Uznávání zahraničního vzdělávání v ČR

24. 8. 2010 | Studium v zahraničí

Kdo rozhoduje o uznání zahraničního vzdělání

 • Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program
 • Ministerstvo obrany – vzdělání získané v oblasti vojenství (95 odst. 9 zákona o vysokých školách)
 • Ministerstvo vnitra – vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil (95 odst. 9 zákona o vysokých školách)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – vydává osvědčení o uznání vzdělání v těchto případech:
 1. Pokud bylo získáno ve státě, s nímž je uzavřena smlouva o uznávání rovnocennosti dokladů, nebo uznávání dokladů o vzdělání a ministerstvo je touto smlouvou zmocněno
 2. Pokud existují pochybnosti o tom, která veřejná vysoká škola uskutečňuje obsahově obdobný studijní program a je tedy příslušná rozhodnout o uznání

Uznáváním zahraničního vzdělávání v ČR se zabývají zákony: § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb.

Uznávání kvalifikací a zahraničního vzdělání

Podobné články na serveru VysokeSkoly.cz:
Uznání zahraničního vzdělání
Časový harmonogram pro plánování studia v zahraničí
Studium na VŠ v zahraničí krok za krokem
Spolupráce české a zahraniční VŠ

Platnost diplomů

 • platné jsou diplomy vydané v cizině, které platí v zemi, kde byly vydány za listiny veřejné, a to v případě, že jsou opatřeny předepsanými ověřeními
 • platné jsou diplomy vydané státem, se kterým má ČR uzavřenou bilaterální smlouvu – tyto diplomy jsou platné bez dalšího ověření

Bilaterální mezinárodní smlouvy

Vzájemné uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titul jsou uzavřeny s: Maďarskem (č. 92/2005 Sb.m.s.), Polskem (č. 104/2006 Sb.m.s.), Slovenskem (č. 33/2001 Sb.m.s.), Slovinskem (č. 52/2000 Sb.m.s.) – považována za platnou pro republiku Bosna a Hercegovina, a některými nástupnickými státy bývalého SSSR (123/1973 Sb.).

„Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT“: Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace veřejnou vysokou školou rozhoduje rektor.

Podklady pro uznání

 • originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou nebo jiný doklad o ukončení studia v zahraničí (originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu a doplňující informace)
 • ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak

Jak postupovat po příjezdu ze zahraničí

Absolvent studijního programu zahraniční vysoké školy podává písemnou žádost o uznání zahraničního vzdělávání.

Náležitosti žádosti a povinné přílohy

Rozhodnutí o uznání zahraničního studia

 • Vydává veřejná vysoká škola nebo ministerstvo
 • Lhůta na vydání rozhodnutí o schválení či zamítnutí je 30 dnů (počítáno ode dne doručení kompletní žádosti o uznání zahraničního studia)
 • Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena

Uznání

 • Obdržení rozhodnutí o uznání vysokoškolského vzdělání
 • Rozhodnutí obsahuje i osvědčení, které potvrzuje rovnocennost se vzděláním (určitý studijní program) získaným na veřejné škole v České republice

Zamítnutí

 • Pokud se objeví podstatné rozdíly v porovnávaných studijních programech
 • Pokud diplom vydala zahraniční instituce, která není ve státě, v němž má sídlo, uznávaná jako vysoká škola
 • Poznámka: Pokud veřejná škola nebo podle § 89 odst. 2 zákona o vysokých školách ministerstvo zjistí, že jsou studijní programy po jejich srovnání v podstatných rysech odlišné, žádost o uznání zamítne

Jak postupovat při zamítnutí žádosti

 • Odvolání Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 15 dní od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím veřejné vysoké školy, pokud napadené rozhodnutí vydala veřejná vysoká škola (rektor veřejné školy žadateli buď vyhoví v celém rozsahu, nebo věc postoupí k rozhodnutí Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy)
 • Rozklad proti rozhodnutí – pokud o uznání rozhodovalo ministerstvo (dále rozhodnou ministři)

Zdroje:

Zdroj foto:

 • Stock.xchng