POROVNÁNÍ OBORŮ: Environmentalistika a životní prostředí I.

14. 3. 2008 | O studijních oborech

Tentokrát jsme v naší rubrice věnované konkrétním oborům na různých školách zabrousili do ekologických vod. Pokud vás tato problematika zajímá, pak připomínáme, že na některé fakulty, které podobně zaměřené obory nabízejí, si ještě lze podávat přihlášku. Tak to nepropásněte! (článek byl aktualizován 30. 11. 2009)

PŘÍRODOVĚDĚCKÉ FAKULTY

  • JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta  Program: Ekologie a ochrana prostředí Obor: Péče o životní prostředí

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů:  Tento obor se sice orientuje spíše na biologické a ekologické disciplíny, ale zároveň studenty seznamuje s fungováním veřejné správy, práva a politiky v životním prostředí ČR i Evropské unie, z čehož také vyplývají široké možnosti uplatnění absolventů. Je realizován ve čtyřech specializacích: Krajinná ekologie, Hydrobiologie, Ekologie půdy a Geneticky modifikované organismy.  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude závislé buď na výsledcích z Národních srovnávacích zkoušek, nebo na výsledcích znalostního testu (biologie a chemie), a nebo může uchazeč absolvovat obojí.

Podrobnou metodiku výběru přijatých studentů najdete zde.

Web: www.bf.jcu.cz

  • UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta Program: Ekologie a ochrana prostředí Obor: Ochrana a tvorba životního prostředí

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů:  Tento studijní obor je rovněž orientován především na biologické disciplíny. Kromě nich se však studenti seznamují s různými postupy v analýze životního prostředí, možnostmi ekologického plánování a prognostiky atd. Nechybí ani předměty zaměřené na oblast ekonomie a práva. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě, chráněných oblastech, výzkumných ústavech, zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí, v projekčních a plánovacích institucích i v podnikatelském sektoru.

Program: Geologie Obor: Environ­mentální geologie

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: Absolventi oboru získají odborné znalosti o horninách a litosféře. Asi třetina předmětů je ale věnována i negeologickým či jen obsahově blízkým přírodovědným oborům (biologie, ekologie, klimatologie, kartografie, geoinformatika, legislativa ap.). Velký důraz se klade na praxi, studenti absolvují různé geologické exkurze a práce v terénu, kurz geologického mapování, laboratorní práce atp. Absolventi jsou následně schopni samostatně zpracovávat odbornou literaturu, vykonávat základní posudkovou činnost v oblasti životního prostředí, nacházejí uplatnění např. na různých pozicích ve státní správě či soukromé sféře, a to zejména v aplikovaných geologických i jim příbuzných oborech.

  • učitelské programy dvouoborové:

Program: Geografie Obor: Geografie – Biologie v ochraně životního prostředí Program: Chemie Obor:  Chemie pro víceoborové studium – Geologie a ochrana životního prostředí Program: Biologie Obor:  Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí

Web: www.upol.cz

  • UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Fakulta životního prostředí Program: Ekologie a ochrana prostředí Obor: Ochrana životního prostředí

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit v orgánech a institucích státní správy a samosprávy, poradenských firmách, průmyslových podnicích, v orgánech České inspekce životního prostředí, ve správě CHKO nebo NP, na Krajských a okresních hygienických stanicích apod.

Názor studentky: Jana Jeriová, 1. ročník „Na téhle škole jsem celkem spokojená, i když některé věci mi přijdou trochu zbytečné – jako např. filosofie či fyzika… Ale líbí se mi, že nám tu učitelé většinou vycházejí vstříc a neberou nás jen jako „číslo“. Mimoto je tu možnost brigád, coby pomocná vědecká síla, a jsou tu také k dispozici dobré počítače s rychlým internetem a knihovna. Co se týče volného času, sice na některé přednášky ani nemusím chodit, veškerá skripta visí na webu, ale i tak je na nás kladeno docela hodně požadavků, takže ten volný čas jde především na studium… Celkově ale nabývám dojmu, že mi tato škola přinese možnost širokého uplatnění, mám pocit, že něco budu umět.“

Program: Inženýrská ekologie Obor: Ochrana životního prostředí v průmyslu:**

Uplatnění absolventů: Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit v oblasti podnikatelské sféry (např. v odborech životního prostředí či v poradenských firmách poskytujících ekologické služby pro další subjekty)

Obor: Vodní hospodářství:**

Uplatnění absolventů: Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit ve vodohospodářských organizacích, firmách provozujících vodní díla, orgánech státní správy (mj. kontrolní a inspekční orgány České inspekce životního prostředí atd.).

Web: fzp.ujep.cz

  • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Přírodovědecká fakulta Program: Chemie Obor: Chemie životního prostředí

Uplatnění absolventů: Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit ve výzkumných i administrativních týmech, například v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových a zemědělských podniků, v útvarech pro životní prostředí orgánů státní správy atp.

Program: Ekologie a ochrana prostředí Obor: Ochrana životního prostředí

Uplatnění absolventů: Absolventi se zpravidla uplatňují ve státní správě, expertní činnosti, v základním i aplikovaném výzkumu., jsou schopni řešit jednodušší úkoly v oblasti kvality složek prostředí, analýzy škodlivin v prostředí, managementu chráněných území, odpadů, skládek, čištění odpadních vod i vztahů zdraví člověka a prostředí. Často se stávají členy řešitelských týmů a asistenty expertů ve výše zmíněných v oblastech ochrany životního prostředí.

Web: web.natur.cuni.cz

  • MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Přírodovědecká fakulta Program: Chemie Obor: Chemie životního prostředí

Uplatnění absolventů: Absolventi se uplatňují ve státních i soukromých organizacích zabývajících se kontrolou a ochranou životního prostředí, v analytických laboratořích průmyslových podniků, geologickém průzkumu, v klinických laboratořích, v hygienické službě, v agrochemických a zemědělských laboratořích, v laboratořích veterinárních zařízení, v laboratořích potravinářského a farmaceutického průmyslu aj.

Web: www.muni.cz/sci

  • SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Program: Aplikovaná fyzika Obor: Monitorování životního prostředí

Uplatnění absolventů: Absolventi se mohou uplatnit například jako pracovníci nebo referenti na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích regionálního rozvoje a spolupráce s EU se zaměřením na problematiku životního a pracovního prostředí (a to jak v rámci veřejné správy, tak v soukromé sféře na místní a regionální úrovni). Uplatnění lze najít také v územních orgánech státní správy, jako pracovníci různých odborů na obecních, městských a krajských úřadech, v průmyslových a zemědělských podnicích, lesnictví, u agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit a služeb v oblasti životního a pracovního prostředí a zaměstnanosti v obcích a regionech.

Web: www.fpf.slu.cz