POROVNÁNÍ OBORŮ: Mezinárodní vztahy na soukromých školách

8. 6. 2011 | O studijních oborech

Mezinárodní vztahy patří mezi nejatraktivnější obory. Lákají vás jazyky a politika? Vidíte svou kariéru v diplomacii? Podívejte se, jaká je nabídka oborů na našich soukromých vysokých školách.

Cevro institut: Politologie a mezinárodní vztahy

Charakteristika oboru
Bakalářský tříletý obor je realizován v rámci programu Politologie. Lze jej studovat prezenčně i dálkově.

Náplň studia
Kurzy by měly studenty seznámit s teorií zkoumání politiky (dějiny politického myšlení, teorie mezinárodních vztahů), výzkumem politických systémů a institucí, základními problémy soudobých mezinárodních vztahů (diplomatická praxe, bezpečnostní studia) či různými moderními přístupy k prezentaci politických idejí (politický marketing). Cílem je naučit studenty samostatnosti při analýze procesů politiky i schopnosti aplikovat je v praxi.

Požadavky k přijímací zkoušce
Přijímací řízení může mít formu písemného testu NSZ společnosti SCIO, ústního motivačního formu nebo může stačit prokázání solidního výsledku u státní maturitní zkoušky. Okruhy ke zkoušce z Politologie najdete na tomto odkazu.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 24.500,– Kč, kombinovaná na 26.500,– Kč.

Více informací
Cevro institut

Metropolitní univerzita: Mezinárodní vztahy a evropská studia

Charakteristika oboru
Tříletý bakalářský obor je realizován v rámci programu Mezinárodní teritoriální studia. Je možné jej studovat v prezenční i kombinované for­mě.

Náplň studia
Studium by mělo nabídnout rovnoměrně vyvážené znalosti z historických, právních, ekonomických i další společenskovědních disciplín. Je zaměřeno jak na světovou, tak na tuzemskou problematiku. Součástí studia jsou dva povinné cizí jazyky a praktická příprava.

Požadavky k přijímací zkoušce
Uchazeči o kombinovanou formu studia jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Zájemci o prezenční studium složí test z jednoho cizího jazyka (Aj, Nj, Fj, Šj) na maturitní úrovni, který ověří jejich slovní zásobu a znalost gramatiky. Jde o test s výběrem možností s jedinou správnou odpovědí.

Pozor!
Studenti prvního ročníku mohou využít příležitosti studia v zahraničí, a to přihlášením do programu Double Degree. Díky tomuto programu mohou strávit rok studia na britské univerzitě Nottingham Trent University a získat tak po absolvování bakalářského studia dva diplomy.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 29.000,– Kč, kombinovaná na 25.000,– Kč.

Více informací
MUP

Mezinárodní vztahy jsou stále aktuální témaMezinárodní vztahy jsou stále aktuální téma

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů: Mezinárodní vztahy a diplomacie

Charakteristika oboru
Tříletý bakalářský obor lze studovat prezenčně i kombinovaně. Zájemci si mohou vybrat mezi obory Mezinárodní vztahy a diplomacie a Veřejná správa a public relations.

Náplň studia
Studenti se seznámí se základy společenských věd (filozofie, sociologie, právo, ekonomie), absolvují komunikativní základ (dva cizí jazyky, rétorika), základy statistiky a managementu a dále předměty dle oborové profilace (mezinárodní právo, veřejná správa, hospodářská politika).

Požadavky k přijímací zkoušce
Přijímací řízení má formu ústního pohovoru se zaměřením na ověření všeobecných předpokladů ke studiu, úroveň všeobecných znalostí, komunikačních dovedností a motivaci ke studiu. Přihlíží se také k prospěchu na střední škole, jazykovým certifikátům a praxi v oboru.

Školné
Prezenční forma na semestr vyjde v bakalářském studiu na 32.500,– Kč, kombinovaná na 31.000,– Kč.

Více informací VŠMVZ

Přečtěte si také: Speciál o oborech: Mezinárodní vzta­hy

Zdroj obrázků: stock.xchng