POROVNÁNÍ OBORŮ: Informační studia a knihovnictví

25. 5. 2015 | O studijních oborech

Chcete-li se dnes uplatnit jako knihovnice či knihovník, dávno nestačí umět šplhat po žebříku a najít tu správnou knihu podle abecedy v katalogizačních lístcích. Připravili jsme pro vás srovnání oborů Informační studia a knihovnictví, bez kterého se žádná moderní knihovnice či knihovník neobejde. Studovat ho můžete na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

PRAHA

Bakalářský obor Informační studia a knihovnictví (INSK) se vypisuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou informačních služeb (VOŠIS). Prvních třicet uchazečů bude přijato ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dalších šedesát bude přijato ke studiu na VOŠIS. Jde o jednooborový tříletý studijní program s povinnou praxí před 3. ročníkem. Obor lze studovat v prezenčníkombinované formě. Navazuje na něj dvouleté magisterské studium.

Přijímací řízení k tříletému bakalářskému prezenčnímu studiu oboru INSK je jednokolové, pouze ústní. Zde zjišťuje komise vaši motivaci ke studiu. Předložíte motivační dopis, ve kterém zdůvodníte svou představu o přínosu, který vám studium může přinést, popíšete svoji dosavadní zkušenost s tímto oborem atd. Kromě dopisu dodáte i seznam prostudované odborné literatury (nemusí jít jen o knihy, mohou v něm figurovat i články). Více informací najdete zde, na této webové adrese naleznete doporučenou literaturu. Každoročně navíc probíhá přípravný kurz.

Maximální počet přijímaných uchazečů do bakalářského prezenčního studia (akademický rok 2015/2016): 52 uchazečů

Maximální počet přijímaných uchazečů do bakalářského kombinovaného studia (akademický rok 2015/2016): 30 uchazečů

Pokud jde o uplatnění absolventa, jeho výstupní znalosti a dovednosti budou obsahovat zvládnutí vyspělých informačních a knihovnických technologií pro účely aplikace profesionálních metod organizace práce na středním a vyšším stupni řízení provozů ve veřejných a odborných knihovnách, informačních střediscích a v dalších typech pracovišť zabývajících se vytvářením. Bude mít osvojeny metody shromažďování, transformace a správy dat, informací a znalostí ve státní správě, veřejných institucích, soukromých organizacích a firmách, neziskových sdruženích, veřejně prospěšných, dobrovolných a zájmových seskupeních a v dalších typech pracovišť zajišťujících informační zázemí institucí a podniků, včetně škol všech stupňů.

BRNO

Nabízené studijní programy: Obor je nabízen prezenčně i kombinovaně v tříletém bakalářském a dvouletém navazujícím magisterském programu. Dále je ho možné studovat formou Celoživotního vzdělání. Studenti této formy mohou být za určitých podmínek přijati k řádnému studiu. Jak v případě bakalářského, tak u magisterského programu jde o jednooborové studium.

Přijímací řízení probíhá formou Testu studijních předpokladů (TSP). Každoročně se koná o některém z květnových víkendů. Dva termíný jsou k dispozici v Brně a jeden v Bratislavě.

Předměty, se kterými se během studia setkáte, jsou velmi různorodé. Ať už jde o marketing, psaní odborných textů, metody knihovnické práce, knihy a knihovny v dějinném vývoji či třeba přehled dějin české literatury.

Profil absolventa: Absolventi Masarykovy univerzity jsou schopni využít své teoretické poznatky v knihovní a informační praxi. Dokážou využívat moderní informační a komunikační technologie. Ovládají metody a nástroje k vytváření knihovních a informačních fondů. Při úspěšném ukončení studia dostanou kromě diplomu také Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který je uznáván po celé Evropě. Byl zaveden pod záštitou Evropské unie a organizace UNESCO k ulehčení hledání pracovní pozice pro čerstvé absolventy.

OPAVA

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě nabízí jak studentům bakalářského programu, tak studentům navazujícího magisterského programu možnost výběru ze dvou nabízených oborů.

Nabízené programy: Tříletý bakalářský studijní program nabízí obory Knihovnictví a Informační studia se zaměřením na knihovnictví. Dvouletý navazující magisterský program nabízí obory Informační a knihovnická studia a Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu. Všechny zmíněné obory lze studovat prezenční i kombinovanou formou.

Přijímací řízení: Kritériem pro přijetí do obou bakalářských oborů je splnění hranice v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a to z testu Obecné studijní předpoklady.

Uplatnění absolventa: Absolvent bude všestranně připraven vykonávat profesi knihovníka a informačního specialisty a uplatnit se v různých typech knihoven, zejména vědeckých, akademických a specializovaných. Může působit v informačních střediscích podniků a veřejných organizací, ve funkci informačního konzultanta a rešeršéra. Díky spolehlivému základu z oblasti informatiky se rovněž může uplatnit v oboru informačních technologií.

Zdroj: webové stránky fakult jednotlivých univerzit

Zdroj obrázku: freeimages.com