O nás

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, edukativní psychologii a didaktice resp. didaktikách různých oborů. Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů jak v pregraduálním studiu (bakalářské a magisterské studijní programy), tak v programech celoživotního vzdělávání (další profesní a zájmové vzdělávání učitelů, univerzita třetího věku). Poskytuje tedy jak budoucím, tak i stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání na vysoké úrovni, a to včetně programů doktorských. I když se přípravou učitelů v rámci UK zabývá dalších pět fakult, je postavení Pedagogické fakulty zaměřením na tuto problematiku v její plné šíři jedinečné.

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova
Magdalény Rettigové 47/4
116 39 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky se liší dle oboru.

Přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí a může se konat v jednom nebo ve více kolech. Přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, ústní, talentovou, praktickou nebo kombinovanou. Všechny části přijímací zkoušky se mohou konat v jednom nebo ve více dnech. Zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Zadání testů je v jazyce českém, pokud není znalost cizího jazyka předmětem zkoušky.

Talentová zkouška ověřuje talentové předpoklady pro studium oboru.

Písemná zkouška se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní obor. Kromě oborového testu je v některých bakalářských oborech zařazen písemný Test obecných studijních předpokladů.

Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní obor.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova
Magdalény Rettigové 47/4
116 39 Praha 1