POROVNÁNÍ OBORŮ: Architektura

19. 3. 2013 | O studijních oborech

Architekturu lze u nás studovat na několika fakultách, z nichž některé se zaměřují na architekturu jako takovou, jiné se jí dotýkají více z pohledu stavebnictví. Přihlášky ke všem z nich se podávají oproti většině jiných oborů již na podzim (zpravidla do 30. listopadu, ale například na Vysokém učení technickém v Brně je to až v polovině prosince); přijímací zkoušky se konají od ledna do března v závislosti na konkrétní škole (například na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně se druhé kolo talentové zkoušky koná až v červnu, zatímco to první již v únoru). Podoba přijímacích zkoušek se na všech fakultách výrazně liší (obsah všech níže prezentovaných přijímacích řízení se vztahuje k akademickému roku 2013/2014). V čem se však jednotlivé obory odlišují především, je počet studentů přijímaných do prvního ročníku studia nebo i délka studia.

Uplatnění absolventů

Obory zaměřené na architekturu vedou své absolventy k práci výkonných projektantů a architektů s možností uplatnění v architektonicko-stavebních kancelářích, stavebních úřadech, odborech státní správy a dalších institucích v oblasti výstavby a architektury. Absolventi jsou zpravidla schopni organizačně i provozně vést i vlastní architektonickou kancelář. Dokáží stavby navrhovat, inovovat, pracovat s detaily stejně jako je zasadit do celkového krajinného i architektonického konceptu.

Architektura na fakultách architektury

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury
Studijní program: Architektura a urbanismus
Studijní obor: Architektura (Bc., P; 3 roky)

Pro zájemce o studium připravuje fakulta přípravné kurzy z matematiky a geometrie, které probíhají od října do prosince, a to v celkovém rozsahu deseti 60 minutových lekcí v obou předmětech. Ke studiu bakalářského oboru je přijímáno okolo 200 uchazečů. Jeho absolventi mohou dále pokračovat studiem stejnojmenného magisterského navazujícího oboru s moduly Památková péče nebo Zahradní a krajinná architektura.

Přijímací zkoušky: Přijímací řízení na tento obor sestává ze dvou kol. První kolo tvoří výtvarná zkouška (abstraktní kompozice na dané téma (45 min.) a zobrazení architektonického prostoru – vizuální paměť (90 min.)), dále zkouška z exaktních předmětů (matematika, deskriptivní geometrie, přírodní vědy) a test ze všeobecného přehledu (všeobecná a odborná část). Druhé kolo zastupuje ústní pohovor. Uchazeč navíc může komisi předložit výběr domácích prací, i když tato část je dobrovolná a není k ní vypsáno žádné konkrétní zadání.

Předměty: V rámci studia se posluchači setkají jak s předměty technickými (CAD, tvorba konstrukcí, nauka o stavbách), tak i humanitními (dějiny architektury a umění, urbanismus, filozofie, sociologie, psychologie, ekologie, výstavnictví a design, památková péče), exaktními (deskriptivní geometrie, statika, geodézie, pozemní stavitelství, stavební fyzika a materiály atp.) či informačně-technologickými (práce s CAD). Nechybí ani praktická cvičení v ateliérech, výtvarná tvorba a návrhářství, kreslířská praxe aj. Studenti se však nevyhnou ani tělesné výchově nebo cizím jazykům.

Web: www.fa.cvut.cz

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta architektury
Studijní program: Architektura a urbanismus
Studijní obor: Architektura (Bc., P; 4 roky)

Fakulta architektury nabízí svým studentům možnost zapojit se do zahraniční výměny na některé z řady spolupracujících univerzit. V rámci institutu celoživotního vzdělávání se studenti mohou účastnit různých seminářů, kurzů nebo využít poradenské činnosti například z oblasti zaměstnanosti nebo dalšího sebevzdělávání. Ke studiu oboru je přijímáno asi 100 uchazečů. Fakulta rovněž nabízí stejnojmenný navazující magisterský program se specializovanými moduly.

Přijímací zkoušky: Přijímací řízení k tomuto oboru je dvoukolové. První kolo zkoušek tvoří zkouška talentová, která sestává ze tří částí. Uchazeči v ní musí vypracovat kresebnou studii dle předlohy – figuru (kresba tužkou, délka trvání je 60 min.), dále splnit zadaný architektonický úkol – interiér, exteriér, kompozici (kresba tužkou, délka trvání je 120 min.) a nakonec podstoupit test prostorového zobrazování – geometrická tělesa (kresba tužkou, délka trvání je 30 min.). Druhé kolo, kterého se zúčastní jen ti, kteří byli vybráni na základě výsledku kola prvního, je tvořeno dvěma písemnými testy (z matematiky a ze znalostí z oblasti kultury, architektury a umění) a dále ústní rozpravou. Ta má prověřit uchazečův zájem o zvolený obor, ale i jeho všeobecnou kulturní úroveň.

Předměty: Základní linii předmětů, s nimiž se studenti setkají takřka v každém ročníku, tvoří mimo jiné předměty jako dějiny architektury, urbanismus, pozemní stavitelství, typologie staveb, různé podoby výtvarné tvorby, nosné konstrukce, stavební fyzika, praktické činnosti v dílčích ateliérech (dům, dům a místo, město a místo, ateliér s volným zadáním), sociologie, ekologie, cizí jazyky apod. Studenti ale musejí (v případě volitelných předmětů mohou) narazit i na předměty, jako je stavební právo, ekonomika staveb, soudobá architektura, interiér, design a výstavnictví, obnova a rekonstrukce památek a mnoho dalších.

Web: www.fa.vutbr.cz

Technická univerzita v Liberci

Fakulta umění a architektury
Studijní program: Architektura a urbanismus
Studijní obor: Architektura (Bc., P; 4 roky)

Za své specifikum sama liberecká Fakulta umění a architektury pokládá takřka rodinné prostředí umožňující vysokou míru interakce mezi vyučujícími a studenty, dále důraz na tvořivý přístup a ateliérovou práci a nebo – právě díky malému počtu studentů v každém ročníku – i poskytnutí pracovního místa v ateliéru každému z nich. Do prvního ročníku je přijímáno nanejvýše 35 studentů. Absolventi bakalářského studia pak mají možnost pokračovat v navazujícím studiu magisterském.

Přijímací zkoušky: Vstupní ověřování talentových předpokladů uchazečů o studium tvoří tři části. První kolo je zastoupeno zasláním a následným posouzením domácích prací. Ze všech předkladatelů jsou následně vybráni už jen ti uchazeči, kteří postupují do druhého kola. To má charakter několikadenní talentové zkoušky, již tvoří písemný test z dějin umění a architektury a všeobecného kulturního přehledu a test z matematiky v rozsahu gymnaziální látky, dále výtvarná část (kresba dle skutečnosti a prostorová kompozice na dané téma) a konečně architektonická část, zastoupená drobným architektonickým úkolem. K třetímu kolu – ústní části – jsou opět pozváni již jen vybraní uchazeči a má podobu rozhovoru nad vytvořenými pracemi.

Předměty: Předměty vyučované na liberecké fakultě architektury jsou uskupeny do pěti tematických bloků: architektonického (předměty v rámci ateliérové tvorby), výtvarného (předměty zaměřené na kreativitu a představivost), humanitního (dějiny umění a architektury, sociologie, filozofie atp.), technického (stavební konstrukce a technologie, technické systémy budov, realizace staveb a jejich ekonomické aspekty, nosné konstrukce, stavební fyzika, matematika, deskriptivní geometrie a stavební geologie apod.). Poslední blok pak tvoří doprovodné předměty (právní průprava, management architektonické kanceláře a jednání s klienty, práce s CAD, fotografování, technické kreslení, architektonická kresba a další techniky práce architekta, cizí jazyk, tělesná výchova a jiné).

Web: aa.tul.cz

Architektura na stavebních fakultách

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební
Studijní program: Architektura a stavitelství
Studijní obor: Architektura a stavitelství (Bc., P; 4 roky)

Po dokončení bakalářského oboru mohou jeho absolventi pokračovat v některém z navazujících oborů magisterských – dvouletém oboru Architektura a stavitelství, třísemestrálním oboru Budovy a prostředí, případně v programu Stavební inženýrství (zde především v třísemestrálním oboru Konstrukce pozemních staveb). Škola pro své uchazeče pořádá také přípravné kurzy nebo nově i kurzy kreslení. Do bakalářského oboru je přijímáno nejvýše 380 uchazečů.

Přijímací zkoušky: Přijímací řízení pro program Architektura a stavitelství se skládá ze dvou částí: písemného testu z matematiky a pohovorem nad problematikou architektury. V této části navíc uchazeči předkládají čtyři práce. Tou první je motivační list, prokazující zájem uchazeče o studium programu (může jím být pojednání na téma „Proč jsem si zvolil program Architektura a stavitelství“, koláž z fotografií oblíbených staveb nebo zajímavých architektonických detailů apod.) – jeho obsah a forma jsou volné a musí být vyhotoven přímo pro účely přijímacího řízení. Další tři práce musejí souviset s tématem z oblastí architektury, urbanismu nebo krajiny a mohou být zpracované libovolnou grafickou technikou (preferována je volná kresba, naopak počítačově zpracované práce mohou tvořit nejvýše třetinu prací).

Předměty: Kromě základních teoretických předmětů společných pro všechny obory na fakultě absolvují studenti oborově relevantní předměty, jako je stavební fyzika, statika, navrhování stavebních konstrukcí z různých materiálů, základových konstrukcí či technických zařízení budov, technologie staveb apod. Ani na stavební fakultě mezi předměty nechybí ateliérová tvorba, dějiny architektury, rekonstrukce a ochrana památek či urbanismus, ale ani humanitní či ekonomické předměty, předměty se zaměřením na výpočetní techniku apod.

Web: www.fsv.cvut.cz

Vysoké učení technické v Brně

Stavební fakulta
Studijní program: Architektura pozemních staveb (Bc., P; 4 roky)

Studium architektury na stavební fakultě v Brně je čtyřleté, přičemž celý poslední semestr stráví studenti na odborné praxi mimo půdu školy. Absolventi oboru mohou dále pokračovat ve studiu magisterském (například oboru Architektura a rozvoj sídel na téže fakultě). Přijímáno je přibližně 66 uchazečů.

Přijímací zkoušky: Vstupní zkouška je tvořena dvěma částmi – talentovou (kresba kompozice geometrických těles, kresba sedící postavy dle živého modelu a návrh interiéru dle konkrétního zadání) a dále odbornou (deskriptivní geometrie (řešení tří zadání), matematika (test) a odborná rozprava).

Předměty: kromě teoretického základu (dějiny architektury, obnova památek, urbanismus aj.) a odborných předmětů (nosné konstrukce, pozemní stavitelství, práce s CAD, stavební fyzika, geodézie a kartografie atd.) tvoří nosnou část studia předměty spadající do ateliérové architektonické tvorby. V závěru studia pak studenti podstupují povinnou odbornou praxi, která probíhá v projekčních kancelářích autorizovaných architektů.

Web: www.fce.vutbr.cz

Foto: sxc.hu

Další články k tématu

Nejneobvyklejší bakalářské obory

Někteří maturanti zatím tápou a nejsou si ještě jistí, co by chtěli studovat a jaké obory vysoké školy vůbec nabízejí. Právo, medicína, informatika…tak přesně o těchto oborech se bavit nebudeme. Představíme vám výběr těch nejneobvyklejších oborů, které nabízejí české veřejné i soukromé vysoké školy. Zvířata a obory „budoucnosti“ Milovníci psů nechť věnují pozornost oboru Kynologie […]

číst více

MUNI je skokanem roku v žebříčku univerzit. Techniky si pohoršily

Masarykova univerzita v Brně (MUNI) v žebříčku univerzit Quacquarelli Symonds (QS) ranking zaznamenala v meziročním srovnání největší posun z českých škol. Pohoršily si naopak České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická. Do nejlepší pětistovky univerzit z celého světa se probojovali tři čeští zástupci.  Masarykova univerzita si oproti loňskému hodnocení polepšila z 551. až 560. pozice o víc jak sto […]

číst více