POROVNÁNÍ OBORŮ: Fyzika II.

21. 6. 2010 | O studijních oborech

Kdyby se dnes Newton či Einstein chystali na vysokou školu, možná by se divili v jaké míře se dnes fyzika studuje. Abyste se v té změti oborů neztratili, přinášíme vám malého průvodce. Tentokrát obory Palackého univerzity, Ostravské univerzity, Univerzity Hradec Králové a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta přírodovědecká

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Na Palackého univerzitě naleznete obory obecnějšího ražení, obory učitelské i ty úžeji zaměřené. Přijímací zkoušky písemně testují uchazeče z fyziky a matematiky, pouze u oboru Molekulární biofyziky je přidána chemie a u učitelské Fyziky v kombinaci s Výpočetní technikou je třeba ovládat i informatické dovednosti. Všechny obory jsou nabízeny pouze v prezenční formě.

Aplikovaná fyzika si klade za cíl vychovat své studenty k ovládání experimentální práce a schopnostem pracovat v týmech, jejichž činnost je na hranicích fyziky a technických oborů. Z části se studium věnuje také nanotechnologiím, ale i výpočetní technice a elektronice. V loňském roce byli přijati všichni uchazeči (celkem 14).
Biofyzika v sobě ukrývá jak fyzikálně-matematický základ tak elementární poznatky o molekulární a fyzikální podstatě biologických procesů. Studium kombinuje teorii i experimenty. Absolventi najdou zaměstnání v biologických, chemických a lékařských zařízeních nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu. Loni byli taktéž přijati všichni uchazeči (celkem 12).
Molekulární biofyzika se snaží naučit studenty porozumět molekulární podstatě v živé přírodě. Je tak na hranicích molekulární biologie a fyziky. Kromě klasických chemických biologických, lékařských a farmaceutických zařízení deklaruje fakulta uplatnění také v kriminalistice. V loňském akademickém roce byli ke studiu přijati všichni uchazeči (celkem 24).
Obecná fyzika a matematická fyzika klade důraz na klasickou a kvantovou optiku, fyziku kondenzovaných látek, termodynamiku ale i na výpočetní techniku. Absolvent by se měl naučit nabyté znalosti zúročit v praktické i teoretické práci. Loni bylo ze šesti uchazečů přijato pět.

V Olomouci lze studovat optiku v bakalářském i magisterském stupni (foto stock.xchngV Olomouci lze studovat optiku v bakalářském i magisterském stupni (foto stock.xchng)

Optika a optoelektronika připravuje v rámci daného oboru studenty na navazující magisterské studium. Jde především o to získat přehled o nejen na optiku zaměřených fyzikálních disciplínách. V předešlém školním roce bylo přijato 21 uchazečů z 25.
Přístrojová fyzika svým studentům vštěpuje metody experimentální fyzikální práce, může se zaměřit buď na číslicové měřící systémy či na lékařskou přístrojovou techniku. V loňském roce bylo přijato všech 7 přihlášených uchazečů.
Přístrojová optika nabízí studentům možnost prostřednictvím volitelných předmětů se specializovat na optická měření, návrhy optoelektronických systémů, optické technologie a vojenské aplikace. Činnost absolventů směřuje především k výzkumné a technologické praxi. Ke studiu bylo v předešlém roce přijato 9 z 12 uchazečů.
Fyzika zaměřená na učitelství propojuje široký rozhled ve fyzikálních disciplínách s pedagogickými, psychologickými a didaktickými předměty. Předpokládá se, že studenti naváží v příslušném magisterském oboru.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
Přijímací zkoušky do navazujících magisterských oboru většinou zahrnují znalosti potřebné pro složení státní závěrečné zkoušky v příslušném bakalářském oboru. Studium je také nabízeno pouze v prezenční formě. Na všechny navazující obory byly přijati všichni přihlášení uchazeči.

Čtyři z oborů navazují na studium bakalářského stupně. Jsou to Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika. Tyto konkretizují a prohlubují již získané znalosti. Obor Nanotechnologie vychovává absolventy, jež budou schopni tuto problematiku uplatnit v průmyslu, vývoji, v základním i aplikovaném výzkumu, ve zkušebnách závodů, v řízení technologických procesů či při certifikaci výrobků. Na učitelské obory navazuje Učitelství fyziky pro střední školy.

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta filozoficko-přírodovědecká

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Ke všem bakalářským oborům jsou přijímáni všichni uchazeči s výjimkou studijního oboru Multimediální techniky, kde je třeba absolvovat ústní pohovor zkoumající všeobecné studijní předpoklady a znalosti z exaktních disciplín. Bakalářské obory jsou nabízeny pouze v prezenční formě.

Čistě fyzikálním oborem je Astrofyzika, která se kromě astrofyzikálních znalostí koncentruje na výuku počítačového modelování fyzikálních procesů. Absolventi se mohou jednak ucházet o pozice na astronomických a astrofyzikálních pracovištích, zvládnou tvorbu multimediálních pořadů a jsou připraveni pro navazující magisterské studium.
V rámci studijního programu Aplikované fyziky jsou vypisovány tři obory specializované na různá hraniční odvětví. Monitorování životního prostředí poskytuje vzdělání ve fyzikálních zákonitostech vlivu na životní prostředí, metodách měření jeho stavu a také v příslušné právní oblasti. Multimediální techniky kladou důraz na fyzikálně informatickou stránku tvorby audiovizuálních děl a práci s multimediální technikou. Počítačová technika a její aplikace učí studenty jak využít počítačů ve fyzikální či matematické práci.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
Magisterského vzdělání lze v Opavě dosáhnout ve dvou oborech. Na oba z nich jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, oba dva se studují v prezenční formě. První z nich – Teoretická fyzika – je koncipován jako navazující obor. Témata přecházejí od klasické k moderní fyzice, nedílnou součástí je také matematika a výpočetní technika. Absolventi jsou připraveni pro základní i aplikovaný výzkum i pro práci v průmyslu. Druhým oborem je pětileté magisterské studium Učitelství fyziky a matematiky pro střední školy. Najdeme zde klasickou fyzikální a matematickou problematiku obohacenou o pedagogicko-psychologické disciplíny. Absolventům je však poskytnuto takové vzdělání, které jim umožňuje uplatnit se i mimo resort školství.

Bližší informace najdete na webu fakulty. 2. kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno do 20. června!

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta přírodovědecká

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Ústecká univerzita preferuje studium fyziky v dvouoborové formě, všechny nabízené obory jsou koncipovány jako prezenční, pouze kombinaci neučitelské fyziky a matematiky a počítačové modelování ve fyzice a technice je možné studovat i kombinovaně. Z fyziky se přijímací zkoušky nekonají, narazit na ně však uchazeči mohou u druhých oborů v kombinaci.

Obor Fyzika jako takový připravuje studenty na experimentální a laboratorní práci, počítá s jejich možným zapojením do praxe ihned po dokončení bakalářského studia. Je možné jej studovat v kombinaci s biologií, matematikou, informatikou, chemií, společenskými vědami, tělesnou či hudební výchovou. Jediné jednooborové je Počítačové modelování ve fyzice a technice. Studenti se zde zabývají využitím počítačové techniky při řešení fyzikálních a technických problémů. Uplatní se jak v průmyslu tak v oblasti výzkumné.

Učitelské obory jsou samozřejmou součástí nabídek fyzikálních oborů (foto: stock.xchngUčitelské obory jsou samozřejmou součástí nabídek fyzikálních oborů (foto: stock.xchng)

Fyzika se zaměřením na vzdělávání vychovává absolventy pro učitelskou praxi na 2. stupni základních škol. Předpokládá se, že studenti budou pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia. Avšak ihned po absolvování bakalářského oboru se mohou uplatnit jako asistenti učitelů či ve volnočasových centrech. Studovat lze fyziku zároveň s chemií, informatikou, matematikou, společenskými vědami, tělesnou výchovou a technickou výchovou.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
Jediným jednooborovým a zároveň neučitelským oborem je Počítačové modelování ve vědě a technice navazující na příslušný bakalářský obor a rozšiřující v něm nabyté dovednosti. Absolvent se může uplatnit v týmech zabezpečujících vývojové a řídící úseky či ve vědecké práci v oblasti počítačové fyziky.
Navazující magisterské učitelské studium nabízí fakulta ve dvou verzích – jako Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol (možné kombinace s matematikou, chemií, biologií, tělesnou výchovou a hudební výchovou) a Učitelství fyziky pro střední školy (s biologií, matematikou, tělesnou výchovou a chemií). Oba dvouobory jsou zaměřeny především na důkladné studium stěžejních problematik obou oborů a také na didaktiku příslušnou zvolenému stupni vzdělávání.

Pro více informací navštivte stránky Přírodovědecké fakulty. Pozor, fakulta vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení!

Ostravská univerzita, Fakulta přírodovědecká

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
V bakalářském stupni studia lze v Ostravě studovat fyziku buď jako jednooborovou nebo jako dvouoborovou. Jednooborové studium je uskutečňováno ve formě prezenční, dvouoborové je možné v kombinacích s matematikou, biologií, chemií a informatikou studovat také kombinovaně. Uchazeči nekonají přijímací zkoušky.

Počítačové modelování se ve fyzice stává trendem (foto: stock.xchngPočítačové modelování se ve fyzice stává trendem (foto: stock.xchng)

Jednooborově se studuje Biofyzika a Počítačové modelování ve fyzice. Druhé jmenované reagují na trend využívání počítačových simulací ve vědeckém výzkumu. Absolventi se uplatní jako asistenti specialistů, budou umět vytvořit funkční a efektivní numerické modely fyzikálních procesů ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. Studium Biofyziky používá základních chemických, biologických a fyzikálních poznatků v experimentálních metodách a studiu biologického materiálu. Absolventi se uplatní v aplikovaném výzkumu či pracovištích typu hygienických stanic nebo ekologických laboratoří a jsou také připraveni navázat v magisterském stupni studia. Dvouoborové studium Fyziky poskytuje především pevné oborové základy a předpoklady k navázání v magisterském studiu. Zvolit lze z kombinací s matematikou, biologií, chemií, informatikou, geografií či s některým z oborů z Filosofické nebo Pedagogické fakulty.

OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIA
Magisterské obory jsou nabízeny pouze v prezenční formě. Uchazeči o jednooborovou Biofyziku konají přijímací zkoušky ze základních znalostí experimentálních metod biofyziky. Rozšiřuje soubor bakalářských znalostí o širší souvislosti s biologickými a chemickými disciplínami s důrazem na multidisciplinární přístup. Absolventi se uplatní v základním i aplikovaném výzkumu zaměřeném na fyziologii či ekologii i v řadě dalších pracovišť.
Nabídku magisterských oborů doplňují pedagogicky orientované Učitelství fyziky pro střední školy a Učitelství fyziky pro základní školy. Uchazeči musí projít přijímacím řízením, které testuje jejich znalosti z příslušných oborů (učitelství fyziky se v obou případech studuje jako dvouobor) a také z pedagogicko-psychologických disciplín. Jak už název napovídá absolventi se uplatní především jako kantoři daných vzdělávacích institucí.

Další informace najdete zde.