POROVNÁNÍ OBORŮ: Speciální pedagogika

2. 5. 2013 | O studijních oborech

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru speciální pedagogika jsou v praxi schopni připravit lidi se zdravotním postižením na jejich začlenění do společnosti a významně se podílet na jejich výchově a vzdělávání. Ze studentů oboru se tak často stávají speciální pedagogové, vychovatelé a asistenti logopedů ve školských a zdravotnických zařízeních určených k edukaci zdravotně postižených jedinců (stacionáře, zařízení pro léčbu závislostí, samosprávní orgány, dětská centra, poradenské instituce, ústavy sociální péče, speciální mateřské školy aj.). Mohou rovněž působit jako asistenti ve třídách zajišťujících integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením a nebo odborní pracovníci v nadacích a občanských sdruženích pracujících se zdravotně postiženými osobami.
Většina fakult nabízí studijní program Speciální pedagogika, který se dále větví na dílčí obory – buď stejnojmenné, nebo specializované na určitou oblast. Mezi obory příbuzné se speciální pedagogikou patří například pedagogika sociální, obecná, pedagogika volného času, andragogika, psychologie a další disciplíny.

  • MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Pedagogická fakulta
Studijní program: Speciální pedagogika
Bakalářské obory: Speciální pedagogika – komunikační techniky (Bc., P/K; 3 roky), Speciální pedagogika (Bc., P/K; 3 roky; vyučovací jazyky: ČJ, Aj, nebo Nj)

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářské obory: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy (dvouoborové studium; Bc., P/K; 3 roky; vyučovací jazyky: ČJ, Aj, nebo Nj), Pedagogické asistentství speciální pedagogiky se zaměřením na inkluzivní vzdělávání pro střední školy (dvouborové studium; Bc., P/K; 3 roky), Speciální pedagogika – inkluzivní vzdělávání (dvouoborové studium; Bc., P/K; 3 roky; vyučovací jazyky: ČJ, Aj, nebo Nj), Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium; Bc., P; 3 roky)

V průběhu studia Speciální pedagogiky si student volí jednu z nabízených specializací: logopedie/sur­dopedie nebo psychopedie/of­talmopedie nebo etopedie/psycho­pedie. Dle toho také zpravidla nachází své budoucí uplatnění. Oproti tomu absolvováním oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky získává absolvent předpoklady ke vzdělávání dětí a žáků zejména s řečovými vadami či sluchovým postižením. Může se tak uplatnit mimo jiné jako logopedický asistent, učitel mateřské školy logopedické či jako učitel logopedické třídy při mateřské škole, učitel mateřské školy pro sluchově postižené děti atd. Podobně zaměřené obory lze však nalézt i v rámci programu Specializace v pedagogice.

Web: www.ped.muni.cz

  • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Pedagogická fakulta
Studijní program: Speciální pedagogika
Bakalářský obor: Speciální pedagogika (Bc., P/K; 3 roky)

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářský obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání – Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové studium) (Bc., P; 3 roky)

Studijní program: Psychologie
Bakalářský obor: Psychologie a speciální pedagogika (Bc, P; 3 roky)

Obor Speciální pedagogika, a to i ten se zaměřením na vzdělávání, se orientuje především na problematiku výchovy a vzdělávání lidí s různými druhy a typy znevýhodnění za využití současných edukativních trendů. Nosnou část studia se soustředí na formy podpory a rozvoje komunikačních strategií a aktivaci osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Obor Psychologie a speciální pedagogika připravuje studenty kromě dalšího studia v navazujících magisterských studijních programech podobného zaměření také k možnosti uplatnit se ve školských, poradenských či speciálně pedagogických v institucích na úrovni asistentských pozic. Tyto instituce působí nejen na úrovni školské správy, ale i v rámci nadací, nevládních organizací zaměřených na vzdělávací, výchovnou či sociální podporu osob se speciálními potřebami atp.

Web: www.pedf.cuni.cz

  • UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta
Bakalářské obory: Speciální pedagogika – dramaterapie (Bc, P; 3 roky), Speciální pedagogika předškolního věku (Bc, P/K; 3 roky), Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy (Bc, P/K; 3 roky), Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky (Bc, K; 3 roky), Speciální pedagogika raného věku (Bc, P; 3 roky), Speciální pedagogika – ortokomunikace (Bc, P; 3 roky)

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého nabízí v rámci studia speciální pedagogiky nejvíce specializovaných oborů. Například obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky nabízí absolventovi kvalifikaci pro práci výchovného pracovníka v zařízeních poskytujících vzdělávací a sociální služby osobám se zdravotním postižením (ve školách či v zařízeních sociálních služeb). Absolvent získá předpoklady (dle konkrétní volby) pro práci s osobami s mentálním, zrakovým, tělesným, sluchovým postižením a s osobami s poruchami chování. Absolvent oboru Speciální pedagogika – dramaterapie pak zase vychovává ze studentů pracovníka, který umí vyžít expresivních terapeutických postupů s důrazem na dramaterapii v zařízeních sociálních služeb, v dětských domovech, gerontologických zařízeních, terapeutických komunitách apod.

Web: www.upol.cz

  • UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Pedagogická fakulta
Studijní program: Speciální pedagogika
Bakalářské obory: Sociálně výchovná péče o smyslově postižené (Bc., P; 3 roky), Výchovná práce ve speciálních zařízeních (Bc., P/K; 3 roky), Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace (Bc., P; 3 roky)

Absolventi oboru Výchovná práce ve speciálních zařízeních získají odbornou kvalifikaci pro výchovnou práci s dětmi, mládeží a dospělými v oblasti etopedické (etopedie je nauka o výchově a vzdělání sociálně narušené mládeže), psychopedické (výchova osob s mentálním či jiným duševním postižením) a somatopedické (výchova lidí s tělesným postižením) péče, proto se mohou uplatnit ve speciálním školství či v zařízeních ústavní péče, vězeňství apod. Studenti oboru Sociálně výchovná péče o smyslově postižené jsou připravováni na práci s lidmi vyžadujícími péči tyflopedickou (výchova a vzdělávání zrakově postižených a jejich sociální uplatnění), surdopedickou (výchova a vzdělávání sluchově postižených a jejich sociální uplatnění) či logopedickou (výchova a vzdělávání lidí s řečovými vadami a jejich sociální uplatnění). Uplatní se proto zejména ve speciálních školách a neziskových organizacích. Absolvent oboru Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace může pracovat s dětmi, mládeží i dospělými, a to v rámci speciálního školství a v resortu ministerstva práce a sociálních věcí, ústavní péče a ministerstva vnitra, vězeňství apod., neziskovém sektoru.

Web: www.uhk.cz

  • OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta
Studijní program: Speciální pedagogika
Bakalářský obor: Speciální pedagogika (Bc., P/K; 3 roky)

Web: pdf.osu.cz

  • TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická
Studijní program: Speciální pedagogika
Bakalářské obory: Speciální pedagogika předškolního věku (Bc., P/K; 3 roky), Speciální pedagogika pro vychovatele (Bc., P/K; 3 roky)

Cílem studia Speciální pedagogiky předškolního věku je získání vědomostí i praktických dovedností pro práci ve školství i speciálních zařízení pro předškoláky se zdravotním postižením, a to především mentálním a řečovým. Studijní obor Speciální pedagogika pro vychovatele nabízí absolventům možnost uplatnění při výchovné speciálně pedagogické činnosti.

Web: www.fp.tul.cz

  • UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Magisterský obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika (Mgr., P; 5 let)

Absolventi pětiletého magisterského oboru Učitelství pro základní školy a speciální pedagogika se mohou uplatnit jako učitelé na 1. stupni základních škol státního i nestátního typu, na školách alternativního charakteru, v základních školách při nemocnicích, v léčebnách a ozdravovnách, jako učitelé ve speciálních školách apod.

Web: pf.ujep.cz

  • JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta
Studijní program: Speciální pedagogika
Bakalářské obory: Speciální pedagogika (Bc., P; 3 roky), Speciální pedagogika – vychovatelství (Bc., P; 3 roky)

Cílem studijního oboru Speciální pedagogika – vychovatelství je vybavit studenty vedle pedagogických, psychologických a speciálně pedagogických znalostí také informacemi z oblasti společenských a zdravotnických disciplín či managementu a na rozvoj osobnosti nutných pro práci v pomáhajících profesích. Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních, v zařízeních pro děti a mládež se zdravotním postižením nebo v zařízeních ústavní výchovy.

Web: www.zsf.jcu.cz

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Stále máte čas! Které školy ještě berou přihlášky?

Březnem to neskončilo. I v dubnu se můžete stále hlásit na některé veřejné vysoké školy. U vybraných fakult a oborů pak přihlášky můžete posílat ještě i v květnu a červnu. Mendelova univerzita v Brně – Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií přijímá přihlášky do 30. dubna, Provozně ekonomická fakulta na některé obory až do 13. června Policejní […]

číst více

Přes 50 procent učitelů je pro umělou inteligenci ve školách

  Pro začlenění umělé inteligence (AI) do výuky se vyslovilo 56 procent učitelů. Vyplývá to ze studie Univerzity Palackého v Olomouci a společnosti Microsoft. Naopak 19 procent vyučujících si myslí, že AI do výuky nepatří. Vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký však upozorňuje, že ačkoliv většina pedagogů je pro umělou inteligenci, pohled na ni má každý jiný. […]

číst více

Studentka zfalšovala potvrzení o studiu. Hrozí jí vězení

Chtěla si udržet zaměstnání. Zfalšovala proto potvrzení o studiu. Pětadvacetiletou studentku totiž ze studia vyhodili a musela znovu nastoupit do prváku. Podmínkou zaměstnavatele ale bylo studium v pátém ročníku. O práci přišla a teď jí za padělání úřední listiny navíc hrozí až tři roky vězení. O případu informovala královéhradecké policie. „Policisté (…) obvinili z trestného činu […]

číst více