O nás

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, edukativní psychologii a didaktice resp. didaktikách různých oborů. Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů jak v pregraduálním studiu (bakalářské a magisterské studijní programy), tak v programech celoživotního vzdělávání (další profesní a zájmové vzdělávání učitelů, univerzita třetího věku). Poskytuje tedy jak budoucím, tak i stávajícím učitelům specializované odborné vzdělání na vysoké úrovni, a to včetně programů doktorských. I když se přípravou učitelů v rámci UK zabývá dalších pět fakult, je postavení Pedagogické fakulty zaměřením na tuto problematiku v její plné šíři jedinečné.

 

Bakalářské studium (3 roky) 

V prezenčním bakalářském studiu připravuje PedF učitele pro mateřské školy, odborníky ve speciální pedagogice a psychologii, odborníky v oborech se zaměřením na vzdělávání (kromě fyziky a zeměpisu). Bakalářské studium v kombinované formě se zaměřuje na přípravu pedagogických pracovníků ve výchovných zařízeních, odborníků ve speciální pedagogice a výuku managementu pro řídící pracovníky ve školství. Bakalářský stupeň studia není určen k získání učitelské kvalifikace.

 

Navazující magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň základní školy a pro školy střední (2 roky) 

Během navazujícího magisterského studia získává student rozsáhlé vědomosti a dovednosti v odborných základech obou aprobačních předmětů. Současně jsou rozvíjeny jeho kompetence pedagogicko-psychologické a oborově-didaktické. Systém povinných a povinně volitelných kurzů oborových didaktik je volen tak, aby umožnil organické propojení s pedagogicko-psychologickými disciplínami na straně jedné a s pedagogickou praxí na straně druhé. Absolvent navazujícího magisterského studia je plně kvalifikován jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na základní a střední škole.

Magisterské nedělené studium (5 let) 

V řádném prezenčním i kombinovaném neděleném magisterském studiu připravuje učitele pro 1. stupeň ZŠ.

Doktorské studium (4 roky) 

Tato forma studijního programu je určena zájemcům, kteří řádně ukončili magisterský studijní program a ve své dosavadní činnosti projevili hlubší zájem o problematiku výchovy a vzdělávání ve zvoleném oboru. Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje a v umělecko-pedagogických oborech na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění. Standardní doba je 4 roky a uskutečňuje se formou prezenční nebo formou kombinovanou. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a ukončuje se státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Absolventům doktorského studia na PedF UK se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Kde nás najdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova
Magdalény Rettigové 47/4
116 39 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška může mít jednu nebo více částí a může se konat v jednom nebo ve více kolech. Přijímací zkouška nebo její část může mít formu písemnou, ústní, talentovou, praktickou nebo kombinovanou. Všechny části přijímací zkoušky se mohou konat v jednom nebo ve více dnech. Zkouška se koná v českém jazyce (občané SR mohou při zkoušce komunikovat slovensky), není-li v podmínkách oborové zkoušky stanoveno jinak z obsahových důvodů. Zadání testů je v jazyce českém, pokud není znalost cizího jazyka předmětem zkoušky.

Talentová zkouška ověřuje talentové předpoklady pro studium oboru.

Písemná zkouška se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní obor. Kromě oborového testu je v některých bakalářských oborech zařazen písemný Test obecných studijních předpokladů.

Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní obor.

Termín pro podání přihlášky ke studiu: do 28. 2. 2019.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč
  • Papírová přihláška: 690 Kč

Doplňující informace

Neupřesněno vysokou školou.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova
Magdalény Rettigové 47/4
116 39 Praha 1