POROVNÁNÍ OBORŮ: Taneční umění

4. 11. 2009 | O studijních oborech

„Je mnoho různých povolání, ale tanec je poslání, ve kterém čas není ničím a jeho náplň vším…“ řekl jednou slavný český tanečník a choreograf Joe Jenčík. Ačkoli od tohoto výroku uplynulo už několik desítek let, určitě by jeho slova potvrdili všichni, kdo se na různých úrovních tanci věnují i dnes. A věřte nebo ne, tanec se dá studovat i na akademické půdě.

Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze

Tanec je jedním z múzických umění, a tak by bylo až s podivem, kdybychom ho nenašli na pražské Akademii múzických umění. Nabízí jej tamní Hudební fakulta (HAMU), kde jej najdete pod hlavičkou programu Taneční umění. V jeho rámci můžete vybírat ze čtyř oborů, z nichž každý se zaměřuje na zcela odlišnou oblast studia tance. Všechny nabízené bakalářské obory poskytují možnost zevrubnějšího vzdělání v dané oblasti i v rámci navazujících magisterských cyklů, případně v doktorských programech.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky na všechny obory programu Taneční umění sestávají vždy z teoretické i praktické části a často se konají v několika vyřazovacích kolech. U všech uchazečů se přitom již předem očekává zřejmý taneční a pohybový talent, doložená praktická zkušenost, ale i teoretické znalosti z oblasti tance jako významné kulturní a umělecké oblasti.

Předměty

První tři níže uvedené obory jsou organizovány Katedrou tance. Z vyučovaných předmětů se tu můžete setkat například s takovými, jako je Analýza tance, Choreografie a režie, Jevištní technika, Kinetografie, Kineziologie, Repertoár, Scénografie a kostým, Taneční antropologie, Taneční estetika a mnohé další. Mezi předměty vyučované v rámci čtvrtého oboru, Pantomimy (realizovaného Katedrou pantomimy), patří kromě jiného Nonverbální divadlo, „Mime corporel“ – Tělesný mimus, Improvizace divadelní, Filmový gag, pixilace, scéna-film, Žongláž, Jevištní řeč, Dramaturgie autorského divadla, Psychologie mimiky a gestiky a další.

  • Obor: Pedagogika tance

Pedagogika tance, jak už název napovídá, směřuje k výchově budoucích učitelů nových tanečníků. Tanec je však sám o sobě pojem velmi široký, a proto je tento obor ještě rozdělen na tři užší specializace: Moderní tanec, Klasický tanec a Lidový tanec. Do jednotlivých specializací se lze zapisovat od 3. semestru studia.

Přijímací zkoušky

Za obecné předpoklady přijetí do tohoto oboru je považována znalost tanečních technik (klasické, moderní, lidové), a to na úrovni absolventů taneční konzervatoře, dále pedagogický talent a samozřejmě zájem o obor (nejlépe doložený například pedagogickou, případně i jevištní praxí). Písemný test se zaměřuje především na prověření všeobecných kulturních znalostí a znalostí dějin tance a baletu. Talentová část zkoušek má pak za cíl prokázat uchazečovu praktickou znalost tanečních technik. Postupující uchazeči jsou dále zkoušeni z hudebních znalostí a dovedností (blíže viz zde), absolvují pohovor o základních poznatcích týkajících se systému klasické (případně jiné) taneční techniky, pedagogiky tance a nakonec musejí prezentovat vlastní pedagogickou ukázku.

Tanec je neodmyslitelnou součástí lidské kultury (foto: www.sxc.hu)

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru mohou působit na všech úrovních tanečního vzdělávání, ale uplatnit se mohou i v nejrůznějších tanečních studiích, divadelních, baletních či performerských souborech, jako soukromí učitelé jednotlivců i celých souborů apod. Prosadit se však mohou také jako sólisté nebo členové uměleckých těles a souborů, jako umělečtí či produkční pracovníci v různých kulturních institucích, v rozhlase, v televizi, v koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích a­pod.

  • Obor: Choreografie

Kdo může vedle pohybového talentu nabídnout i tvůrčí dispozice, může pomýšlet na studium oboru Choreografie. Ten studentům mj. poskytuje základní poznatky z oblasti taneční kompozice, a to nejen prakticky, ale i z hlediska její historie i teoretického zázemí této činnosti.

Přijímací zkoušky

Kromě choreografického talentu a znalostí tanečních technik (nejlépe na profesionální úrovni) by měli uchazeči o studium oboru Choreografie projevit zájem o obor, a to například prokázáním předchozí tvůrčí praxe. Chybět by jim neměly ani znalosti hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla a všeobecný kulturní přehled. Přijímací řízení probíhá ve třech „vyřazovacích“ kolech. První sestává z předložení video či DVD záznamu doposud realizovaných choreografií (odevzdává se s přihláškou ke studiu), druhé kolo pak tvoří písemný test (ze všeobecné kulturní vyspělosti a z dějin tance a baletu) a praktická zkouška sestávající z předvedení tanečních technik (klasický, moderní, lidový tanec) a vlastní choreografie. V závěrečném kole je uchazeči zadána hudba, na niž musí v dané lhůtě (cca 3 hod.) vytvořit choreografii, dále absolvuje pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti a o dějinách tance, hudby a divadla. Poslední část pak tvoří zkouška z hudebních znalostí a dovedností.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru se kromě profese choreografa může uplatnit také například jako taneční teoretik ve všech oblastech tanečního umění, v divadlech, v baletních a tanečních souborech, v médiích, jako kritik či jako dramaturg tanečních souborů i jinde.

  • Obor: Taneční věda

Obor Taneční věda je již více orientován na teoretickou oblast tance jako uměleckého odvětví. Zabývá se jeho historií i současností, nechybí ani pohled do různých forem taneční kritiky, popularizace tance jako takového, ale například i na organizační a managerskou stránku provozování tanečních aktivit.

Přijímací zkoušky

Předpokladem přijetí do tohoto oboru je mimo jiné schopnost logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické schopnosti, znalost alespoň jednoho světového jazyka na pokročilé úrovni, znalost dějin tance a baletu, znalost základů hudební teorie, dějin hudby a divadla a všeobecný kulturní přehled, nutná je i základní znalost tanečních technik. Přijímací řízení se skládá z písemné části (prověřuje všeobecnou kulturní vyspělost a znalosti z dějin tance a baletu), z pohovoru o dějinách tance, hudby a divadla a z přezkoušení znalosti světového jazyka. Druhé kolo přijímacího řízení pak tvoří zkouška z hudebních znalostí a dovedností.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou najít uplatnění jako kritici či jako dramaturgové baletních ansámblů, jako samostatní badatelé v hudební teorii, mohou se uplatnit na pozici hudebního manažera, vykonávat profesi hudebně-režisérskou či působit jako zvukoví mistři.

  • Obor: Pantomima

Ač tento obor stojí v porovnání s předchozími jednou nohou spíše v divadelní oblasti, je vypisován v rámci programu Taneční umění. Katedra nonverbálního divadla, dnes pantomimy, je nejmladším umělecko-pedagogickým pracovištěm HAMU. Po roce 1999 tuto katedru vedl například i Doc. Boris Hybner se svými spolupracovníky. Studium pantomimy je zde realizováno na pozadí tří uměleckých stylů, a sice imaginární pantomimy, clownerie a grotesky. Studenti se zde však zdokonalují také třeba ve stepu, akrobacii, moderním tanci, kontaktní imrovizaci nebo Tai-Chi.

Přijímací zkoušky

Uchazečům o studium Pantomimy by pochopitelně neměly chybět výborné znalosti z oblasti techniky mimu, fantazie, zájem o obor (dokumentovaný předchozí praxí), orientace v dějinách pantomimy, tance a divadla a všeobecná kulturní vyspělost (na tu je zaměřena písemná část zkoušky). Talentová zkouška prověřuje znalosti tanečních technik (klasické, moderní, lidové) a techniky mimu. Poslední část prvního kola tvoří zkouška z hudebních znalostí a dovedností hudby. Postupující uchazeči musejí v dalším kole řízení předvést vlastní pantomimický výstup (3 – 6 min.) a jsou prověřováni z hudební teorie, dějin tance, pantomimy a divadla.

Uplatnění absolventů

Absolvent Pantomima může působit mj. jako autor, interpret i pedagog pantomimy.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Také Divadelní fakulta brněnské Janáčkovy akademie věnovala jeden ze svých studijních programů tanci. Je jím pětiletý magisterský program Taneční umění, který bývá nabízen v kombinované formě studia. V akademickém roce 2010/2011 však fakulta tento studijní program neotvírá.

  • Obor: Taneční pedagogika

Studijní obor Taneční pedagogika zaštiťuje Ateliér taneční pedagogiky. V rámci teoretických předmětů se posluchači seznámí mj. s poznatky z oblasti historie, technik či estetiky tance. V praktické části studia pak mohou zdokonalovat své dovednosti v klasickém, moderním a lidovém tanci a taneční gymnastice.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit například jako pedagogové působící na základních uměleckých školách, tanečních konzervatořích (které patří k základním institucím zaměřeným na výchovu aktivních tanečníků), ale i na vysokých školách, v divadlech nebo jako lektoři v jednotlivých tanečních souborech.

Zdroj:
Hudební fakulta AMU
Divadelní fakulta JAMU

Další články k tématu

Britská vláda se snaží omezit umělecké obory

Britská vláda se snaží omezit umělecké obory

Britská vláda chce zrušit zvýhodněné studijní půjčky na studium některých vysokoškolských oborů, které označila jako „nekvalitní“ a zde získané tituly jako „mickymausovské“. Jaké obory to přesně budou a jak se bude posuzovat jejich kvalita vláda zatím neoznámila. S největší pravděpodobností však půjde o ty umělecké. Nahrává tomu fakt, že studenti uměleckých oborů mají menší šanci splatit …