Obor Adiktologie nabízí mnoho úhlů pohledu i možností uplatnění, dokládá jeho absolventka

16. 12. 2011 | O studijních oborech

Vendula Běláčková v současné době působí mj. jako pracovnice na poli výzkumu a PR v Centru adiktologie, které je odborným pracovištěm Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze. Jedním z polí zájmu tohoto centra je i zajišťování vysokoškolské výuky a příprava odborníků na drogovou tematiku. Kromě samotného bakalářského studia Adiktologie absolvovala Vendula Běláčková také Národohospodářskou fakultu VŠE, kde se orientovala především na drogovou tematiku v kontextu ekonomie, a současně studovala a úspěšně dokončila studium Žurnalistiky a v navazujícím cyklu pak Mediálních studií na FSV UK. I zde svou závěrečnou práci věnovala drogové problematice. Není tedy divu, že s tím, z jakých pohledů je vůbec možné drogové závislosti nahlížet, má bohaté zkušenosti.

Váš zájem o drogovou problematiku je zjevný už jen z výčtu vašeho dosavadního studia a jeho zaměření. Proč jste nešla studovat adiktologii hned od počátku?

Když jsem začínala studovat na vysoké škole, nebyl ještě obor adiktologie otevřený. To bych jej jinak možná bývala byla studovala rovnou a ušetřila si mezioborovou exkurzi, protože obor Adiktologie je sám o sobě transdisciplinární. Ale kdo ví.

Můžete náplň studia adiktologie na lékařské fakultě UK trochu přiblížit?

Je to obor, který se zabývá především problematikou závislostního chování a rizikovým prostředím v souvislosti s užíváním návykových látek. Přitom ho ale nahlíží z širšího mezioborového pohledu, zahrnuje například i sociologii, biologii, biochemii, sociální práci, právo, psychologii a mnohých dalších disciplín. Závislost je považována za bio-psycho-sociální jev, a proto je nutné se umět vyznat ve všech jeho komponentách. Adiktologie jako taková se ale nezaměřuje jen na látkové závislosti, ale i na ty nelátkové, jako je gambling, závislost na internetu a tak dále.

Drogovou tématikou jste se zevrubně zabývala už na VŠE a věnovala jste jí i svou diplomovou práci. Proč jste se nakonec rozhodla studovat adiktologii ještě z pohledu lékařství?

Čistě ekonomický pohled se mi zdál dost zjednodušující, protože obvykle dochází k jednoduchému závěru, že nelegální drogy je třeba legalizovat, popřípadě že zákaz drog je ekonomicky neefektivní. Proto jakmile byl otevřen bakalářský obor Adiktologie na UK, chtěla jsem si své znalosti doplnit o další kontext.

A co chcete za otázku u zápočtu vy? Ukázka z letošní PR kampaně oboru Adiktologie

A co chcete za otázku u zápočtu vy? (ukázka z letošní PR kampaně oboru Adiktologie)

V rámci Centra adiktologie koordinujete mj. vysokoškolské studium na fakultě, máte tedy asi o jeho organizaci zevrubné informace. Co absolventům bakalářského studia může ještě přinést jeho nedávno otevřený navazující obor v magisterském stupni studia?

Obecně lze říci, že bakalářský obor je hodně praktický. Orientuje se především na práci s klientem a na tzv. case-management, což znamená, že se studenti učí pracovat s člověkem jako s jednotlivým, konkrétním případem a učí se s ním správně komunikovat, navázat s ním vztah a provázet ho systémem služeb, které jemu a jeho okolí pomáhají dostat se z obtížné životní situace. I z toho důvodu se studenti učí komunikovat rovněž se samotnými specialisty z různých příbuzných oborů. Magisterské studium je oproti tomu směřováno více teoreticky, tady se hledají souvislosti. Orientuje se spíše na projektovou a výzkumnou činnost, ale promítá se sem třeba i oblast managementu a koncepčního plánování adiktologických služeb. V následujících letech bychom rádi v rámci magisterského oboru více oddělili specializaci na klinickou práci a na management, které by se tu tak mohly více formalizovat. V současné době pracujeme i na otevření cyklu doktorského studia a magisterského oboru vyučovaného v angličtině.

S jakými předměty se mohou v rámci oboru posluchači setkat?

V bakalářském stupni je výrazná zdravotnická komponenta, tedy předměty, jako je biochemie, patofyziologie, ošetřovatelství a podobně. Zpravidla jsou to ale jen dvousemestrální předměty, protože se nejedná o ryze medicínský obor. Vedle toho jsou tu předměty zabývající se duševním zdravím, poradenskou činností, základy trestního práva, sociologií a dalšími disciplinami. Povinnou součástí bakalářského studia jsou odborné stáže a praxe – studenti musejí absolvovat aspoň tři v různých typech zařízení, která jsou většinou nasmlouvaná školou. Já sama jsem absolvovala praxi v terapeutické komunitě, pak jsem díky finanční podpoře spojené s cenou za studentskou práci v oboru Adiktologie dostala možnost vyjet na stáž v Evropském monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti v Lisabonu a nakonec jsem pracovala v Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti na Úřadu vlády ČR.

Téma drog je v Adiktologii stěžejní, ale zdaleka ne jediné (ukázka z aktuální PR kampaně oboru Adiktologie

Téma drog je v Adiktologii stěžejní, ale zdaleka ne jediné (ukázka z letošní PR kampaně oboru Adiktologie)

Co je podle vás hlavní devizou oboru, například z hlediska možností pozdějšího uplatnění?

Adiktologie patří mezi nelékařská zdravotnická povolání, takže absolventi získávají kompetence pro samostatnou práci ve zdravotnictví. Dostávat tedy mohou klasický tabulkový plat. Bohužel zatím nemohou samostatně vykazovat zdravotnické výkony a otevřít si samostatné zdravotnické pracoviště, jehož služby by byly hrazeny ze zdravotního pojištění – různá zdravotnická pracoviště je ale mohou zaměstnávat. V oboru Adiktologie pak funguje také celá síť sociálně-zdravotních služeb. Uplatnění lze najít například i ve státní, krajské i místní správě, třeba jako protidrogoví koordinátoři, nebo mohou vykonávat nejrůznější primárně-preventivní aktivity a pracovat jako metodici prevence na školách a podobně. Můžou působit také v rámci probační a mediační služby, ve vězeňské správě a na řadě dalších pozic. Uplatnění je tu tedy velmi široké. Jako velkou přednost oboru vidím také to, že poznáte osobnosti, které ten obor zastupují – jsou to lidé, kteří ho zakládali a budovali, a jde tak určitě o nejkompetentnější osoby, s jakými se lze v rámci studia adiktologie setkat. Současně jde i o potenciální zaměstnavatele.

A co uchazeče čeká u přijímacích zkoušek?

Na bakaláři se píše test z chemie, fyziky, biologie a z adiktologie. Výhodou je, pokud uchazeč může předložit nějaké potvrzení o praxi v oboru, ze kterého získává důležité body. Na magistru se očekávají znalosti na úrovni absolvovaného bakalářského oboru Adiktologie a souvisejících sociologických a zdravotnických oborů. Pro body důležitá je tu opět nějaká praxe v oboru.

Můžete závěrem říct, pro jaké uchazeče je obor vhodný?

Důležitý je tu kromě zájmu o problematiku závislostí i zájem o drogovou politiku a obory spojené se zdravotnictvím, sociální prací, psychologií nebo politologií obecně. Žádoucí je ale především ochota pracovat s lidmi a umět s nimi komunikovat.

Zdroj foto: archiv Venduly Běláčkové

Další články k tématu

Jedno studium, dva tituly? Umožňují to programy double degree

O bakalářském, magisterském a doktorském studiu ví každý vysokoškolák. Slyšeli jste ale už o takzvaném double degree? Absolventi tohoto programu získají za své studium hned dva tituly, jeden z české univerzity a jeden ze zahraniční. Jak přesně takové studium vypadá a které školy ho nabízí? Double degree, někdy též joint degree nebo multiple degree, umožňuje studentům […]

číst více

Ženy jsou na technických oborech stále v menšině

Mezi studenty technických oborů je pouze 28 procent žen. Ještě o deset procent méně jich studuje informační a komunikační studia (ICT). Počty studentek na těchto oborech sice v posledních letech rostly, stále ale zůstávají doménou mužů. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Od roku 2001 narostl počet studentek studujících ICT z pěti procent na 18 procent. Mírný […]

číst více

Cítíte se vyhořele? Zkuste trik mnichů ze třetího století

Vysněné studium vás přestalo bavit, úkoly vám nejdou od ruky a škola vás začíná vyloženě štvát? Nemusí to nutně znamenat, že byste měli změnit obor nebo dokonce se studiem úplně seknout. Možná právě prožíváte vyhoření. To může vést i závažným psychickým problémům. S vyhořením se potýkali už mniši ve třetím století našeho letopočtu. Vyhoření zatím nemá […]

číst více