O nás

Fakulta tělesné výchovy a sportu je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Stala se její součástí v roce 1959 zprvu jako Institut tělesné výchovy a sportu, od roku 1965 jako fakulta Univerzity Karlovy.

Fakulta tělesné výchovy a sportu je vysokoškolským pracovištěm, které rozvíjí společenskovědní, biomedicínské, pedagogické a oborové disciplíny patřící do vědního oboru kinantropologie a biomechaniky.

V oblasti vzdělávání se fakulta zaměřuje na profesní přípravu budoucích středoškolských a vysokoškolských učitelů, trenérů, instruktorů, fyzioterapeutů, řídících pracovníků, manažerů a dalších odborníků v oblasti pohybové a zdravotní výchovy, rekreačního, výkonnostního a profesionálního sportu pro specifická edukační prostředí na různých stupních státní a veřejné správy i v privátním sektoru.

Kde nás najdeš

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova
José Martího 269/31
162 52 Praha 6-Veleslavín

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušku musí absolvovat všichni uchazeči. Přijímací zkoušky jsou v jednotlivých studijních programech a studijních oborech jednokolové nebo dvoukolové. Součástí přijímacího řízení může být talentová zkouška.

Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá elektronickou přihlášku. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.

  • Elektronická přihláška: 640 Kč

Doplňující informace

Fakulta tělesné výchovy a sportu otevírá od akademického roku 2019/20 nově akreditované bakalářské studijní programy: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (lze studovat i v kombinaci s druhým aprobačním předmětem – geografie, matematika); Management tělesné výchovy a sportu; Trenér; Kondiční trenér; Aplikovaná tělesná výchova osob se specifickými potřebami; Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a dále ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví studijní obory Fyzioterapie nebo Ortotik-protetik.

V navazujících magisterských programech UK FTVS otevírá nově akreditované studijní programy: Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (lze studovat i v kombinaci s druhým aprobačním předmětem – geografie); Management tělesné výchovy a sportu; Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami, Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy a dále ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie.

Absolventi magisterských programů mohou pokračovat v doktorském studiu jednoho ze dvou doktorských studijních programů Kinantropologie a Biomechanika.

Celoživotní vzdělávání na UK FTVS doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jednotlivých účastníků, probíhá mimo rámec studijních programů. Tento způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání a je široce dostupný.

Kontakt

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova
José Martího 269/31
162 52 Praha 6-Veleslavín