oblastech marketingu, školství, propagace, bankovnictví či pojišťovnictví.

Světové populace ve středu zájmuSvětové populace ve středu zájmu

Přijímací řízení

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze přijímá minimálně 15 uchazečů. Přijímací zkouška má pouze ústní formu a je zaměřená na metody demografické analýzy a populační vývoj České republiky. Přijímací řízení na Vysokou školu ekonomickou tvoří písemný test z matematiky a britské angličtiny. Přijímačky je možné prominout v případě, že uchazeč: a) doloží studijní průměr z obou předmětů do 2,0 (zároveň každý z nich musel studovat alespoň 3 roky), b) dosáhne přijatelných výsledků ve zkoušce OSP, c) se účastnil celostátní přehlídky SOČ a kol olympiád. Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 80.

Více informací

V případě zájmu vás mohou zajímat také následující stránky: Studentský demografický klub Česká demografická společnost

Zdroj fotografií: stock.xchng

Zdroje

UK
VŠE