POROVNÁNÍ OBORŮ: Sociologie

22. 5. 2014 | O studijních oborech
  • MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Kde: Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno

Charakteristika oboru: Katedra sociologie usiluje o propojení výzkumných aktivit s pedagogickou činností. Od 60. let 20. století se na katedře výrazně etabloval výzkum rodiny, později výzkum populačního vývoje i bádání v oblasti sociologické teorie či historické sociologie. V 90. letech se rejstřík výzkumných orientací katedry dále rozšířil a v posledních letech se nově ustavují výzkumné týmy zejména v oblastech urbánních a migračních studií. Bakalářské studium oboru sociologie lze studovat jako jednooborové či dvouoborové studium. Při jednooborovém studiu se student věnuje pouze sociologii, na dvouoborovém studiu si volí další obor. Součástí tříletého studia je také absolvování alespoň jednoho předmětu v anglickém jazyce.

Přijímací zkoušky: Národní srovnávací zkoušky – test Obecných studijních předpokladů tvoří 40 % percentilu, test ze Základů společenských věd 60 %.

Předměty: Úvod do sociologie, Klasické sociologické teorie, Statistická analýza dat, Sociologie umění, Sociologie cestování a turismu, Základy marketingového výzkumu, Rasa, etnicita a sebeurčení v sociologické teorii a praxi, Sociální konstrukce menšin, Metodologie sociálních věd, Sociologie sportu, Sociologie města, Stárnutí a generační vztahy v rodině aj.

Web: www.fss.muni.cz

  • KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE

Kde: Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity, U Kříže 8, Praha 5

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: Bakalářské studium zahrnuje dva dvouobory: sociologii a sociální politiku a sociologii a sociální antropologii. Společný sociologický základ studenty seznámí s dějinami této vědy a s jejími hlavními soudobými teoriemi. Vyučují se zde obecné předměty i kurzy věnované konkrétním společenským tématům jako jsou rodina, sociální nerovnosti, trh práce a mnoho dalších. Sociální a veřejná politika je na bakalářském stupni zajištěna sesterskou Katedrou veřejné a sociální politiky a je zaměřena jak na teoretická východiska, tak na praktická řešení sociálních problémů společnosti s důrazem na situaci v České republice, na zmapování veřejných politik a rozvoj občanského sektoru. Sociální antropologie klade důraz na důsledný antievropocen­trismus a vysvětluje, co je variabilní a co je univerzální v jednotlivých společnostech a kulturách. Obecně je velká pozornost věnována antropologické metodologii.

Přijímací zkoušky: Sociologie a sociální antropologie: Scio test obecných studijních Předpokladů; Sociologie a sociální politka: první kolo tvoří test obecných studijních předpokladů (Scio). Dvě třetiny uchazečů s nejlepším výsledkem postoupí do 2. kola, ve kterém píší sociálně-vědní test.

Předměty: Oborová sociologie, Současná sociologie, Úvod do politologie, Úvod do ekonomiky, Statistika, Rodinná politika, Zdravotní politika, Úvod do veřejné politiky aj.

Web: iss.fsv.cuni.cz

  • KARLOVA UNIVERZITA V PRAZE

Kde: Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: V současné době lze na FF UK studovat na bakalářském stupni jednooborovou sociologii, obor sociologicko-ekonomická studia, nebo sociologii souběžně s dalším oborem. Absolvent oboru je kvalifikovaný pro práci na výzkumných a organizačních úkolech při realizaci společenských analýz a v oblasti práce s lidmi. Je připraven na plnění základních organizačně-operativních, výzkumných a metodických úkolů, může využít svých schopností v řídicích činnostech na nižším stupni řízení. Uplatnění nachází v soukromých organizacích, ve státní správě i v neziskovém sektoru, v organizacích pro výzkum veřejného mínění a trhu či v mediích.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky jsou dvoukolové. První kolo je písemný test obecných studijních předpokladů, test znalostí základů sociologie, ekonomie a dalších společenských věd, všeobecného přehledu, test z matematiky a ze sociologické imaginace. Druhé kolo je ústní.

Web: www.ff.cuni.cz

  • UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Kde: Katedra sociologie a andragogiky, Tř. Svobody 26, Olomouc

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: Bakalářské studium sociologie je dvouoborové. Poskytuje znalosti základních společenskovědních paradigmat, vývoje sociologických teorií a základní praktické dovednosti pro sociologický výzkum a statistickou analýzu dat. Studium směřuje k pochopení aktuálních jevů a procesů spojených s transformací české společnosti; je zaměřeno na základní problémy sociologie ekonomiky, rodiny, výchovy a náboženství a dále na problémy sociálních hnutí a migrace v kontextu globalizace.

Přijímací zkoušky: Uchazeči o studium jsou vybíráni na základě výsledků testu SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálněvědných disciplínách.

Předměty: Metody kvantitativního sociologického výzkumu, Společenskovědní paradigmata, Zákl. soc. a kultur. antropologie, Základy demografie, Metody kvantitativního sociologického výzkumu, Úvod do sociologie, Základy statistiky, Dějiny sociologických teorií 19. stol., Dějiny sociologických teorií 20. stol. aj.

Web: www.ksoc.upol.cz

  • ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Kde: Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Sedláčkova 15, Plzeň

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: ZČU pěstuje sociologii ve všech jejích moderních podobách. Zvláště se klade důraz na vzdělání v sociologii a sociologické metodologii včetně aplikované statistiky a analýzy kvalitativních a kvantitativních dat. Bakalářské studium oboru je rozděleno do tří částí: 1. Studium systematické sociologie, sociologické teorie a dějin sociologie; 2. Studium sociologické metodologie, aplikované statistiky a analýzy dat kvantitativní i kvalitativní povahy včetně softwarových aplikací; 3. Studium oborových sociologií. Tento oborový základ je doplněn studiem příbuzných oborů. Studenti si volí volitelnou státní zkoušku buď z genderových studií nebo mediálních studií.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkouška je formou písemného testu, který obsahuje otázky ze základů společenských věd a všeobecného kulturního, historického a politického přehledu, otázky ze základů matematiky, otázky testující znalosti anglického jazyka.

Předměty: Současná česká společnost, Sociologie byrokracie a organizace, Moderní a postmoderní teorie společnosti, Populační studia, Sociologie deviantního chování, Klasické sociologické teorie, Sociální nerovnosti a struktury, Sociologie životního cyklu aj.

Web: http://ff.zcu.cz/kss

  • OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Kde: Filozofická fakulta, Katedra sociologie, Tř. Československých legií 9, Ostrava

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: Prezenční bakalářské studium oboru Sociologie poskytuje nezbytné teoretické oborové znalosti a zároveň po studentech vyžaduje zapojení do terénních sociologických výzkumů. Studující získají nejen znalosti z oblasti společenskovědní problematiky, sociologických teorií, ale také základní praktické dovednosti nezbytné pro provádění sociologického výzkumu a statistické analýzy dat. Koncepce studijního oboru klade důraz na problematiku soudobé společnosti a zaměřuje se na aktuální společenskovědní témata. Vybrané disciplíny jsou přednášeny v angličtině.

Přijímací zkoušky: Uchazeč musí v písemném testu prokázat obecné studijní předpoklady k vysokoškolskému studiu, kulturně-společenský přehled a vědomosti ze společenských věd v rozsahu gymnaziálních os­nov.

Předměty: Sociologie industriální a postindustriální spol., Epistemologie v sociálních vědách, Dějiny sociologie, Aktuální sociologické problémy, Sociologie ve společenské praxi aj.

Web: http://ff.osu.cz/kse

  • UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Kde: Filozofická fakulta, Katedra sociologie, nám. Svobody 331, Hradec Králové

Charakteristika oboru a uplatnění absolventů: Katedra sociologie zajišťuje v rámci studijního programu Sociologie studijní obor Sociologie obecná a empirická v bakalářském prezenčním studiu. Studenti během studia získávají obecné, zčásti i speciální, sociologické vzdělání. Absolvent oboru se může uplatnit jednak v dalším studiu v linii sociologie obecné i empirické, případně v navazujícím studiu příbuzných společenskovědních oborů, jednak v praxi veřejného života, veřejné správy, neziskových organizací, médií, sociologických pracovišť odborných a v komerčních výzkumných agenturách.

Přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří písemný test, který se skládá z následujících oddílů: obecné studijní předpoklady; sociologie; filosofie; psychologie; všeobecný kulturně politický a historický přehled.

Předměty: Teorie a realita občanské společnosti, Statistika pro sociology, Sociologie životního způsobu, Praktika kvalitativního výzkumu, Analýza dat pomocí SPSS a jejich interpretace, Sociální problémy, Sociální a kulturní antropologie, Sociologie výchovy aj.

Web: http://portal.ff.uhk.cz/sociologie

Zdroje: stránky jednotlivých fakult a kateder Zdroj obrázku: freeimages.com

Další články k tématu

Nejneobvyklejší bakalářské obory

Někteří maturanti zatím tápou a nejsou si ještě jistí, co by chtěli studovat a jaké obory vysoké školy vůbec nabízejí. Právo, medicína, informatika…tak přesně o těchto oborech se bavit nebudeme. Představíme vám výběr těch nejneobvyklejších oborů, které nabízejí české veřejné i soukromé vysoké školy. Zvířata a obory „budoucnosti“ Milovníci psů nechť věnují pozornost oboru Kynologie […]

číst více

Tereza o studiu na FP TUL: Jsme tady taková rodinka

Studentka Tereza S. se před čtyřmi lety přihlásila na Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci (FP TUL) a protože je v posledním semestru, její studium bakaláře pomalu končí. Proč by neměnila a proč by FP TUL doporučila i vám? Vyučující znají své studentky a studenty jménem FP TUL nabízí celou řadu pedagogických studijních […]

číst více