POROVNÁNÍ OBORŮ: Fyzika II.

21. 6. 2010 | O studijních oborech

Kdyby se dnes Newton či Einstein chystali na vysokou školu, možná by se divili v jaké míře se dnes fyzika studuje. Abyste se v té změti oborů neztratili, přinášíme vám malého průvodce. Tentokrát obory Palackého univerzity, Ostravské univerzity, Univerzity Hradec Králové a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta přírodovědecká

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Na Palackého univerzitě naleznete obory obecnějšího ražení, obory učitelské i ty úžeji zaměřené. Přijímací zkoušky písemně testují uchazeče z fyziky a matematiky, pouze u oboru Molekulární biofyziky je přidána chemie a u učitelské Fyziky v kombinaci s Výpočetní technikou je třeba ovládat i informatické dovednosti. Všechny obory jsou nabízeny pouze v prezenční formě.

Aplikovaná fyzika si klade za cíl vychovat své studenty k ovládání experimentální práce a schopnostem pracovat v týmech, jejichž činnost je na hranicích fyziky a technických oborů. Z části se studium věnuje také nanotechnologiím, ale i výpočetní technice a elektronice. V loňském roce byli přijati všichni uchazeči (celkem 14).
Biofyzika v sobě ukrývá jak fyzikálně-matematický základ tak elementární poznatky o molekulární a fyzikální podstatě biologických procesů. Studium kombinuje teorii i experimenty. Absolventi najdou zaměstnání v biologických, chemických a lékařských zařízeních nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu. Loni byli taktéž přijati všichni uchazeči (celkem 12).
Molekulární biofyzika se snaží naučit studenty porozumět molekulární podstatě v živé přírodě. Je tak na hranicích molekulární biologie a fyziky. Kromě klasických chemických biologických, lékařských a farmaceutických zařízení deklaruje fakulta uplatnění také v kriminalistice. V loňském akademickém roce byli ke studiu přijati všichni uchazeči (celkem 24).
Obecná fyzika a matematická fyzika klade důraz na klasickou a kvantovou optiku, fyziku kondenzovaných látek, termodynamiku ale i na výpočetní techniku. Absolvent by se měl naučit nabyté znalosti zúročit v praktické i teoretické práci. Loni bylo ze šesti uchazečů přijato pět.

V Olomouci lze studovat optiku v bakalářském i magisterském stupni (foto stock.xchng

V Olomouci lze studovat optiku v bakalářském i magisterském stupni (foto stock.xchng)

Optika a optoelektronika připravuje v rámci daného oboru studenty na navazující magisterské studium. Jde především o to získat přehled o nejen na optiku zaměřených fyzikálních disciplínách. V předešlém školním roce bylo přijato 21 uchazečů z 25.
Přístrojová fyzika svým studentům vštěpuje metody experimentální fyzikální práce, může se zaměřit buď na číslicové měřící systémy či na lékařskou přístrojovou techniku. V loňském roce bylo přijato všech 7 přihlášených uchazečů.
Přístrojová optika nabízí studentům možnost prostřednictvím volitelných předmětů se specializovat na optická měření, návrhy optoelektronických systémů, optické technologie a vojenské aplikace. Činnost absolventů směřuje především k výzkumné a technologické praxi. Ke studiu bylo v předešlém roce přijato 9 z 12 uchazečů.
Fyzika zaměřená na učitelství propojuje široký rozhled ve fyzikálních disciplínách s pedagogickými, psychologickými a didaktickými předměty. Předpokládá se, že studenti naváží v příslušném magisterském oboru.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
Přijímací zkoušky do navazujících magisterských oboru většinou zahrnují znalosti potřebné pro složení státní závěrečné zkoušky v příslušném bakalářském oboru. Studium je také nabízeno pouze v prezenční formě. Na všechny navazující obory byly přijati všichni přihlášení uchazeči.

Čtyři z oborů navazují na studium bakalářského stupně. Jsou to Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika. Tyto konkretizují a prohlubují již získané znalosti. Obor Nanotechnologie vychovává absolventy, jež budou schopni tuto problematiku uplatnit v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách závodů, v řízení technologických procesů či při certifikaci výrobků. Na učitelské obory navazuje Učitelství fyziky pro střední školy.

Bližší informace naleznete zde. Pozor, probíhá 2. kolo přijímacího řízení!

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta filozoficko-přírodovědecká

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Ke všem bakalářským oborům jsou přijímáni všichni uchazeči s výjimkou studijního oboru Multimediální techniky, kde je třeba absolvovat ústní pohovor zkoumající všeobecné studijní předpoklady a znalosti z exaktních disciplín. Bakalářské obory jsou nabízeny pouze v prezenční formě.

Čistě fyzikálním oborem je Astrofyzika, která se kromě astrofyzikálních znalostí koncentruje na výuku počítačového modelování fyzikálních procesů. Absolventi se mohou jednak ucházet o pozice na astronomických a astrofyzikálních pracovištích, zvládnou tvorbu multimediálních pořadů a jsou připraveni pro navazující magisterské studium.
V rámci studijního programu Aplikované fyziky jsou vypisovány tři obory specializované na různá hraniční odvětví. Monitorování životního prostředí poskytuje vzdělání ve fyzikálních zákonitostech vlivu na životní prostředí, metodách měření jeho stavu a také v příslušné právní oblasti. Multimediální techniky kladou důraz na fyzikálně informatickou stránku tvorby audiovizuálních děl a práci s multimediální technikou. Počítačová technika a její aplikace učí studenty jak využít počítačů ve fyzikální či matematické práci.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
Magisterského vzdělání lze v Opavě dosáhnout ve dvou oborech. Na oba z nich jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, oba dva se studují v prezenční formě. První z nich – Teoretická fyzika – je koncipován jako navazující obor. Témata přecházejí od klasické k moderní fyzice, nedílnou součástí je také matematika a výpočetní technika. Absolventi jsou připraveni pro základní i aplikovaný výzkum i pro práci v průmyslu. Druhým oborem je pětileté magisterské studium Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy. Najdeme zde klasickou fyzikální a matematickou problematiku obohacenou o pedagogicko-psychologické disciplíny. Absolventům je však poskytnuto takové vzdělání, které jim umožňuje uplatnit se i mimo resort školství.

Bližší informace najdete na webu fakulty. 2. kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno do 20. června!

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta přírodovědecká

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Ústecká univerzita preferuje studium fyziky v dvouoborové formě, všechny nabízené obory jsou koncipovány jako prezenční, pouze kombinaci neučitelské fyziky a matematiky a počítačové modelování ve fyzice a technice je možné studovat i kombinovaně. Z fyziky se přijímací zkoušky nekonají, narazit na ně však uchazeči mohou u druhých oborů v kombinaci.

Obor Fyzika jako takový připravuje studenty na experimentální a laboratorní práci, počítá s jejich možným zapojením do praxe ihned po dokončení bakalářského studia. Je možné jej studovat v kombinaci s biologií, matematikou, informatikou, chemií, společenskými vědami, tělesnou či hudební výchovou. Jediné jednooborové je Počítačové modelování ve fyzice a technice. Studenti se zde zabývají využitím počítačové techniky při řešení fyzikálních a technických problémů. Uplatní se jak v průmyslu tak v oblasti výzkumné.

Učitelské obory jsou samozřejmou součástí nabídek fyzikálních oborů (foto: stock.xchng

Učitelské obory jsou samozřejmou součástí nabídek fyzikálních oborů (foto: stock.xchng)

Fyzika se zaměřením na vzdělávání vychovává absolventy pro učitelskou praxi na 2. stupni základních škol. Předpokládá se, že studenti budou pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia. Avšak ihned po absolvování bakalářského oboru se mohou uplatnit jako asistenti učitelů či ve volnočasových centrech. Studovat lze fyziku zároveň s chemií, informatikou, matematikou, společenskými vědami, tělesnou výchovou a technickou výchovou.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
Jediným jednooborovým a zároveň neučitelským oborem je Počítačové modelování ve vědě a technice navazující na příslušný bakalářský obor a rozšiřující v něm nabyté dovednosti. Absolvent se může uplatnit v týmech zabezpečujících vývojové a řídící úseky či ve vědecké práci v oblasti počítačové fyziky.
Navazující magisterské učitelské studium nabízí fakulta ve dvou verzích – jako Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (možné kombinace s matematikou, chemií, biologií, tělesnou výchovou a hudební výchovou) a Učitelství fyziky pro střední školy (s biologií, matematikou, tělesnou výchovou a chemií). Oba dvouobory jsou zaměřeny především na důkladné studium stěžejních problematik obou oborů a také na didaktiku příslušnou zvolenému stupni vzdělávání.

Pro více informací navštivte stránky Přírodovědecké fakulty. Pozor, fakulta vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení!

Univerzita Hradec Králové, Fakulta pedagogická

Univerzita Hradec Králové vypisuje jediný fyzikální obor právě v rámci Pedagogické fakulty, a to bakalářský obor Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika. Obor je vyučován jak v prezenční tak v kombinované formě. Na prezenční formu bylo loni z 13 uchazečů přijato jedenáct, na kombinovanou 15 z 23 uchazečů. Přijímací zkoušky se skládají z písemné části zahrnující test z fyziky a matematiky a z části ústní taktéž testující fyzikální znalosti. Studium se úzce specializuje na laboratorní činnost, s čímž souvisí i možné uplatnění absolventů v laboratořích či pozicích technických asistentů vysokých škol. Univerzita též plánuje zahájení příslušného navazujícího magisterského o­boru.

Pro detailnější informace přejděte na web Pedagogické fakulty UHK.

Ostravská univerzita, Fakulta přírodovědecká

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
V bakalářském stupni studia lze v Ostravě studovat fyziku buď jako jednooborovou nebo jako dvouoborovou. Jednooborové studium je uskutečňováno ve formě prezenční, dvouoborové je možné v kombinacích s matematikou, biologií, chemií a informatikou studovat také kombinovaně. Uchazeči nekonají přijímací zkoušky.

Počítačové modelování se ve fyzice stává trendem (foto: stock.xchng

Počítačové modelování se ve fyzice stává trendem (foto: stock.xchng)

Jednooborově se studuje Biofyzika a Počítačové modelování ve fyzice. Druhé jmenované reagují na trend využívání počítačových simulací ve vědeckém výzkumu. Absolventi se uplatní jako asistenti specialistů, budou umět vytvořit funkční a efektivní numerické modely fyzikálních procesů ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. Studium Biofyziky používá základních chemických, biologických a fyzikálních poznatků v experimentálních metodách a studiu biologického materiálu. Absolventi se uplatní v aplikovaném výzkumu či pracovištích typu hygienických stanic nebo ekologických laboratoří a jsou také připraveni navázat v magisterském stupni studia. Dvouoborové studium Fyziky poskytuje především pevné oborové základy a předpoklady k navázání v magisterském studiu. Zvolit lze z kombinací s matematikou, biologií, chemií, informatikou, geografií či s některým z oborů z Filosofické nebo Pedagogické fakulty.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
Magisterské obory jsou nabízeny pouze v prezenční formě. Uchazeči o jednooborovou Biofyziku konají přijímací zkoušky ze základních znalostí experimentálních metod biofyziky. Rozšiřuje soubor bakalářských znalostí o širší souvislosti s biologickými a chemickými disciplínami s důrazem na multidisciplinární přístup. Absolventi se uplatní v základním i aplikovaném výzkumu zaměřeném na fyziologii či ekologii i v řadě dalších pracovišť.
Nabídku magisterských oborů doplňují pedagogicky orientované Učitelství fyziky pro střední školy a Učitelství fyziky pro základní školy. Uchazeči musí projít přijímacím řízením, které testuje jejich znalosti z příslušných oborů (učitelství fyziky se v obou případech studuje jako dvouobor) a také z pedagogicko-psychologických disciplín. Jak už název napovídá absolventi se uplatní především jako kantoři daných vzdělávacích institucí.

Další informace najdete zde.

Další články k tématu

Vydejte se na cestu ke hvězdám. Studovat astronomii můžete v Praze i Opavě

Vydejte se na cestu ke hvězdám. Studovat astronomii můžete v Praze i Opavě

Až do konce srpna můžete na obloze pouhým okem spatřit kometu NEOWISE. Takto jasnou kometu můžeme vidět poprvé po 13 letech. Stejná podívaná se ale jen tak opakovat nebude. Kometa se blízko k zemi totiž opět dostane až za více jak šest tisíc let. Vy ale rozhodně tak dlouho čekat nemusíte. Zkoumat další krásy i záhady …

číst více
Bádejte a objevujte …

Bádejte a objevujte …

… na místě, kde toho můžete hodně ovlivnit! Na jedné z nejstarších fakult životního prostředí v ČR. Na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Chystáte se na vysokou školu v akademickém roce 2020/2021? FŽP UJEP vás přivítá s novou energií a dvěma inovovanými, čerstvě akreditovanými bakalářskými studijními programy. Oba programy – Ochrana životního prostředí a Aplikovaná …

číst více
V kampusu UJEP vzniknou nové výukové prostory. Smlouvu o stavbě podepsal rektor on-line

V kampusu UJEP vzniknou nové výukové prostory. Smlouvu o stavbě podepsal rektor on-line

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně se do on-line světa přesunula nejenom výuka. Rektor školy Martin Balej v pondělí elektronicky podepsal smlouvu o zahájení stavby nových výukových prostor Fakulty strojního inženýrství. Díky tomu se studenti fakulty budou moci definitivně přesunout do kampusu UJEP. Smlouvu o dílo podepsala univerzita se zhotovitelem a vítězem výběrového řízení sdružením S-VWIS. „Částka, …

číst více