POROVNÁNÍ OBORŮ: Regionální rozvoj II.

12. 10. 2009 | O studijních oborech

Zviditelnění kraje, oblasti, okresu či obce, zvýšení atraktivity pro investory, zlepšení sociálních podmínek, podpoření kulturní jedinečnosti, vymýšlení a realizování podpůrných projektů – to vše je náplní rozvoje regionů. Kde nabýt vědomostní a zkušenostní základ vám napoví i druhá část našeho přehledu.

Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Název oboru: Veřejná správa a regionální rozvoj
Forma studia: bakalářský prezenční, navazující magisterský prezenční
Charakteristika studia: Studium Veřejné správy a regionálního rozvoje v obou stupních si klade za cíl vybavit studenty základními znalostmi ekonomickými, manažerskými a společensko-vědními s důrazem na jejich praktické využití a za uvědomování si potřeb společnosti integrované do evropských struktur.
Profil absolventa: Absolventi mohou získat pozici jak v místní, tak v regionální a státní správě, uplatní se také v malých a středních podnicích soukromé sféry.
Přijímací řízení:

  • bakalářské studium – písemný test z matematiky a cizího jazyka (aj/nj/fj). Ukázku testů nabízí fakulta na svém webu, kde lze také najít doporučenou literaturu k přípravě.
  • magisterské studium – písemný test z ekonomie, managementu a humanitních věd. Vzorové testy lze taktéž stáhnout na fakultním webu a najdete zde i doporučenou literaturu.

Úspěšnost u přijímacího řízení je podle společnosti Scio průměrně padesátiprocentní. Zdroj: web fakulty.

Vysoká škola regionálního rozvoje – AMBIS

Název oboru:Regionální rozvoj, Management a regionální rozvoj
Forma studia: bakalářské prezenční a kombinované
Charakteristika studia: Studium je realizováno v rámci soukromé vysoké školy. Školné za semestr u prezenčního studia činí 24 000 Kč, u kombinovaného 16 000 Kč. Studenti nastupují do bakalářského programu Regionální rozvoj a po 3. semestru si vybírají oborovou specializaci (Regionální rozvoj nebo Management a regionální rozvoj). Škola poskytuje studentům základy teorie i praxe rozvoje určitého geosociálního regionu a klade přitom důraz na propojení s Evropskou unií. Součástí studia je i výuka jazyků. Management a regionální rozvoj, jak už název napovídá, se orientuje především na dovednosti manažerské v oblasti ekonomické, správní i v jiných společenských vědách v kontextu regionálního rozvoje. Důležité je naučit se aplikovat je v praxi. Studium Regionálního rozvoje je založeno na využití moderních informačních technologií. Studenti se vzdělávají v oblasti globálních problémů světa, politiky i hospodářství České republiky, v ekonomických disciplínách. Učí se také metodám, zásadám a nástrojům personálního managementu včetně etiky lidské komunikace. Konkrétní studijní plány jednotlivých oborů najdete na webové stránce školy.
Profil absolventa: Absolventi Regionálního rozvoje se uplatní v úřadech a institucích regionální správy a regionálního rozvoje. Své místo mohou také najít např. v rekreačních a cestovních firmách nebo v útvarech pro styk s EU. Vystudovaní v oboru Management a regionální rozvoj mohou vykonávat manažerské funkce v odborných a expertních organizacích, institucích zabezpečujících komplexní rozvoj a správu regionu a oblasti. Mohou se účastnit plánování a realizace ekonomického i správního rozvoje. Jednou z možností je také práce v neziskových organizacích.
Přijímací řízení: Přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru. Ten se dotýká hlavně studia a uplatnění po něm. Zdroj: web školy

Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Název oboru: Regionální rozvoj
Forma studia: bakalářské prezenční i kombinované, magisterské navazující prezenční
Profil absolventa: Bakalářští absolventi by měli hledat vhodné pozice ve veřejné správě a samosprávě na nižších a středních stupních. Disponují komplexním pohledem při řešení problémů, což by je mělo zvýhodňovat při práci v odborech regionálního a ekonomického rozvoje. Mohou také najít zaměstnání v agenturách či informačních a konzultačních střediscích zaměřených na regionální rozvoj. Vystudovaný magistr bude schopný aplikovat ekonomické a prostorové rozhodování na úrovni regionů, měst a obcí. Také by měl zvládnout zpracování regionálních rozvojových projektů. Uplatní se v institucích veřejné správy a soukromém sektoru na pozicích vyššího managementu.
Uchazeči/přijatí v loňském roce/očekávaný počet přijatých:

  • bakalářské prezenční studium – 291/112/80
  • bakalářské kombinované studium – 301/54/40
  • navazující magisterské prezenční studium – 0/0/50

Přijímací zkoušky:

  • bakalářské studium – písemný test všeobecného přehledu (socioekonomický a regionální zeměpis, dějepis – zejména 19. a 20. století, současné společenské, kulturní a politické dění). Ukázku testu najdete zde.
  • navazující magisterské studium – písemný test ze znalostí oboru regionálního rozvoje v rozsahu bakalářského studia

Zdroj: web fakulty

Obor Regionální rozvoj v sobě zahrnuje poznatky z ekonomiky, managementu, hospodářství přes samosprávní, sociální a kulturní sféru až po oblast zemědělství či stavebnictví (foto: Stock.XCHNGObor Regionální rozvoj v sobě zahrnuje poznatky z ekonomiky, managementu, hospodářství přes samosprávní, sociální a kulturní sféru až po oblast zemědělství či stavebnictví (foto: Stock.XCHNG)

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Název oboru: Regionální rozvoj
Forma studia: bakalářské prezenční
Charakteristika studia: Studium je zacíleno na ekonomické, hospodářsko-politické, environmentální a sociální souvislosti regionálního rozvoje. Zaměřuje se též na aspekty tvorby projektů na podporu činnosti v regionu a analýzu jeho celkového prostředí. V průběhu studia si posluchači vybírají bližší specializaci oboru, a to buď oblast podnikání nebo oblast veřejné správy. Doporučený studijní plán formou seznamu předmětů je možné stáhnout z webu fakulty.
Profil absolventa: Absolventi se uplatní v regionálních centrech národních i mezinárodních institucí, na pozicích regionální a místní samosprávy a v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech, v odborném poradenství v oblasti regionálního rozvoje, ve finančních a bankovních institucích, středním managementu, samostatné podnikatelské činnosti a zájmových a neziskových organizacích, které vstupují do regionálních aktivit.
Uchazeči/přijatí v loňském roce: 1038/175
Přijímací zkoušky: test studijních předpokladů a test z uchazečem vybraného světového jazyka. Místo přijímací zkoušky fakulta uznává také výsledek z testu Obecných studijních předpokladů a testu z cizího jazyka, které jsou pořádány v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio. Zdroj: web Mendelovy univerzity

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Název oboru: Sociální geografie a regionální rozvoj
Forma studia: navazující magisterské prezenční
Charakteristika studia: Studium se zabývá problematikou regionálního a územního plánování, ochranou životního prostředí i problematikou evropské integrace. Podrobný studijní plán můžete shlédnout na webu fakulty.
Profil absolventa: Absolventi oboru se uplatňují jednak ve veřejném sektoru (městské a krajské úřady, ministerstva) a také v soukromém (regionální rozvojové agentury, firmy zaměřené na strategické plánování, realitní kanceláře, poradenské firmy).
Přijímací řízení: písemný test ze sociální geografie a regionálního rozvoje v rozsahu bakalářského studia oboru Geografie a kartografie. Předpokládá se znalost anglického jazyka, přestože není součástí přijímací zkoušky. Obor Sociální geografie a regionální rozvoj je součástí studijního programu Geografie, do nějž se v loňském roce hlásilo 208 studentů, z toho 171 splnilo podmínky k přijetí. Zdroj: web fakulty