POROVNÁNÍ OBORŮ: Fyzika I.

11. 6. 2010 | O studijních oborech

Kdyby se dnes Newton či Einstein chystali na vysokou školu, možná by se divili v jaké míře se dnes fyzika studuje. Abyste se v té změti oborů neztratili, přinášíme vám malého průvodce. V první části se zaměříme na Masarykovu univerzitu, Karlovu univerzitu, Technickou univerzitu v Liberci a Jihočeskou univerzitu.

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta matematicko-fyzikální

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Bakalářské obory Karlovy univerzity lze studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Jsou zaměřeny obecněji, studenti se mohou specializovat volbou povinně volitelných předmětů. Fakulta přijímá uchazeče bez přijímacích zkoušek.

Obecná fyzika: Obor poskytuje ucelenou sumu znalostí teoretické i experimentální fyziky napříč jejími podobory. Absolventi jsou připraveni nastoupit do příslušného praktického zaměstnání (např. v astronomii, optice či meteorologii) a také navázat ve specializovanějším oboru magisterského studia.
Aplikovaná fyzika: V aplikované fyzice se spíše setkáte s experimentální částí oboru. Nadto je přidán soubor potřebných matematických znalostí. V průběhu studia se setkáte s množstvím praktických cvičení, ve třetím semestru specializovaných na vámi vybranou oblast. Uplatnění v praxi je možné v zaměstnáních s důrazem na praktickou aplikaci získaných dovedností bez větších ambicí k pokročilému vědeckému výzkumu.
Fyzika zaměřená na vzdělávání: Studium je rozděleno do dvou studijních plánů – učitelství pro střední a pro základní školy. Fyzika je zde nabízena v kombinaci s matematikou. Obor je orientován spíše jako důkladný základ pro navazující magisterské studium, které nemusí být nutně pedagogického zaměření.

OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Do navazujícího magisterského studia je nutné složit přijímací zkoušku. Jedná se o oborový test složený ze 4 fyzikálních úloh, v případě učitelských oborů pak ze dvou fyzikálních a ze dvou matematických úkolů. Uchazeči mohou ale zažádat o prominutí zkoušky, pokud úspěšné ukončili studium bakalářského studijního programu Fyzika, případně ve svém bakalářském studiu absolvovali příslušné předměty.

Při studiu Astronomie a astrofyziky se studenti seznamují se základními poznatky o fungování vesmíru. Nejčastěji pokračují v doktorském studiu na astronomických pracovištích nebo se uplatní ve vzdělávacích institucích, hvězdárnách a planetáriích. Základní fyzikální znalosti nabyté v bakalářském studiu aplikuje Biofyzika a chemická fyzika na chemická a biologická témata zkoumáním molekul, biopolymerů, nadmolekulárních soustav a biologických objektů. Absolventi se uplatní především na pozicích, které aplikují metody biologie, fyziky a chemie a také v medicíně či farmacii nebo ekologii. Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů zaručuje absolventům flexibilní realizaci. Zaměstnání mohou nalézt v základním fyzikálním, chemickém a biomedicínském výzkumu, na vysokých školách, v laboratořích aplikovaného materiálového výzkumu či ve zkušebních laboratořích průmyslu a ústavech zaměřených na ochranu a modifikaci materiálu. Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí v sobě spojuje moderní diagnostické metody v materiálovém výzkumu, vakuové a plazmové technologie, výrobu elektronických prvků, řízenou termonukleární fúzi nebo kosmický výzkum. Geofyzika používá na studium Země a jejího blízkého okolí fyzikální metody, mezi některá její témata patří zemětřesení, seismické vlny, tíhové a elektromagnetické pole Země.

Absolventi Astronomie a astrofyziky se uplatní mj. v planetáriích a hvězdárnách (foto: stock.xchngAbsolventi Astronomie a astrofyziky se uplatní mj. v planetáriích a hvězdárnách (foto: stock.xchng)

V rámci Jaderné a subjaderné fyziky se studenti budou střetávat se zkoumáním struktury hmoty, s částicovou fyzikou a fyzikou vysokých energií, své znalosti pak mohou uplatnit v práci s jaderným zařízením v medicíně i průmyslu. Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice učí, jak se tvoří fyzikální modely, vyváženě spojují matematické a fyzikální přednášky. Z hydrodynamiky a termodynamiky atmosféry vychází Meteorologie a klimatologie, která nabízí posluchačům široké spektrum znalostí atmosferických dějů. Optika a optoelektronika poskytuje studentům možnost zkoumat vlastnosti světla a metody a prvky pro optickou komunikaci a optické zpracování komunikace. Spíše přístupem k vědecké práci je charakteristická Teoretická fyzika, která co do témat má poměrně široké zaměření v moderních fyzikálních teoriích.

Karlova univerzita také nabízí dva učitelské obory, a to Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikou a Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, které k plnohodnotnému odbornému vzdělání přidávají předměty pedagogicko-psychologické specializace.

Pro podrobné informace navštivte stránky Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta přírodovědecká

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Na Masarykově univerzitě lze fyziku studovat ve dvou větvích. V rámci studijního programu Fyzika se vypisují tři obory. Fyzika jako obor poskytuje obecné fyzikální vzdělání s důrazem na praktickou aplikaci a laboratorní práci. Předpokládá se, že jeho absolventi budou pokračovat navazujícím magisterským oborem. V loňském roce se přihlásilo 83 uchazečů, z nichž 30 bylo přijato. V oboru Biofyzika jsou základní poznatky fyzikální obohacovány o vazby na chemii, biochemii a biologii. I tento obor je primárně určeno pro pokračování v navazujícím magisterském studiu. Loni se na něj přihlásilo 25 uchazečů a přijatých bylo 9. Dvouoborově se studuje Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Zaměřena je podobně jako předchozí obory programu na fundamentální znalosti s důrazem na praktickou aplikaci a přípravu pro magisterské studium. Loni bylo přihlášeno 29 uchazečů a ke studiu přijato 8 z nich.

Obor Fyzika poskytuje obecné fyzikální vzdělání (foto: stock.xchngObor Fyzika poskytuje obecné fyzikální vzdělání (foto: stock.xchng)

Do studijního programu Aplikovaná fyzika jsou také zařazeny tři obory. Absolventi Astrofyziky mohou najít své místo v aplikovaném státním i resortním výzkumu. Jejich specializace je předurčuje demonstrovat a popularizovat na hvězdárnách a v planetáriích a věnovat se astronomickým pozorováním a sběru astronomických dat. Loni bylo na obor přihlášeno 44 uchazečů, z nichž 14 fakulta ke studiu přijala. S ohledem na praxi fyzikálního průmyslu zřídila fakulta obor Fyzika a management. Počítá totiž, že moderní výrobní závody se budou spíše podobat fyzikálním laboratořím, a proto svým studentům široký rozhled ve fyzikálních tématech, tak aby jich absolventi uměli účinně využít v podnikatelské praxi a v navrhování a konstrukci fyzikálních přístrojů i při realizaci patentů. V loňském roce bylo z 21 uchazečů ke studiu přijato 5. Lékařská fyzika se zaměřuje především na využití fyzikálních principů při léčebných a diagnostických metodách. Absolventům umožňuje studium nejen uplatnit se ve zdravotnické praxi, ale i v oblasti výzkumu. Ke studiu se v loňském roce přihlásilo 19 uchazečů a 5 jich skutečně nastoupilo.

Do všech bakalářských oborů jsou studenti přijímání na základě výsledků z Testu studijních předpokladů. V kombinované formě nejsou nabízeny pouze obory Fyzika a management a Fyzika se zaměřením na vzdělávání.

OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Pod záštitou Přírodovědecké fakulty MU se uskutečňuje několik navazujících magisterských oborů. Biofyzika kromě upevňování základů fyziky přichází s problematikou vlastností a chování živých systémů. Je možné se specializovat na jeden ze dvou směrů – Molekulární biofyzika (teoretická – metody, problémy a vztahy) a Aplikovaná biofyzika (praktické využití v oblasti medicíny). V předmětech oboru Fyzika kondenzovaných látek se studenti setkají se strukturou krystalů kovů, polovodičů a izolátorů a s defekty a příměsemi v nich a se studiem polovodivých i supravodivých materiálů. Fyzika plazmatu seznamuje studenty s jeho teorií a diagnostikou a také s vakuovou, obvodovou a mikrovlnnou technikou. Teoretická fyzika a astrofyzika kombinuje poznatky z kvantové teorie a problematiky chování vesmírných těles. Spektrum magisterských předmětů doplňuje pedagogicky zaměřený obor Učitelství fyziky pro střední školy.

Na navazující magisterské studium vede cesta přes oborové přijímací zkoušky z fyziky. Ty mohou být uchazeči prominuty, pokud je absolventem ekvivalentního bakalářského oboru. Ty jsou totiž v rámci Přírodovědecké fakulty s magisterským studiem provázané. V kombinované formě lze studovat všechny zmíněné obory mimo pedagogického Učitelství fyziky pro střední školy.

Detailní informace naleznete na stránkách Přírodovědecké fakulty a Masarykovy univerzity.

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní

OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
V Liberci můžete studovat v rámci bakalářského studia dva obory. Prvním z nich je pedagogicky zaměřená Fyzika se zaměřením na vzdělávání zaměřující se na základy jednotlivých směrů fyziky, jež je vypisována jako dvouoborové studium v kombinaci s některým dalším oborem programu Specializace v pedagogice. Na tento obor se lze dostat i bez přijímacích zkoušek, a to jedné ze dvou podmínek – buď musí mít uchazeč průměr známek ze střední školy nejvýše 1,5; nebo musí v testu obecných studijních předpokladů SCIO dosáhnout percentilu alespoň 55. Ostatní uchazeči jsou seřazeni podle průměrného prospěchu na střední škole.

Aplikovaná fyzika – druhý obor z nabídky – kombinuje základy moderní fyziky a matematiky s fyzikálními principy různých výrobních postupů a technologií. Studium je svázáno s vědeckou praxí fakulty a směřuje své posluchače k práci technologů a laborantů. Ti také dostávají od 2. ročníku motivační stipendium.

Studium obou oborů je uskutečňováno v prezenční formě.

Navazující magisterské studium prohlubuje teoretické i experimentální znalosti (foto: stock.xchngNavazující magisterské studium prohlubuje teoretické i experimentální znalosti (foto: stock.xchng)

OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Na oba předešlé obory navazují příslušné obory ve vyšším stupni studia. Co do pedagogického vzdělání je možné studovat buď v programu Učitelství pro základní školy nebo v programu Učitelství pro střední školy. Jde o dvouletou prezenční formu studia, k přihlášce ke studiu je nutné přiložit lékařské potvrzení. Studium prezenčního oboru Aplikovaná fyzika dále prohlubuje znalosti získané v bakalářském studiu s možným uplatnění studentů v technických odděleních průmyslových a konstrukčních podniků. Uchazeči konají ústní pohovor, v němž jsou ověřovány jejich znalosti a diskutovány bakalářské práce a projekty diplomových prací.

Pro další informace navštivte web fakulty.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta přírodovědecká OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
Jihočeská univerzita disponuje třemi fyzikálními obory. Obecný obor Fyzika je koncipován na jádru základních fyzikálních předmětů a cvičení s možností rozšiřovat si speciální dovednosti. Studenti se postupně rozdělují do dvou zaměření – na biofyziku a aplikovanou materiálovou fyziku. Absolventi se sice mohou uplatnit jako technici v praxi, ale jejich profil lépe odpovídá pokračování v dalším stupni studia. Fyzikálními, biochemickými a chemickými procesy v biosféře na molekulární a submolekulární úrovni se zabývá studium Biofyziky. Obor je taktéž koncipován spíše jako příprava k magisterskému stupni studia. Již tradiční součástí nabídky je Fyzika pro vzdělávání, která je v Českých Budějovicích podobně jako v jiných městech studována dvouoborově. Nejvhodnější volbou pro absolventy je pokračovat dále v magisterském navazujícím studiu. Uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

OBORY NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
Ve vyšším stupni studia mohou posluchači pokračovat ve dvou oborech. Biofyzika, navazující na její bakalářskou předchůdkyni, prohlubuje teoretické i experimentální znalosti a připravuje studenty na výzkumnou praxi a aplikaci poznatků v biologických, biotechnologických, ekologických a medicínských zařízeních. Druhou možností je studovat učitelský obor Fyzika pro střední školy, který se zaměřuje z velké části na didaktiku fyzikálních předmětů, pedagogiku a psychologii. Absolventi bakalářského studia na Přírodovědecké fakultě JČU s průměrem do 2,3 budou ke studiu přijati bez přijímací zkoušky. Všichni ostatní konají zkoušku odbornou a z anglického jazyka ústní zkoušku zahrnující rozpravu nad bakalářskou prací studenta. Na každý z oborů je přijímáno 10 studentů.

Bližší informace naleznete zde.

Zdroj: webové stránky fakult a univerzit.

Další články k tématu

Nejlepší české univerzity a obory podle šanghajského žebříčku

Nejlepší české univerzity a obory podle šanghajského žebříčku

Mezi tisícovkou nejlepších vysokých škol světa v takzvaném šanghajském žebříčku figuruje hned osm českých zástupkyň, o jednu více než loni. Zatímco ta nejlepší česká škola – Univerzita Karlova v Praze – se letos propadla o 100 míst, brněnská Masarykova univerzita naopak poskočila o 200 příček výš. Mezi top školy světa se po loňské absenci letos opět vrátila …