Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol

12. 8. 2011 | Tiskové zprávy

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava získala projekt na podporu moderních metod výuky pro pedagogické pracovníky prostřednictvím akreditovaných kurzů v oblasti výrobních technologií. Realizace projektu začala v měsíci červnu dne 1.6.2011 a nese název „Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol“s registračním číslemCZ.1.07/1­.3.05/03.0019.

Období realizace projektu je naplánováno do 31.6.2012. Projekt vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, číslo prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory7.1.3.Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění profesního růstu SŠ pedagogů pomocí vytvořených výukových modulů s prvky e-learningu a videokonferencí realizovaných z podniků a tím i navázání spolupráce VŠB-TUO se SŠ a průmyslovými podniky v Moravskoslez­ském kraji.

Cílovou skupinou projektu jsou pedagogičtí pracovníci středních škol technických oborů působících v Moravskoslez­ském kraji.

Dílčí cíle projektu:
1) Tvorba vzdělávacích modulů
a) Progresivní metody obrábění
b) Legislativa ve strojírenské metrologie a přesné měření 3D ploch
2) Tvorba učebních textů (opor) sloužící pro studium a jejich převod do digitální podoby, aby je bylo možno využít pro přípravu studia ve formě e-learningu.
3) Proškolení pedagogů SŠ technických oborů působících v Moravskoslezském kraji.
4) Prohloubení spolupráce vysokých škol se středními školami technických oborů a průmyslovými podniky v Moravskoslez­ském kraji.

Vzdělávací modul Progresivní metody obrábění bude zahrnovat okruhy: vysokorychlostní obrábění, progresivní materiály nástrojů pro HSM, strategie a programování vysokorychlostních víceosých obráběcích strojů, obrábění nakloněným nástrojem. Součástí budou dva videopřenosy s ukázkou vysokorychlostního obrábění a vlivy náklonu nástroje na proces obrábění.

Vzdělávací modul Legislativa ve strojírenské metrologie a přesné měření 3D ploch bude zahrnovat okruhy: legislativa ve strojírenské metrologii, přesné měření 3D ploch. Součástí modulu budou dva videopřenosy ukázek praktického třísouřadnicového měření.

Pro účely projektu byly vytvořeny webové stránky umístěné na http://projekty.fs.vsb.cz. Zde budou umísťovány průběžné informace z realizace projektu a také vytvořené podpůrné studijní materiály.

Realizátor:Katedra obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TUO „Realizací projektu usilujeme o zkvalitnění a rozvinutí systému dalšího profesního vzdělávání pracovníků středních škol prostřednictvím opakujících se kurzů využívajících moderní metody výuky obohacenéo multimediální prvky.“

Kontaktní osoba: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D., manažer projektu Kontakt: robert.cep@vsb.cz, tel. 59 732 3193