Druhé kolo přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě OU

1. 8. 2013 | Aktuality

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014. Týká se nejen vybraných bakalářských, ale i některých navazujících magisterských a doktorských studijních programů a oborů.

I. Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové studium):
Studijní program: Aplikovaná matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika (PS)
Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Biofyzika (PS)
Studijní program: Informatika
Studijní obor: Informatika (PS)

II. Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové studium):
Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika – Informatika (PS)
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika – Informatika (PS)
Studijní obor: Fyzika – Matematika (PS)

Přihlášky do těchto oborů lze podávat do 18. srpna 2013. Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky s tím, že pokud počet uchazečů přesáhne kapacitní možnosti pracoviště, budou uchazeči muset zkoušku složit.

Do stejného data, tedy do 18. srpna 2013 lze na téže fakultě podávat přihlášky i do navazujících magisterských oborů (učitelských i neučitelských). Pro přijetí je již nutno absolvovat přijímací zkoušku. U oborů, které umožňují prominutí přijímací zkoušky, je nutné o toto prominutí písemně požádat děkanku fakulty a tuto žádost doručit nejpozději v den konání zkoušky. Úplný seznam oborů, do nichž se lze ještě přihlásit, naleznete na stránkách PřF OU. Stejně tak lze na nich nalézt informace o dodatečném přijímacím řízení do vybraných doktorských studijních programů (viz zde).

Zdroj: www.osu.cz