O nás

Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily dnešní Univerzitu Karlovu již při jejím založení v letech 1347/1348. Po více než šest století své existence nejenže odrážela politický, kulturní a sociální vývoj společnosti, které byla součástí, ale do určité míry tento vývoj také ovlivňovala. V její historii se odráží vývoj práva a právnického vzdělávání ve střední Evropě.

Dnes je Právnická fakulta Univerzity Karlovy s více než čtyřmi tisíci studenty v magisterském a doktorském studiu jednou z největších právnických škol v Evropě. Spolupracuje s desítkami zahraničních právnických fakult a univerzit po celém světě jak ve výměnách studentů a učitelů, tak v oblasti akademického bádání a vědy. Jako jediná právnická fakulta v České republice má akreditovány všechny právní obory pro habilitační a profesorská řízení. V učitelském sboru působí více než třicet univerzitních profesorů, téměř čtyřicet docentů, devadesát osm odborných asistentů a asistentů.

Studijní programy

Nabízí magisterský studijní obor Právo a doktorské studijní programy.

Uplatnění

Absolventi fakulty nacházejí široké uplatnění jak v tradičních právnických povoláních na pozici soudce, státního zástupce, advokáta či notáře, tak i v řadě jiných oborů veřejné i soukromé sféry. Zastávají významné společenské, politické či akademické funkce. Často nacházejí uplatnění nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku například v institucích EU.

Kde nás najdeš

Právnická fakulta

Univerzita Karlova
Náměstí Curieových 901/7
116 40 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu Právo a právní věda je prokázání obecných studijních předpokladů a znalostí základů společenských věd. Splnění této podmínky se prokazuje jednou z následujících možností:

a)     absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.Scio.cz, s.r.o., v období od prosince 2018 do května 2019, a to z testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV);

b)     absolvováním programu CŽV uskutečňovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a určeného pro uchazeče o studium magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace, oblast vzdělávání Právo, v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 28. 6. 2019 včetně splní všechny předepsané studijní povinnosti (tj. předepsané zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty), dosáhne šedesáti kreditů a prospěchového průměru výsledků vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů do 2,25 včetně a za předpokladu, že podá do 28. února 2019 přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020. Průměr výsledků zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně hodnocení „neprospěl“ se počítá jako prostý aritmetický průměr všech pokusů. Takto získaný výsledek bude matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.Scio.cz, s.r.o. Právnické fakultě UK v elektronické podobě po posledním termínu NSZ, který se uskuteční v květnu 2019.

Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil zaokrouhlený na jedno desetinné místo – bude pro účely přijímacího řízení přepočten následujícím koeficientem:

Obecné studijní předpoklady (OSP)                                                       koeficientem 1,25

Základy společenských věd (ZSV)                                                         koeficientem 0,75

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí probíhá na základě spolupráce Právnické fakulty UK a zahraničních univerzit v různých formách: mezinárodní smlouvy, meziuniverzitní dohody, fakultní dohody, Erasmus LLP.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.  

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Karlova
Náměstí Curieových 901/7
116 40 Praha 1