POROVNÁNÍ OBORŮ: Informační studia a knihovnictví

25. 5. 2015 | O studijních oborech

Chcete-li se dnes uplatnit jako knihovnice či knihovník, dávno nestačí umět šplhat po žebříku a najít tu správnou knihu podle abecedy v katalogizačních lístcích. Připravili jsme pro vás srovnání oborů Informační studia a knihovnictví, bez kterého se žádná moderní knihovnice či knihovník neobejde. Studovat ho můžete na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

PRAHA

Bakalářský obor Informační studia a knihovnictví (INSK) se vypisuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou informačních služeb (VOŠIS). Prvních třicet uchazečů bude přijato ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dalších šedesát bude přijato ke studiu na VOŠIS. Jde o jednooborový tříletý studijní program s povinnou praxí před 3. ročníkem. Obor lze studovat v prezenčníkombinované formě. Navazuje na něj dvouleté magisterské studium.

Přijímací řízení k tříletému bakalářskému prezenčnímu studiu oboru INSK je jednokolové, pouze ústní. Zde zjišťuje komise vaši motivaci ke studiu. Předložíte motivační dopis, ve kterém zdůvodníte svou představu o přínosu, který vám studium může přinést, popíšete svoji dosavadní zkušenost s tímto oborem atd. Kromě dopisu dodáte i seznam prostudované odborné literatury (nemusí jít jen o knihy, mohou v něm figurovat i články). Více informací najdete zde, na této webové adrese naleznete doporučenou literaturu. Každoročně navíc probíhá přípravný kurz.

Maximální počet přijímaných uchazečů do bakalářského prezenčního studia (akademický rok 2015/2016): 52 uchazečů

Maximální počet přijímaných uchazečů do bakalářského kombinovaného studia (akademický rok 2015/2016): 30 uchazečů

Pokud jde o uplatnění absolventa, jeho výstupní znalosti a dovednosti budou obsahovat zvládnutí vyspělých informačních a knihovnických technologií pro účely aplikace profesionálních metod organizace práce na středním a vyšším stupni řízení provozů ve veřejných a odborných knihovnách, informačních střediscích a v dalších typech pracovišť zabývajících se vytvářením. Bude mít osvojeny metody shromažďování, transformace a správy dat, informací a znalostí ve státní správě, veřejných institucích, soukromých organizacích a firmách, neziskových sdruženích, veřejně prospěšných, dobrovolných a zájmových seskupeních a v dalších typech pracovišť zajišťujících informační zázemí institucí a podniků, včetně škol všech stupňů.

BRNO

Nabízené studijní programy: Obor je nabízen prezenčně i kombinovaně v tříletém bakalářském a dvouletém navazujícím magisterském programu. Dále je ho možné studovat formou Celoživotního vzdělání. Studenti této formy mohou být za určitých podmínek přijati k řádnému studiu. Jak v případě bakalářského, tak u magisterského programu jde o jednooborové studium.

Přijímací řízení probíhá formou Testu studijních předpokladů (TSP). Každoročně se koná o některém z květnových víkendů. Dva termíný jsou k dispozici v Brně a jeden v Bratislavě.

Předměty, se kterými se během studia setkáte, jsou velmi různorodé. Ať už jde o marketing, psaní odborných textů, metody knihovnické práce, knihy a knihovny v dějinném vývoji či třeba přehled dějin české literatury.

Profil absolventa: Absolventi Masarykovy univerzity jsou schopni využít své teoretické poznatky v knihovní a informační praxi. Dokážou využívat moderní informační a komunikační technologie. Ovládají metody a nástroje k vytváření knihovních a informačních fondů. Při úspěšném ukončení studia dostanou kromě diplomu také Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který je uznáván po celé Evropě. Byl zaveden pod záštitou Evropské unie a organizace UNESCO k ulehčení hledání pracovní pozice pro čerstvé absolventy.

OPAVA

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě nabízí jak studentům bakalářského programu, tak studentům navazujícího magisterského programu možnost výběru ze dvou nabízených oborů.

Nabízené programy: Tříletý bakalářský studijní program nabízí obory Knihovnictví a Informační studia se zaměřením na knihovnictví. Dvouletý navazující magisterský program nabízí obory Informační a knihovnická studia a Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu. Všechny zmíněné obory lze studovat prezenční i kombinovanou formou.

Přijímací řízení: Kritériem pro přijetí do obou bakalářských oborů je splnění hranice v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) a to z testu Obecné studijní předpoklady.

Uplatnění absolventa: Absolvent bude všestranně připraven vykonávat profesi knihovníka a informačního specialisty a uplatnit se v různých typech knihoven, zejména vědeckých, akademických a specializovaných. Může působit v informačních střediscích podniků a veřejných organizací, ve funkci informačního konzultanta a rešeršéra. Díky spolehlivému základu z oblasti informatiky se rovněž může uplatnit v oboru informačních technologií.

Zdroj: webové stránky fakult jednotlivých univerzit

Zdroj obrázku: freeimages.com

Další články k tématu

Některé školy pozmění výuku, budou klást větší důraz na informatiku

Některé školy pozmění výuku, budou klást větší důraz na informatiku

České školství letos projde změnou. Přibližně pětina základních škol začne od září využívat upravený vzdělávací plán, který bude klást větší důraz na informatiku. Vyplývá to z údajů Národního pedagogického institutu, který pořádá on-line workshopy a webináře pro vyučující zaměřené právě na nadcházející změny. Změna ve výuce bude postupná. Na nový systém by měl první stupeň …