Maturitní slohová práce: jakých chyb se vyvarovat

2. 4. 2010 | Rady maturantům

Že se blíží období maturit, snad asi ani není nutné připomínat. Její první vlaštovkou je však už maturitní slohová práce, která se na většině škol koná vždy během dubna. Server VysokéŠkoly.cz proto oslovil několik učitelů češtiny a ptal se, jakých chyb se každoročně podle nich maturanti dopouštějí nejvíce. A vy se jich díky jejich odpovědím můžete letos vyvarovat.

Slohová práce je neodlučitelnou součástí maturitní zkoušky z českého jazyka a jejím cílem je dokázat zejména to, jak moc studenti ovládají svou mateřštinu (resp. češtinu jako jazyk, který přijali za svůj), a to nejen z hlediska jeho teorie, ale hlavně praxe. Klade se tu proto důraz jak na pochopení rozdílu mezi jednotlivými slohovými útvary, tak i na schopnost systematického myšlení a správného vyjadřování, ale samozřejmě i na pravopis. Server VysokéŠkoly.cz se proto rozhodl oslovit několik učitelů, kteří mají s opravováním slohových prací již své zkušenosti a za dobu své praxe dokáží odhadnout, co bývá v maturitních slohovkách pro studenty největším úskalím. Paradoxní přitom je, že jde většinou o upozornění na jevy, které se zdají být sice naprosto jasné, ale i tak zůstávají dlouhodobým fenoménem slohových prací.

Vedou pravopisné chyby

Většina námi oslovených pedagogů se shoduje, že na snížení známky se snad nejvíce podílejí pravopisné chyby. Tady asi bohužel platí, že co jste se nenaučili za celá ta léta vašeho působení na střední škole, je asi jen zatěžko dohánět chvíli před psaním slohové práce. Výhodou oproti diktátu ale je, že narozdíl od textu diktovaného učitelem si můžete sami zvolit, jaké slovo či větu použijete. A tak, pokud si nejste jisti pravopisem daného jevu, zamyslete se nad tím, zda by nemohl být tento výraz nahrazen jiným i bez toho, aby došlo k posunutí významu. A co víc, k dispozici jsou vám během psaní také česká pravidla, takže se je nestyďte použít.

Během psaní jsou vám k dispozici česká pravidla. Nestyďte se je použít (foto: Lucie Černá, www.vysokeskoly.cz)

Čárky ve větě

Mezi časté chyby, které je nutné vyzdvihnout zvlášť i přesto, že rovněž spadají do kategorie pravopis, patří podle oslovených učitelů čárky ve větě. Studenti na ně zapomínají hlavně ve větších souvětích, kdy vkládají vedlejší věty do hlavních (dlouhé věty vůbec bývají dalším hojným, leč ne příliš s radostí viděným, jevem slohovek). Problémy žákům ale prý dělají také čárky v souvětích souřadných a podřadných.

Nedodržení větné vazby

V běžné řeči se může občas stát, že člověk zapomene, jak vlastně začal větu, a nemusí ji nakonec „poskládat“ správně. V psaném textu, a maturitní slohové práci zvlášť, by se ale toto stávat nemělo. Mezi takové nevítané odchylky od správné větné vazby patří hlavně anakolut (tedy vyšinutí z větné vazby – viz např. věta „Člověk, když není opatrný, hned se mu něco ztratí.“) či zeugma (odchylka od větné vazby – jako např. ve větě „Rád zaléval a pečoval o květiny.“).

Nevhodné výrazy

Snad za to může nervozita, snad nevědomost studentů, ale častou odpovědí učitelů na téma častých chyb ve slohovkách bylo překvapivě také užívání nevhodných slov. „Pokud se jedná o stylizační nedostatky, je to časté opakování stejných slov, nadbytečné užívání ukazovacích zájmen a tzv. slovních vycpávek typu ,no, prostě…´,“ uvádí pár příkladů za všechny Šárka Liberdová ze SPŠCH a Gymnázia v Ostravě. Studenti by si pak podle češtinářů měli dát pozor také na nadbytečné používání nefunkčních osobních zájmen, přídavných jmen a příslovcí. Podle Elišky Langerové a jejích kolegyň z Obchodní akademie ve Vlašimi je užívání neadekvátních slov a nebo jejich opakování výmluvným odrazem slovní zásoby samotného studenta.

Nedodržení zadání

Další chybou, která se, alespoň jak se zdá z vyjádření učitelů, neustále opakuje, je nedodržení buď tématu práce, anebo celého slohového postupu. Zejména druhé z uvedených pochybení se může velmi výrazně podepsat na negativním hodnocení konečného díla. Přitom však, co se slohových žánrů týče, jejich škála není tak široká, aby nebylo možné se naučit jejich základní postupy. Mezi nejčastější nabízené slohové postupy pro maturitní práci patří úvaha, popis (líčení či charakteristika) nebo vypravování, ale někdy se v zadání objeví i takové perličky jako osobní dopis, výklad, článek, fejeton, povídka aj. V rámci jednotlivých postupů je také nutné rozlišovat i mezi jejich konkrétními podobami: objektivní popis totiž není totéž co popis subjektivní, líčení nerovná se vypravování, úřední dopis má jinou podobu než dopis soukromý apod.

Není nic horšího než bílý papír před námi a dvacet minut za námi (foto: www.sxc.hu)

Z hlediska dodržení tématu se pak stává zejména to, že student se v rámci hlubokého zamyšlení či ponoření do obsahu práce nakonec zcela odkloní od původní tematické linie, čímž nakonec vznikne arch popsaný něčím jiným, než co je předesláno v nadpisu práce. Vězte, že ani to příliš učitele nepřesvědčí o systematice vašeho uvažování. V neposlední řadě také studenti zapomínají, že prostor pro jejich myšlenky není neomezený, a nebo je naopak větší, než na jaký se zmohli. Také na dodržení předepsaného rozsahu práce je tedy nutné dát dobrý pozor.

Jak by měla vypadat slohová práce po zavedení nové maturity?

Písemná práce

  • bude připravována ve dvou úrovních obtížnosti
  • bude zadávána centrálně ministerstvem školství, což zajišťuje stejné podmínky pro všechny maturanty
  • bude rozšířena nabídka zadání: student si bude moci vybrat z 10 zadání pro každou úroveň obtížnosti, což umožňuje alespoň částečnou oborovou cílenost (příklady zadání v rámci nové maturity najdete zde)
  • pro vypracování práce bude vymezeno 60 minut pro základní úroveň obtížnosti a 90 minut pro vyšší úroveň obtížnosti

(dle www.novamaturita.cz)

Další články k tématu