Vše, co potřebujete vědět o imatrikulaci

11. 10. 2019 | Studentský život

imatrikulaceImatrikulace je slavnostní vstup do akademického světa a oficiální začátek univerzitního života. Jedná se o ceremoniál, během nějž jsou studenti přijati do akademické obce univerzity.  Jak ale celá imatrikulace probíhá a jak se na ni připravit?

Imatrikulace, stejně jako další akademické zvyky, se liší fakultu od fakulty. Základem však je, že během imatrikulace nastupující studenti skládají slavnostní imatrikulační sliby. Obsahem slibů je tradičně plnění povinností a závazků vůči dané fakultě i univerzitě, ale také závazek, že i v budoucnu po dostudování se vaše jednání bude řídit etickými principy.

Slavnostní ceremonie většinou probíhá v aule vysoké školy či v jiných reprezentativních prostorách. Nejčastěji se imatrikulace koná v září, některé fakulty ji však mají až později. Součástí obřadu bývá projev rektora, případně prorektora. Studenti během imatrikulace po zaznění svého jména tradičně předstoupí před přítomné akademické funkcionáře, pokloní se, pravou ruku přiloží nad insignii – předmět, který symbolizuje danou fakultu – vysloví slib a převezmou imatrikulační list.

Na některých školách se však průběh i forma imatrikulace může lišit. Například některé fakulty imatrikulační listy netisknou pro všechny studenty, ale dostávají je jenom zástupci jednotlivých oborů a ostatní je mohou obdržet později. Zároveň na některých školách nebývá zvykem, že by slib skládali všichni studenti. Někde je za obor či studijní směr vybrán pouze jeden zástupce.

Rozdíly jsou také v účasti a přihlašování se na imatrikulace. Na některých univerzitách je účast na imatrikulaci povinná, jinde dobrovolná. Některé fakulty informují studenty o možnostech přihlášení e-mailem, na jiných fakultách je zase nutné přihlásit se prostřednictvím informačního systému.

Je na samotných studentech, aby si sami zjistili, kdy a jakým způsobem probíhá imatrikulace na jejich fakultě. Přestože forma a průběh se na každé fakultě můžou lišit, zůstává imatrikulace slavnostním akademickým obřadem, při kterém se od studentů vyžaduje patřičný oděv i chování.

Přece jen jsou při imatrikulaci studenti oficiálně přijímáni do akademické obce, ve které budou následující roky působit, ale také ji sami reprezentovat. Začátek studia na vysoké škole je velkým krokem a imatrikulace je zajímavou tradicí, která vás do nového světa slavnostně uvede a zároveň vám dá příležitost poznat své nové spolužáky a profesory jinde než v učebně.

 

Zdroje:

https://www.em.muni.cz, https://www.studentmag.cz, https://www.ff.cuni.cz